Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/46
Název projektuMateriálové a energetické úspory při uplatňování druhotných surovin v průmyslu
ŘešitelVlček Jozef doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuSnižování energetické náročnosti přípravy materiálů, úspory přírodních surovin a zavádění ekologicky výhodnějších technologických postupů – to jsou hlavní důvody efektivního využívání druhotných surovin. V posledních letech roste v průmyslu podíl kompozitních materiálů s malým podílem, resp. bez účasti, tradičních vysoce energeticky náročných složek. Dochází tak k významné úspoře přírodních surovin, úspoře energií a snižování emisí CO2, při současném průběžném zužitkování vedlejších produktů například metalurgických výrob, energetiky, stavebnictví, těžby a úpravy hornin apod.
Budou zkoumány postupy, při kterých se mohou tradiční surovinové zdroje nahrazovat zdroji druhotnými, které by se jinak staly odpadními produkty. Předmětem zájmu nebudou pouze materiálová řešení, cílem kterých bude nalezení rovnocenných alternativ surovin, pokud možno při snížení celkových nákladů na výrobu, součástí výzkumu bude dále hodnocení energetických úspor dosažených aplikací těchto surovin a dále optimalizace technologie procesů s cílem umožnit vyšší účast alternativních surovinových zdrojů.
Cílem předkládaného projektu je snížit energetickou náročnost procesů v průmyslu jako důsledek uplatnění druhotných surovinových zdrojů.
Navrhovaný projekt dále hledá možnosti experimentálního vymezení ekonomicky a technicky nejvýhodnějších parametrů využití alternativních surovin s ohledem na složky životního prostředí a úspory energie v především v metalurgických provozech, které jsou hlavní oblasti zájmu řešitelského pracoviště.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Burda
Bc. Lucie Fidlerová
Ing. Pavel Fojtík, Ph.D.
Bc. Denisa Golová
Ing. Barbora Janíková
doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Bc. Robert Klimek
Ing. Kateřina Dittel Ksandrová
Ing. Pavel Kuchta
Ing. Mario Machů, Ph.D.
doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Ing. Lucie Mervová
Ing. Sylva Moniaková
Ing. Quang Loc Pham
Ing. Luboš Polcar
prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
prof. Dr. Ing. René Pyszko
Ing. David Schön
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Bc. Pavlína Žuchová
Ing. Dmitry Zhukov
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- zintenzivnění a rozvoj praktických dovedností studentů při zapojení do
grantových projektů
- náhrada primárních surovinových zdrojů surovinami druhotnými
- energetické úspory dosažené úsporou primárních surovinových zdrojů a optimalizace technologie procesů s cílem vytvářet podmínky pro uplatnění sekundárních surovinových zdrojů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia88000,-88000,-
3. Materiálové náklady35000,-27411,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek48200,-44746,-
5. Služby30000,-42952,-
6. Cestovní náhrady60000,-58091,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32000,-32000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady320000,-
Uznané náklady320000,-
Celkem běžné finanční prostředky320000,-320000,-