Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/53
Název projektuVývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství
ŘešitelGarzinová Romana Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je vývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství s automatizovaným sběrem a vyhodnocováním dat. Cílem projektu je návrh a ověření vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství s automatizovaným sběrem a vyhodnocováním dat.
V návaznosti na předcházející projekt SP 2013/29 bude řešena problematika aplikace umělých neuronových sítí v materiálové diagnostice. Tato metodika zpracování dat bude aplikována na hodnocení a predikci vlastností u polymérů a kompozitních materiálů.
Další metody se týkají bezkontaktního měření tepelných parametrů pevných látek (cp, α, k) z křivek chladnutí materiálů a automatického měření elektrických materiálových parametrů (ε´, ε´´, tg ) pro různé typy nízkovodivých materiálů.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Ducháček
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Ing. Roman Meca
Ing. Romana Garzinová, Ph.D.
Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Ing. Martin Zuskáč
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je návrh a ověření vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství s automatizovaným sběrem a vyhodnocováním dat. V rámci projektu bude vytvořen model pro predikci elektrických a optických vlastností kompozitních materiálů s využitím metod umělé inteligence a bude vyvinut software a hardware pro měření a automatický sběr dat a fitovací metody pro získání hodnot tepelných parametrů z křivky chladnutí testovaného materiálu. Dalším výstupem projektu bude zařízení, které bude schopné měřit frekvenční závislosti a časové závislosti těchto parametrů při konstantní frekvenci, příp. i teplotě. Zařízení umožní měřit i impedanci a fázový posun.

Výsledky budou publikovány v rámci vědecké konference nebo impaktovaném odborném časopise.

1. etapa
leden – květen 2014
Aplikace umělých neuronových sítí v materiálovém inženýrství

2. etapa
červen – září 2014
Vývoj a testování zařízení pro měření tepelných vlastností materiálů

3. etapa
říjen – prosinec 2014
Vývoj a testování zařízení pro měření elektrických vlastností materiálů

4. etapa
listopad – prosinec 2014
Verifikace výsledků, zhodnocení a tvorba závěrečné zprávy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10000,-10000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7463,-7463,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2537,-2537,-
2. Stipendia53000,-53000,-
3. Materiálové náklady37000,-43931,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek27000,-25725,-
5. Služby34800,-1729,-
6. Cestovní náhrady110000,-137415,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30200,-30200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady302000,-
Uznané náklady302000,-
Celkem běžné finanční prostředky302000,-302000,-