Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/56
Název projektuRozvoj metod a nástrojů zlepšování v systémech managementu kvality.
ŘešitelVykydal David Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuZvyšování schopnosti plnit požadavky (potřeby a očekávání) zákazníků i dalších zainteresovaných stran je jedním z hlavních faktorů konkurenční schopnosti organizací a jejich uplatnění se na trhu. Za tímto účelem je nezbytné, aby organizace neustále rozvíjely a zlepšovaly systém managementu kvality. Tzn. ten systém řízení, který se zaměřuje na zabezpečování kvality, resp. na plnění požadavků zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Proto by měly organizace v rámci svých procesů systému managementu kvality realizovat činnosti zaměřené na identifikaci požadavků, navrhovat, vyvíjet a následně v řízených podmínkách realizovat a poskytovat produkty, které identifikované požadavky naplňují. Současně je nezbytné, aby produkty a procesy jejich realizace byly neustále monitorovány a analyzovány z hlediska možných odchylek od požadovaného stavu s cílem návrhu a realizace opatření, které těmto odchylkám předcházejí nebo je následně odstraňují. Protože se v čase mohou měnit i potřeby a očekávání zákazníků, je navíc nutné tyto změny identifikovat a provádět relevantní zásahy do procesu a odpovídající změny produktu. Tyto aktivity managementu kvality představují neustálé zlepšování kvality v systémech managementu, při jejichž realizaci se využívají různé přístupy a celá řada vhodných metod a nástrojů managementu kvality. Tento projekt se bude zaměřovat na rozvoj čtyř vybraných přístupů, metod a nástrojů s cílem zvýšit jejich efektivnost při naplňování požadavků.

První oblastí jsou analýzy tzv. nákladů na životní cyklus (Life Cycle Costs). Tyto náklady představují v managementu kvality a spolehlivosti velmi zajímavou a důležitou koncepci. Od těchto nákladů se odvíjí cena nabízeného produktu, která je jedním z neodmyslitelných požadavků zákazníků na produkt. Proto znalost těchto nákladů a jejich vývoj může významně přispět ke spokojenosti zákazníků a případně i k následnému zlepšování kvality produktu.. Normou ČSN EN 60300-3-3:2005 jsou definovány jako celkové náklady na produkt v celém životním cyklu. Význam objektivního měření těchto nákladů u technických systémů je kromě jiného v tom, že:
a) v etapě návrhu a vývoje těchto produktů umožňuje zavčas přijímat opatření ke snižování celkových výdajů uživatelů,
b) ve fázi nákupu těchto systémů mohou být použity jako klíčové ekonomické hledisko při výběru a hodnocení dodavatelů.
Zmíněná norma ČSN EN 60300-3-3:2005 popisuje pouze obecný postup při analýzách nákladů životního cyklu, podrobná metodika sledování a vyhodnocování jednotlivých položek těchto nákladů však zatím rozpracována nebyla.

Druhou oblastí, která může přispět k zabezpečování a zlepšování kvality, jsou statistické analýzy souborů s malým rozsahem. Statistická analýza malých výběrů je v literatuře poměrně okrajové téma. Je totiž zřejmé, že výsledky analýzy malých výběrů jsou značně nejisté, a jsou zatíženy poměrně velkou mírou nejistoty. I přesto jsou v běžné praxi situace, kdy získat větší množství dat je nemožné. Tato situace může nastat z důvodu časového, nebo častěji ekonomického. Je totiž běžné, že výroba nemá dostatek finančních prostředků na získání většího množství dat.

Dále bude v projektu rozvíjena aplikace jedné z metod analýzy rizika možných vad (FMEA), která se ve fázi návrhu a vývoje produktu zaměřuje na optimalizaci navrhovaného produktu, resp. procesu, z hlediska jeho schopnosti plnit požadavky zákazníků. V současné době je využití této metody značně rozšířené v řadě organizací a její použití se stalo pevnou součástí návrhu nových produktů. Nicméně s její aplikací jsou spojovány i určité nedostatky, které se projevují zejména s jejím přílišným zjednodušením a vysokou mírou subjektivity. Stávající přístup je založen na bodování omezeného počtu kritérií a neumožňuje pracovat s rozdílnými váhami jednotlivých kritérií a jejich vzájemnými vazbami. Už řešení projektu SP/201052 poukázalo na možnost rozšíření kritérií pro hodnocení rizika možných vad o ekonomické hledisko jejich možného výskytu a další kritéria je možné identifikovat zejména v zahraničních publikacích. Pro zmírnění subjektivity a zohlednění rozdílných vah jednotlivých kritérií a jejich vzájemných vazeb bude analyzována možnost kombinace metody FMEA s vícekriteriálními rozhodovacími metodami (AHP, ANP, apod.).

