Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/54
Název projektuVýzkum vlivu katalyzátoru a technických parametrů na vlastnosti a výtěžnost procesních plynů vznikajících v zařízeních termochemické degradace
ŘešitelJuchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.<br /> prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.<br /> prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuV současné době je v ČR i ve světě kladen velký důraz na využívání energie z obnovitelných zdrojů a odpadů s omezením závislosti na fosilních palivech. Z tohoto důvodu je nutné hledat účinná energetická zařízení a ekologické zdroje energií, jako alternativu za stávající zdroje energie.
Předmětem tohoto výzkumu bude vliv katalyzátorů a procesních podmínek (teplota procesu, doba zdržení, granulometrie aj.) na procesní plyny vzniklé termickým zpracováním biomasy a odpadních materiálů. Pro experimenty budou odzkoušeny různé druhy a formy paliv i v podobě peletovaných materiálů a to hlavně z důvodu, že dojde ke snížení prašnosti, lepší manipulovatelnosti, zvýšení denzity, zlepšení tokových vlastností a v některých případech dochází i ke zlepšení možnosti dávkování materiálů.
Členové řešitelského týmuIng. Martin Boháč
Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Ing. Simona Jursová, Ph.D.
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Ing. Oldřich Kolářík
Ing. Lukáš Kovaľ, Ph.D.
Ing. Lucia Kovaľová, Ph.D.
Ing. Marek Kucbel, Ph.D.
Ing. Jan Minář
Ing. Renáta Janouchová
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Ing. Barbora Pjurová
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Ing. Zdeněk Schee
Ing. Silvie Kovaľ, Ph.D.
Ing. Barbora Švédová, Ph.D.
Ing. Ondřej Zajonc, Ph.D.
Ing. Petr Zapletal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu bude zkoumání výtěžnosti a zušlechťování procesních plynů využitelných pro výrobu elektrické energie a tepla s využitím různých druhů katalyzátorů a vstupních procesních podmínek.

- Literární rešerše – vliv katalyzátorů na procesní plyny, energetické využití odpadů a biomasy, možnosti peletizace vybraných materiálů.
- Návrh postupů úpravy biomasy a odpadů do experimentálních zařízení pro termické procesy.
- Návrh vhodných postupů a pojiv pro přípravu pelet z biomasy a odpadů využívaných v termických procesech.
- Na základě provedených experimentů a rozborů specifikovat složení plynů.
- Ověžení vlivu vybraných katalyzátoru na výtěžnost, výhřevnost a vlastnosti procesních plynů.


Výstupy získané z řešení tohoto projektu budou využity do disertačních prací, se zaměřením na další možný výzkum, vývoj a využití v praxi. Získané výsledky budou použity jako podklady pro publikace v recenzovaných časopisech a odborných periodikách, popřípadě pro UV. Jedním z výstupů bude také závěrečná zpráva, kde budou souhrnně uvedeny dosažené výsledky z řešení projektu. Studenti se zúčastní konferencí a budou publikovat na konferencích evidovaných ve scopusu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia140000,-140000,-
3. Materiálové náklady113000,-17468,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-2599,-
5. Služby10600,-97653,-
6. Cestovní náhrady0,-15880,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30400,-30400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady304000,-
Uznané náklady304000,-
Celkem běžné finanční prostředky304000,-304000,-