Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/44
Název projektuUrčující aspekty provozní a funkční spolehlivosti požární techniky
ŘešitelJánošík Ladislav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmět výzkumu projektu je uveden v jeho cíli a dány současným stavem řešené problematiky. Sledovanou skupinou budou vozidla kategorie CAS na podvozcích TATRA, Mercedes-Benz a Renault. Vozidla budou konfrontována s doporučenou životností 10 let dle vnitřních předpisů HZS ČR, kdy vozidla TATRA jsou již za touto dobou a dále především s prostředím daného regionu, kde jsou sledovaná vozidla dislokována a budou zde studovány aspekty, které mají vliv na jejich funkční spolehlivost.
Prvním nezbytným krokem je analýza jednotlivých krajů Hasičského záchranného sboru ČR se zřetelem na výběr vhodného kraje podle dislokované požární techniky se zřetelem na zastoupení podvozku TATRA, Mercedes-Benz a Renault. Důvody, proč jsou již předem definovány tyto typy podvozků, jsou uvedeny výše, tj. jejich početní zastoupení.
Následně bude prováděn výběr vhodné požární techniky, který bude zařazen do sledování nejen z hlediska podvozkové základny ale i druhu nástavby, tj. především zaměření na prvovýjezdové vozy CAS, provedení požární nástavby a jejich stáří.
Sběr a verifikace statistických dat o provozu a údržbě sledované požární techniky na vybraných krajích na konkrétních stanicích.
Na základě získaných statistických dat a jejich zpracování v souladu s teorií provozní spolehlivosti v aplikaci pro oblast vozidel stanovit podmínky bezporuchovosti a udržovatelnosti požární techniky.
Souběžně s těmito kroky bude probíhat vyhodnocení statistiky mimořádných událostí na příslušných územních odborech v krajích, kde je dislokovaná sledovaná požární technika se zřetelem na analýzu zatížení vozidel podle místa dislokace a výjezdové činnosti. Předmětem analýzy bude stanovit aspekty funkční spolehlivosti vozidel s ohledem na geografické členění území, stav komunikací, jejich druhu, dopravní stavby na komunikacích a v neposlední řadě i vliv klimatických podmínek.
Vedlejším cílem projektu je vyvodit případná doporučení pro nákupy nové mobilní požární techniky, především skupiny CAS.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Cochlar
Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Ing. Jana Kynclová
Bc. Martin Pika
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt je zaměřen na studium specifické problematiky provozní a funkční spolehlivosti zásahových požárních automobilů zejména se zřetelem na podvozkovou základnu cisternových automobilových stříkaček u jednotek HZD ČR a místo jejich dislokace v daném regionu. Bude představovat sběr obsáhlých souborů dat o provozu a údržbě srovnatelných zásahových požárních automobilů dislokovaných na vybraných krajích Hasičského záchranného sboru ČR a jejich následnou analýzu s cílem:
- Stanovení hodnot ukazatelů spolehlivosti pro vybranou požární techniku.
- Vyhodnocení aspektů funkční spolehlivosti požární techniky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia36000,-36000,-
3. Materiálové náklady2000,-2000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby13000,-13000,-
6. Cestovní náhrady15250,-15250,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6650,-6650,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady72900,-
Uznané náklady72900,-
Celkem běžné finanční prostředky72900,-72900,-