Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/47
Název projektuInterakce pilotových základů s podložím.
ŘešitelBurkovič Kamil Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuKombinací plošného a pilotového založení vzniká tzv. smíšený základ, který využíváme ve formě pilotového roštu patkového, pásového případně deskového při větších půdorysných rozměrech základu. Při výpočtu smíšeného základu (základového roštu) je nutno dimenzovat konstrukci přenášející zatížení od horní stavby do jednotlivých pilot (patka, pás, deska). Při určení únosnosti a sedání celého základu se obvykle počítá pouze s únosností a sedáním pilot bez započítání vlivu plošného základu. Přitom konstrukce spojující hlavy pilot (deska, patka, pás) je obvykle v přímém kontaktu se základovou půdou, což umožňuje za předpokladu dobré únosnosti zeminy, využít plochu základové spáry k přenosu určitého podílu vnějšího zatížení do základové půdy. Využití tohoto přenosu může přispět k menší ekonomické náročnosti základové konstrukce.
Měření bude prováděno na smíšeném základu a jeho jednotlivých v zařízení STAND, jenž se nachází v areálu VŠB-TU Fakulty stavební. Vzhledem k rozměrům zařízení bude přistoupeno k experimentu na konstrukci odpovídajícího měřítka. Pilota i deska je navržena jako monolitická železobetonová.
Během experimentu budou modely postupně zatěžovány až k mezi únosnosti jednotlivých prvků, případně přes tuto mez. Budou sledovány působící síly od zatížení, deformace desky (piloty), deformace okolního přilehlého terénu, napětí v základové spáře.
V případě úspěšného experimentu budou výsledky využity k upřesnění teorie vlivu základové desky na únosnost pilotového základu, k prezentaci a publikační činnosti.
Členové řešitelského týmuIng. Kamil Burkovič, Ph.D.
prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Hurta
Ing. Jana Vašková, Ph.D.
Ing. Marie Kozielová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Experimentální ověření způsobu přenosu zatížení do podzákladí prostřednictvím smíšeného základu.
- Publikování výsledků výzkumu formou článku ve Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
- Publikování minimálně dvou recenzovaných článků, uvedených v abstraktované a citační databázi odborné literatury Scopus (např. v časopise Advance Materials Research, Proceedia Engineering popř. jiný).
- Využití výsledků při zpracování disertační práce Ing. Kamila Burkoviče.

Harmonogram prací:
únor-červen 2014 Teoretické výpočty, přípravné práce.
červen-červenec 2014 Provedení zkušebního tělesa,
červenec-srpen 2014 Provedení zkoušek, vyhodnocení zkoušek
srpen-prosinec 2014 Publikování výsledků zkoušek

Podíl členů řešitelského týmu:
Ing. Kamil Burkovič - řešitel projektu, teoretický výpočty, organizace zkoušky, vyhodnocení naměřených dat, publikační činnost
prof. Ing. Radim Čajka; CSc. - školitel, odborná pomoc
Ing. Roman Fojtík - instalace čidel a provedení tenzometrického měření
Ing. Marie Stará - instalace čidel a měření sedání
Ing. Jan Hurta - laboratorní zkoušky materiálu zkušebního vzorku
Ing. Jana Labudková - konzultace a pomoc při výpočtech a publikační činnosti

Výkaz materiálu:
Spotřební materiál:
betonová směs c15/20 (žb deska + pilota) žb: 1500,-Kč; bednění vodostavební překližka tl.14 mm: 1500,-Kč; sada 10 ks jednorázových tenzometrických čidel: 5000,-Kč; spoj. materiál, dist. podložky, geotextilie atd.: 800,-Kč; (spotřební materiál celkem: 8800,- Kč)
Drobný hmotný a nehmotný majetek:
zednická lžíce: 200,- Kč; zednické kladivo: 300,- Kč; kbelík: 100,- Kč; stahovací lať 250 cm: 650,- Kč; rýč kalený obloukový: 300,- Kč; lopata úzká: 200,- Kč; kleště: 250,- Kč; míchadlo na beton 1600W: 3000,- Kč; zemní vrták 3,6 kW, hl.1,0m d=15,20,25 cm: 5000,- Kč; odporové potenciometrické snímače: 5000,- Kč; tenzometrický digitální měřič: 6000,- Kč; převodník pro potenciometrické snímače: 6000,- Kč; (drobný hmotný a nehmotný majetek celkem: 27000,- Kč)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
31800,-31800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia5000,-5000,-
3. Materiálové náklady8800,-8538,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek27000,-21480,-
5. Služby8400,-14182,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady90000,-
Uznané náklady90000,-
Celkem běžné finanční prostředky90000,-90000,-