Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/48
Název projektuStudium vybraných fyzikálně-chemických vlastností kovových a oxidických systémů
ŘešitelDobrovská Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuHlavním záměrem projektu bude získání nových poznatků ve dvou důležitých oblastech fyzikální chemie: heterogenní katalýzy a termické analýzy. Řešení projektu bude založeno na vlastním experimentálním výzkumu.

1. Heterogenní katalýza.
V rámci projektu bude řešena problematika heterogenních katalytických reakcí s potenciální aplikací při čištění odpadních plynů. Pozornost bude zaměřena zejména na katalytický a fotokatalytický rozklad N2O a fotokatalytickou redukci CO2. Oba zmíněné plyny se řadí mezi skleníkové plyny a metodám jejich snížení je věnována značná pozornost. Katalytický rozklad N2O bude testován v laboratorním i poloprovozním měřítku za přítomnosti směsných oxidických systémů. Katalyzátory pro heterogenní katalytický rozklad N2O budou testovány v simulovaných procesních podmínkách, které odpovídají složení odpadního plynu z výroby kyseliny dusičné. Fotokatalytický rozklad N2O bude zkoumán v laboratorním měřítku ve vsádkovém reaktoru s katalyzátory ve formě tenkých filmů. Pozornost bude rovněž věnována fotokatalytickému rozkladu CO2, při kterém budou využívány jak práškové polovodičové katalyzátory, tak katalyzátory ve formě tenkých vrstev. Výsledky obou procesů – katalýzy a fotokatalýzy – mohou být využity pro praktické aplikace.

2. Termická analýza
Cílem projektu je studium termofyzikálních, termodynamických, kinetických a dalších materiálových vlastností anorganických materiálů (pokročilé kovové materiály, oxidické systémy - strusky,…, vybrané speciální materiály pro vyspělé technologické aplikace s přidanou hodnotou). Předmětem výzkumu budou teploty, latentní tepla fázových transformací, tepelné kapacity a jejich závislost na teplotě v širokém oboru teplot (oblast nízkých a také vysokých teplot: 25 - 2000 °C). Bude sledována souvislost mezi získanými vlastnostmi, chemickým a fázovým složením. Studium těchto materiálů bude prováděno zejména s využitím špičkových zařízení pro termickou analýzu. Budou využity metody termické analýzy: DTA (diferenční termická analýza), DSC (diferenční skenovací kalorimetrie, TG (Termogravimetrická analýza), resp. Simultánní TD/DTA a TG/DSC, přímá termická analýza. Studium bude prováděno s využitím přístrojů Setaram SETSYS 18TM, Setaram Line 96 MHTC (Vysokoteplotní kalorimetr) a Netzsch STA 449 F3 Jupiter.
Členové řešitelského týmuIng. Nela Ambrožová, Ph.D.
Ing. Žaneta Chromčáková
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Bc. Veronika Draštíková
Ing. Miroslava Edelmannová, Ph.D.
Mgr. Aleš Kalup
Ing. Anna Klegová, Ph.D.
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
Bc. Barbora Skurčáková
prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Bc. Klára Vágnerová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Základním cílem projektu je získání původních experimentálních dat, na jejichž základě budou formulovány nové poznatky o souborných vlastnostech zkoumaných systémů za přesně definovaných podmínek. Původní výsledky a nové poznatky budou zveřejněny dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - budou připraveny 2 články do impaktovaného časopisu. Doktorandi také budou presentovat dílčí výsledky na mezinárodních konferencích (a v jejich sbornících) a na Dni doktorandů FMMI. Studenti magisterského studia budou výsledky presentovat ve svých diplomových pracích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia140000,-140000,-
3. Materiálové náklady64000,-46071,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby27100,-27922,-
6. Cestovní náhrady65000,-82107,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32900,-32900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady329000,-
Uznané náklady329000,-
Celkem běžné finanční prostředky329000,-329000,-