Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/52
Název projektuNanočástice a nanostrukturované kompozitní materiály na bázi oxidů kovů a jejich biologická aktivita
ŘešitelPeterek Dědková Kateřina Ing. Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je příprava nanočástic a nanostrukturovaných kompozitních materiálů na bázi oxidů kovů a jejich charakterizace dostupnými experimentálními technikami. V rámci projektu bude rovněž studována biologická aktivita připravených nanomateriálů vzhledem ke skutečnosti, že nejsou stále známa jejich možná environmentální rizika v případě jejich uvolnění do životního prostředí. V této souvislosti budou in vitro metodami hodnoceny možné toxické účinky připravených nanomateriálů na vybrané mikroorganismy. Na základě získaných experimentálních výsledků budou posouzena možná environmentální rizika připravených materiálů a zároveň posouzeno jejich potenciální využití pro své algicidní a antibakteriální vlastnosti.
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Ing. Vladimír Foldyna
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem řešení navrženého výzkumu bude:
1. Soubor poznatků o vlastnostech připravovaných nanomateriálů (nanočástice a nanostrukturované kompozitní materiály na bázi oxidů kovů např. TiO2, ZnO), zejména ve vztahu k živým organismům. Pro hodnocení toxických účinků bude použita kombinace in vitro testů na sladkovodních zelených řasách a vybraných bakteriálních kmenech.
2. Rozšíření znalostí a zkušeností s analytickými metodami (rentgenová difrakční analýza, XRFS, SEM, Ramanova mikrospektroskopie, FTIR) pro charakterizaci připravených vzorků. Dalším výstupem bude vyhodnocení výsledků získaných z experimentálně vědecko – výzkumných aktivit a jejich následná interpretace.
3. Publikační výstupy získaných výsledků formou prezentací na odborných konferencích (seminářích) a publikací v odborných časopisech.

Jednotlivé fáze projektu v období od 1. 2. 2014 do 31. 12.2014:
První fáze – příprava nanočástic a nanostrukturovaných kompozitních materiálů

Druhá fáze – stanovení vlastností připravených nanočástic a nanostrukturovaných kompozitních materiálů metodami rentgenová difrakční analýza, rentgenová fluorescenční spektroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, Ramanova mikrospektroskopie a infračervená spektroskopie.

Třetí fáze – studium toxických účinků připravených nanokompozitů na vybrané mikroorganismy. Stanovení akutní akvatické toxicity připravených nanokompozitů vůči autotrofním organismům (zelené řasy) a stanovení minimálních inhibičních koncentrací vůči vybraným patogenním bakteriím.

Čtvrtá fáze – řešení problematiky manipulace s připravenými kompozity s ohledem na životní prostředí.

Pátá fáze – interpretace získaných dat včetně porovnání s literární rešerší, navržení dalšího možného řešení včetně aplikace získaných znalostí. Publikace získaných výsledků formou příspěvků na konferencích a odborných článků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia55000,-55000,-
3. Materiálové náklady25000,-28817,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby49000,-47030,-
6. Cestovní náhrady15000,-13153,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16000,-16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady160000,-
Uznané náklady160000,-
Celkem běžné finanční prostředky160000,-160000,-