Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/45
Název projektuNegativní působení trakčního napájení, zpětné vlivy napájení na energetické parametry el. strojů a zařízení NN malého výkonu
ŘešitelSvoboda Pavel Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Josef Paleček, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředkládaný vědecko-výzkumný projekt částečně navazuje na projekt řešený v loňském roce, prohlubuje řešení a rozšiřuje řešenou oblast o nové poznatky.
Elektrická trakce je z hlediska odběru elektrické energie významným spotřebitelem, ale i zdrojem rušivých účinků, které negativně ovlivňují distribuční síť. Mezi takovéto negativní účinky patři především proudová nesymetrie, která následně vyvolává napěťovou nesymetrii. Zdrojem nesymetrie je jednofázový, nebo dvoufázový trakční odběr. Zdrojem nepříznivých vlivu střídavé trakční proudové soustavy jsou i elektrické lokomotivy využívající polořízené můstkové usměrňovače, jenž generují do napájecí soustavy proudové harmonické.
Dalším problémem spojeným s provozem elektrizovaných tratí je jejich negativní vliv na kovová úložná zařízení. Na nich způsobují elektrochemickou korozi, která ohrožuje jejich normální činnost a dokonce může způsobit jejich zničení a způsobit tak vážné hospodářské problémy a rizika. Z problematiky elektrochemické koroze se zaměříme na analytická řešení přechodu kolejnice–zem, stejnosměrných i střídavých tratí průmyslového kmitočtu. Dále na počítačové modelování proudových polí s pomocí modelových programů. Modelovány budou i pole uvnitř železobetonových konstrukcí a styk kolejnice - zem i zem – úložné zařízení. Na základě teorie obvodů, teorie pole a modelování budou vytvořeny matematické modely polí. Z nich pak modely pro počítačovou simulaci výkonným SW. Kromě teoretických rozborů budou prováděna i provozní měření. V rámci projektu bude řešena i problematika dálkového ovládání technických zařízení dopravní infrastruktury.
Dalším cílem práce jsou elektrické pohony, které jsou široce používány v nejrůznějších technologických celcích či technických aplikacích, a tím patří k zařízením, která se významně podílejí na celkové spotřebě elektrické energie a zároveň vykazují určité nežádoucí jevy, kterými významně negativně ovlivňují např. elektrickou napájecí síť a spotřebiče k ní připojené. Uvádí se, že elektrické motory používané v elektrických pohonech v průmyslových aplikacích spotřebovávají v celosvětovém měřítku 30 až 40 % vyrobené elektrické energie. Střídavé regulované pohony s indukčními motory užívající měniče kmitočtu umožňují realizovat jak hospodárné způsoby řízení jejich otáček, tak i optimální způsoby řízení indukčního motoru. Takovéto pohony s nastavitelnou rychlostí patří ale k výrazným zdrojům elektromagnetického rušení, např. tím, že generují do napájecí sítě harmonické proudy a tím přispívají ke zhoršování kvality napájecího napětí. Pro jejich omezování se používají různé technické prostředky. Měniče kmitočtu a tyto opravné technické prostředky, jakožto další vložené členy ve struktuře pohonu, tak ovlivňují celkovou účinnost pohonu. Předmětem výzkumu je tedy experimentální ověřování parametrů pohonů různých konfigurací, zejména jejich účinností, a zpětných vlivů, tj. elektromagnetického rušení, a doplněné jejich simulacemi a matematickými modely s využitím příslušného software.
Členové řešitelského týmuDr. Ing. Mikołaj Piotr Bartłomiejczyk
Bc. Martin Bohnjat
Ing. Pavel Bojko
Bc. Jana Chodúrová
Ing. Jiří Cigánek
Ing. Maroš Ďurica
Ing. Bogdan Fukala
Ing. Tomáš Galęziok
Ing. Štefan Hamacek, Ph.D.
Ing. Tomáš Hrubý
doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
Ing. Vojtěch Kalas
Ing. Kamil Kluka
doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
Ing. Petr Orság, Ph.D.
Ing. Jan Otýpka
prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Ing. Lukáš Paulinský
Ing. Thi Thanh Thao Phan
Ing. Jiří Plaček
Bc. Oldřich Rychlý
Ing. Bc. Miroslav Šimášek
Ing. Roman Šprlák
Ing. Jan Šramota
doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Ing. Pavel Svoboda
Ing. Lukáš Wežranowski
Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V našem projektu se zaměříme na zkoumání šíření negativních vlivů elektrické vozby v napájecí soustavě. Je plánováno rozsáhlé měřeni v distribučních sítích na území ČR.
Z problematiky elektrochemické koroze se zaměříme na modelování přechodu kolejnice–zem, proudových polí a styku zem–úložné zařízení. Na základě teorie polí a modelování budou vytvořeny matematické modely polí. Z nich pak modely pro počítačovou simulaci. Řešena budou pole stejnosměrná i střídavá. K praktickým měřením je potřebné vyvinout metodu měření proudů v kolejnicích. Realizována budou i terénní měření přímo na úložných zařízeních.
V další části bude projekt zaměřen na výzkum účinnosti indukčních motorů ve střídavých neregulovaných pohonech a zejména regulovaných pohonech s měničem kmitočtu, včetně účinnosti dílčích komponent pohonu a jeho celkové účinnosti, na výzkum a analýzu zpětných vlivů zkoumaných elektrických pohonů na napájecí síť a na výzkum vlivu kvality napájecího napětí na provozní vlastnosti střídavého pohonu. Projekt bude realizován experimentálními měřeními, modelováním a počítačovou simulací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady40000,-52700,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-26250,-
5. Služby193200,-177600,-
6. Cestovní náhrady50000,-66650,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory50000,-50000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady500000,-
Uznané náklady500000,-
Celkem běžné finanční prostředky500000,-500000,-