Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/50
Název projektuKvantifikace ekonomických a sociálních dopadů osobního bankrotu a jeho vyhodnocení na pozici věřitele a dlužníka
ŘešitelBařinová Dagmar doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je analýza dopadů osobního bankrotu na pozici věřitele a dlužníka v podmínkách České republiky v jednotlivých letech od nabytí účinnosti insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v roce 2008 a v návaznosti na novelu č. 294/2013 Sb., která je účinná od 1. 1. 2014.
Výzkum bude sledovat statistický vzorek cca 500 dlužníků v oddlužení od roku 2008 (těch dlužníků, kterým oddlužení již skončilo nebo jsou těsně před jeho splněním). Nastává situace, kdy můžeme poprvé vyhodnotit úspěšnost uspokojování věřitelů za celou dobu splátkového kalendáře dlužníka.
Výzkum je z pozice věřitele zaměřen na složení přihlášených pohledávek z hlediska bankovního a nebankovního sektoru a z hlediska četností zastoupení jednotlivých věřitelů přihlášených pohledávek v osobním bankrotu. Dále pak porovnání předpokládané míry uspokojení věřitelů (návrh na začátku oddlužení) se skutečnou mírou uspokojení věřitelů na konci oddlužení. Další části výzkumu je sledování průměrné očekávané míry uspokojení jednotlivých věřitelů podle jejich míry zastoupení v na konci oddlužení formou splátkového kalendáře.
Výzkum z pozice dlužníka sleduje jeho finanční situaci z pohledu oddlužení a nezabavitelné části příjmů, která mu zbývá na jeho osobní výdaje (sledování změn příjmů a výdajů dlužníka v průběhu oddlužení). Vyhodnotit příčiny vzniku rozdílů mezi navrhovaných plnění na začátku oddlužení a skutečností - například ztráta zaměstnání, absence daru, rodinné důvody (rozvod, ovdovění) a jiné.
Porovnání na základě studie Navigátor bezpečného úvěru strukturu nejčastěji zastoupených věřitelů v našem vzorku.
Forma průzkumu:
Průzkum bude zaměřen na sledování finanční gramotnosti. Dotazníkový průzkum bude proveden mezi žáky vybraných základních škol Moravskoslezského kraje. Vzorek respondentů by tvořili žáci 9. tříd základní školy. Respondenti by byli rozděleni do skupin podle kritérií finanční gramotnosti (zda se v rámci výuky seznámili se základy finanční gramotnosti nebo ne).
Dotazník bude obsahovat základní informace o respondentovy, dále pak otázky tykající se základních finančních pojmů (dluh, věřitel, dlužník, finanční rezerva, úrok, inflace). Dotazník bude zaměřen na znalosti o hospodaření domácností – sledování příjmů a výdajů rodiny; formy placení (hotovostní, bezhotovostní); finanční produkty a finanční plánování (stavební a penzijní spoření, cenné papíry, úvěry, pojištění).
Celkový počet získaných dotazníků by měl odpovídat zhruba 300 kusů. Výsledky budou vyhodnoceny podle procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí respondentů.
V rámci dotazníku lze pouze sledovat určitou míru závislostí správnosti odpovědí, podle toho, zda se respondent setkal s určitou finanční gramotností nebo ne. Obdobně můžeme zkoumat závislost u plnění oddlužení v jednotlivých letech. Mezi jednoduchou regresní analýzu je nejvhodnější často používána metoda nejmenších čtverců, podle které lze sledovat vývoj oddlužení v jednotlivých letech a lze předpovídat i s určitou spolehlivostí budoucí vývoj.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Ing. Jiří Branžovský
Ing. Kateřina Branžovská
Ing. Vojtěch Pinter
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)-potvrdit nebo vyvrátit vzrůstající trend zohledňování dluhů, vzniklých z podnikatelských činností, při schvalování oddlužení
-aplikovat dopady novelizace insolvenčního zákona, včetně oddlužení, od roku 2014 (nově společné oddlužení manželů nebo možnost zahrnutí do oddlužení také dluhy vzniklé v podnikání)
-pomocí dotazníků a následného zpracování získaných dat kvantifikovat finanční gramotnost žáků základních škol Moravskoslezského kraje
-vyhodnocení výběru věřitelů sledovaného vzorku dlužníků s trhem spotřebitelských úvěrů v České republice, který je rozdělený na dvě zcela odlišné skupiny – tzv. bezpečné věřitele s relativně vysokou mírou regulace a férovým přístupem k zákazníkům a tzv. predátory, kteří zpravidla zneužívají lidské touhy po penězích a úrovně finanční gramotnosti a půjčují za značně nevýhodných podmínek viz výsledky studie Navigátor bezpečného úvěru http://www.eeip.cz/cs/poradenstvi/klicove-transakce/navigator-bezpecneho-uveru/


Metodika postupu řešení, charakteristika vstupních dat:
-analýza zahraniční a domácí literatury a pramenů (z oblasti insolvenčního zákona, aplikace kvantitativních metod)
-analýza současné legislativy upravujících institut oddlužení, která je novelizována od 1. 1. 2014 a trendů vývoje právního rámce insolvenčního zákona
-průzkum situace v praxi
-výzkum bude proveden pomocí korelační a regresivní analýzy
-pomocí časových řad analyzovat očekávanou míru plnění oddlužení při jeho schválení a skutečnou míru plnění během a na konci oddlužení
-výzkum bude proveden pomocí korelační a regresivní analýzy (metoda nejmenších čtverců)

Výstupy projektu:
-2 články v recenzovaných časopisech dle databáze SCOPUS v českém i anglickém jazyku (2 x 4 body)
-prezentace výsledku projektu na tematicky zaměřených konferencích v
tuzemsku i v zahraničí (v anglickém jazyce např. EU Bratislava)
-1 článek ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings
Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI
Proceedings) společnosti Thomson Reuters (8 bodů).
-1 kvalitní diplomová práce studenta Bc. Vojtěcha Pintera, kterou bude oponovat místopředseda Krajského soudu v Ostravě – soudce Mgr. Rostislav Krhut.
-výsledky mohou být nabídnuty k využití dalším subjektům např. Krajskému soudu v Ostravě a Ministerstvu spravedlnosti České republiky a v neposlední řadě také prezentovány ve výuce řešitelem projektu.

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 8-12 bodů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
17688,-17688,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)13200,-13200,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4488,-4488,-
2. Stipendia28800,-28800,-
3. Materiálové náklady17200,-29966,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6000,-5165,-
5. Služby15600,-14955,-
6. Cestovní náhrady13712,-2426,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11000,-11000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-