Předcházející oblasti se zaměřují zejména na zvyšování schopnosti plnit požadavky zákazníků. Nicméně v současné době se stále více dostává do popředí zájmu moderních a prosperujících podniků společensky odpovědné chování směrem ke všem zainteresovaným stranám (externím i interním). Jedním ze základních principů je zde hodnocení spokojenosti pracovníků. Hodnocení spokojenosti pracovníků má dopad na celkovou úroveň podniku a jeho vnímání okolím. Význam této manažerské činnosti je nejen prověřen dlouholetou praxí úspěšných podniků, ale je zároveň i součástí moderních metod měření úspěšnosti a konkurenceschopnosti na trhu (jedním z těchto nástrojů je např. EFQM model excelence).
Smyslem hodnocení je zjistit úroveň motivace a loajality pracovníků jakožto jednoho z významných konkurenčních prvků podniků na trhu. Lze je provádět pomocí vhodně zvolených metod a nástrojů ve všech oblastech činnosti podniku. V projektu bude kladen důraz na výše uvedenou oblast společenské odpovědnosti podniků.
Členové řešitelského týmuBc. Jolanta Gutová
Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Ing. Šárka Janků, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Ing. Natália Polláková
Bc. Marie Sklářová
Ing. David Vykydal, Ph.D.
Bc. Monika Žváčková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je rozvoj přístupů, metod a nástrojů se zaměřením na zdokonalování jejich vhodnosti při použití v rámci aktivit zabezpečování a zlepšování kvality, což by mělo zvyšovat schopnost organizací naplňovat požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran. K naplnění tohoto cíle budou řešeny čtyři oblasti támat, pro které jsou definovány dílčí cíle projektu.

Dílčí cíle jsou definovány takto:

1. Název tématu: Rozvoj přístupů k analýze nákladů životního cyklu
Dílčí cíl: Návrh a praktické ověření podrobné metodiky na měření a analýzu nákladů životního cyklu se speciálním zaměřením na její využitelnost u výrobků s delší dobou používání než 1 rok. Přínos spočívá v tom, že by organizace, které navrhují, vyrábějí, ale také nakupují tento druh produktů, dostaly metodický postup jak měření a analýzu nákladů životního cyklu provádět.

2. Název tématu: Systematizace statistických postupů u statistické analýzy souborů s malým rozsahem
Dílčí cíl: Systematizace vhodných postupů v oblasti matematické statistiky, které jsou vhodné pro práci se soubory s malým rozsahem. Z oblasti vhodných postupů analýzy dat, bude projekt zaměřen především na oblasti specifických postupů u odvození intervalů spolehlivosti, a také na speciální testy, použitelné pro analýzu nezávislosti. Přínosem by pak měl být vzorový postup provádění statistických analýz souborů s malým rozsahem, který bude výsledkem praktického ověření realizované systematizace.

3. Název tématu: Využití vícekriteriálních rozhodovacích metod při aplikaci FMEA
Dílčí cíl: Analýza a návrh modifikace přístupu k aplikaci metody FMEA, zejména z hlediska její kombinace s vícekriteriálními rozhodovacími metodami (AHP, ANP, a další). Cílem bude posouzení možností odstranění nedostatků FMEA, souvisejících s jejím zjednodušením a subjektivitou. V rámci řešení budou navržena další kritéria pro hodnocení rizika možných vad a bude navržen postup modifikované aplikace metody FMEA se změněným způsobem výpočtu míry rizika vad - RPN (Risk Priority Number) vícekriteriálními rozhodovacími metodami a vyhodnocen jeho přínos.

4. Název tématu: Hodnocení spokojenosti pracovníků jako součást společensky odpovědného chování podniků
Dílčí cíl: Návrh metodiky hodnocení spokojenosti pracovníků pomocí vhodně zvolených metod a nástrojů analýzy hodnocení v oblasti společenské odpovědnosti podniků a návrh zlepšení procesů podniku v oblasti motivace a vedení lidí na základě získaných dat možnost využití zpětné vazby pro celý systém kvality a řízení celého podniku (EFQM model excelence kritéria 3 a 7).

V rámci řešení projektu vzniknou diplomové práce vybraných studentů oboru management jakosti, obhajované ve školním roce 2014/2015 a minimálně 4 články v odborných časopisech bodově ohodnocených dle metodiky hodnocení VaV. Je uvažováno s možností prezentace v příspěvcích na odborných konferencích.

Předpokládaný postup řešení projektu:
1. Teoretický rozbor literatury v dané problematice (dle dílčích cílů).
Termín: 28.2.2014
2. Analýza přístupů (průzkum) k zajišťování dané problematiky (dle dílčích cílů) a jejich vyhodnocení.
Termín: 30.4.2014
3. Návrh metodických postupů v rámci dílčích cílů.
Termín: 20.8.2014
3. Ověření vhodnosti a aplikovatelnosti vytvořených návrhů v praxi konkrétní organizace nebo na případové studii..
Pozn.: Praktické ověření bude závislé na tom, zda bude ke spolupráci získána alespoň jedna výrobní organizace, resp. organizace poskytující služby.
Termín: 15.11.2014
5. Vypracování závěrečné zprávy a ukončení prací na řešeném tématu.
Termín: 20.12.2014

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia62000,-62000,-
3. Materiálové náklady47600,-64992,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek24600,-23328,-
5. Služby36040,-20047,-
6. Cestovní náhrady42460,-42333,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28100,-28100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady281000,-
Uznané náklady281000,-
Celkem běžné finanční prostředky281000,-281000,-