Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/42
Název projektuModelování rizik v průmyslu a biomedicíně
ŘešitelJahoda Pavel RNDr., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Briš, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt navazuje na systematický výzkum odborné skupiny "Statistika" katedry aplikované matematiky, který v RIV 2012 (tedy za roky 2007-2011)dosáhl 525,47 bodů. V minulých letech byla generována základní metodika pro vyhodnocení jednak lékařských rizik a také průmyslových rizik. Projekt se bude zabývat návaznou tvůrčí vědeckou činností především v oblasti aplikované, ale i teoretické statistiky a pravděpodobnosti. Bude generovat nové metody, zejména v oblasti optimalizace, případně inovovat existující metody sloužící pro vyhodnocení, odhad a predikci spolehlivosti a rizik, vztahujících se k široké sféře průmyslových i neprůmyslových aplikací (např. lékařských, energetických, zahrnujících komplexní dynamické systémy, atd.).
Dále se bude projekt zabývat tvůrčí vědeckou činností v oblasti rozhodování v rizikových situacích za neurčitosti. Toto rozhodování je ztížené zejména v situacích, kdy data jsou zatížena nejistotami (např. neúplná cenzorovaná data), nebo v situacích, kdy dat je málo pro efektivní rozhodovací proces. Pokud rozhodování je v kontextu s nejistotami spojeno s rizikovými situacemi, kdy může dojít k ohrožení lidských životů, je rozhodovací proces výrazně komplikovanější a vyžaduje zvláštní vědecké přístupy.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Běloch
Ing. Michal Béreš
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Ing. Simona Domesová
Ing. Ondřej Grunt, Ph.D.
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Ing. Kateřina Janurová, Ph.D.
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Ing. Žaneta Vaníčková
Bc. Pavel Náplava
Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
Ing. Lukáš Rapant, Ph.D.
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Mgr. Pavel Skalný, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem je systematicky vyvíjet další analytické a simulační algoritmy (např. CE metoda, MCMC přístup, apod.) pro modelování rizik a dynamické spolehlivosti objektů vycházejících ze spolupracující aplikační sféry i dosažení nových výsledků teoretického výzkumu v oblastech souvisejících se statistikou a teorií pravděpodobnosti.
Pracovníci s podstatným výkonem v RIV (Briš, Jahoda, Litschmannová) budou působit hlavně jako vedoucí doktorských a diplomových prací studentů. Parciální části řešených témat budou prezentovány v podobě společných příspěvků na vybraných konferencích doma i v zahraničí, případně ve vědeckých časopisech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia180000,-180000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady45200,-45200,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28000,-28000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady280000,-
Uznané náklady280000,-
Celkem běžné finanční prostředky280000,-280000,-