Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/43
Název projektuPříprava nanokompozitů a sorbentů z materiálů vzniklých úpravou a zpracováním průmyslových odpadů.
ŘešitelKostura Bruno doc. RNDr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt je orientován na úpravu a recyklaci průmyslových odpadů a ekologických zátěží. Je zaměřen jednak na přípravu různých nanokompozitních materiálů a studium jejich vlastností, dále pak na využití modifikovaných odpadů a získaných nanokompozitů v sorpčních procesech. Projekt tvoří několik dílčích problémů, které jsou řešeny na jednotlivých pracovištích katedry chemie a jsou nebo budou předměty diplomových a disertačních prací. Jedná se o tyto problémy:
(I) Příprava nanostrukturovaného oxidu a peroxidu zinečnatého amoniakální precipitací z odpadních roztoků chloridu zinečnatého vznikajících při povrchových úpravách kovů. Příprava nanočástic vybraných prvků za definovaných reakčních podmínek.
(II) Využití modifikovaných anorganických odpadů na bázi oxidových systémů soustavy CaO-MgO-Al2O3-SiO2 a syntetizovaných podvojných vrstevnatých hydroxidů jako prekursorů modelových systémů k sorpci anorganických, organických a aromatických polutantů z vodných roztoků. Selektivní sorpce kationtů a aniontů na pevných nosičích ve vícestupňových sorpčních procesech.
(III) Studium a optimalizace procesů využívajících ZnO v ocelárenských odprašcích a zinkového popela k retenci chlorovodíku po pyrolýze PVC.
Členové řešitelského týmuIng. Hana Kohutová
Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.
Bc. Petra Marečková
Mgr. Lubomír Pavelek
Ing. Barbora Marcinčinová
Bc. Alice Štvrtňová
doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Bc. Jan Vijačka
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou:
(I) Prostudovat vliv operačních podmínek přípravy nanostrukturovaného oxidu a peroxidu zinečnatého amoniakální precipitací na výsledné parametry a výtěžnost nanometrického ZnO a ZnO2. Otestování možnosti využití povrchově aktivních látek při přípravě nanočástic např. pomocí DBS, SDS, iontových kapalin. Příprava nanočástic vybraných lanthanoidů za definovaných reakčních podmínek.
(II) Nalezení optimálních podmínek „batch“ sorpčních procesů vedoucích k retenci organických (nonylfenol a jeho ethoxyláty) a aromatických polutantů na modifikovaných oxidových odpadních soustavách a syntetizovaných podvojných vrstevnatých hydroxidech jako prekursorech modelových systémů. Identifikace retenčních mechanismů, charakterizace chemických a fyzikálně chemických transportních procesů probíhajících na fázovém rozhraní solid-liquid. Optimalizace vícestupňových sorpčních procesů využívajících průmyslových oxidových soustav k selektivní separaci fosfátových aniontů a jiných problémových aniontů od kationtů těžkých kovů z odpadních vod. Posouzení toxicity a biodegradability získaných sorpčních produktů s ohledem na jejich další možné využití (např. sekundární zdroje organických látek, fosfátová hnojiva).
(III) Separace zinku z metalurgických odprašků, se zaměřením na snadno dostupný zinek ve formě ZnO. Výzkum možnosti využití zásadité složky odprašků (ZnO a zinkový popel) k zachycení kyselých složek z odpadních plynů (konkrétně chlorovodíku produkovaného pyrolýzou PVC) a získáním potenciální zinkové suroviny ZnCl2.

K dosažení cíle (I) bude:
• sledován vliv pH, reakční teploty při srážení, koncentrace použitého výchozího ZnCl2 a teploty kalcinace na výtěžnost ZnO a ZnO2. Bude posouzena možnost využití surfaktantů a stanoveny optimální podmínky pro přípravu nanočástic ZnO a ZnO2,
• stanoven diagram distribuce velikosti částic ZnO a ZnO2 a provedena analýza částic pomocí dostupných fyzikálně-chemických metod (XRD, SEM, FTIR, DLS, UV-VIS, TGA),
• provedena analýza získaných nanočástic lanthanoidů pomocí dostupných fyzikálně-chemických metod zejména XRD, SEM, TEM a Ramanovy spektroskopie.
K dosažení cíle (II) bude:
• pomocí fyzikálně-chemických metod XRD, FTIR a Ramanovy spektroskopie provedena analýza získaných sorpčních produktů a vysvětleny retenční mechanizmy organických polutantů (např. nonalfenolu a jeho derivátů) na sledovaných oxidových systémech,
• dopracována metodika vícestupňové selektivní sorpce těžkých kovů v přítomnosti fosfátových aniontů a otestovány sorpční produkty z hlediska toxicity a biodegradibility.
K dosažení cíle (III) bude:
• provedena kopyrolýza vzorků čistého PVC a vybraných vzorků reálného odpadního PVC s metalurgickými odprašky,
• realizována TG analýza a analýza množství zachyceného chlóru při různých poměrech složek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
17420,-17420,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)13000,-13000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4420,-4420,-
2. Stipendia38000,-38000,-
3. Materiálové náklady63000,-92829,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek83880,-65929,-
5. Služby38000,-40231,-
6. Cestovní náhrady18000,-3891,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28700,-28700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady287000,-
Uznané náklady287000,-
Celkem běžné finanční prostředky287000,-287000,-