Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/39
Název projektuFunkční nanostrukturované materiály
ŘešitelČech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuNanokompozitní a nanokeramické materiály se řadí v současné době k významné oblasti ve vývoji nových nanostrukturovaných materiálů. Specifické funkční vlastnosti, které vykazují, jsou dány jejich vnitřní strukturou/nanostrukturou a povrchovými vlastnostmi. Vyčlenění a sledování funkčních vlastností bude předmětem tohoto projektu, který plynule navazuje na realizovaný projekt s názvem „Antibakteriální nanokompozitní materiály pro využití v medicíně“.

V rámci tohoto projektu budou připraveny a) dvě skupiny funkčních antibakteriálních nanokompozitních materiálů a b) nanostrukturovaných keramických materiálů, na bázi přírodních materiálů. Předkládané skupiny materiálů budou připravovány primárně vyčleněnými mechanickými a mechanochemickými postupy.

Nanostrukturované materiály budou charakterizovány z hlediska strukturního a fázového. Bude sledován vliv povrchových vlastností těchto materiálů na kompaktnost s velkoobjemovými materiály. Pozornost bude zaměřena na charakterizaci stability jejich struktur a využití v širším aplikačním spektru se zaměřením na oblast a) zdravotnictví/medicíny, b) sorpčních materiálů a c) materiálů určených pro restaurování historických předmětů.
Členové řešitelského týmuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D.
Bc. Marta Bukáčková
Ing. Pavel Kalivoda
BcA. Dana Macounová
Ing. Kateřina Škrlová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je příprava a charakterizace specifických nanostrukturovaných materiálů a nanokeramických materiálů na bázi přírodních jílových minerálů s vhodnou funkční složkou.

Projekt bude řešen formou dílčích kroků, které na sebe budou plynule navazovat a jejichž harmonogram lze shrnout následovně:
1. Mechanická a chemická příprava a úprava přírodních jílových materiálů - se zamřením na vermikulit, jejich charakterizace.
2. Mechanická a mechanochemická příprava nanokompozitních a nanokeramických materiálů. Jejich modifikace vybranými funkčními fázemi/plnivy.
3. Strukturní a fázové charakterizace připravených nanokompozitních a nanokeramických materiálů.
4. Testování stability nanokompozitních materiálů a charakterizace antibakteriálních vlastností nanokompozitních materiálů (spolupráce se Zdravotním ústavem v Ostravě) - realizováno formou služby.
5. Analýzy a vyhodnocení sorpčních vlastností nanokeramických materiálů.
6. Testování kompatibility nanokeramických materiálů pro restaurátorské účely.

Předpokládané výstupy vědeckovýzkumných aktivit a získané experimentální výsledky budou:
1. prezentovány na konferencích (Výroční konferenci chemické společnosti Ostrava a mezinárodní konferenci Nanocon),
2. publikovány v odborných zahraničních časopisech (Advanced Science, Engineering and Medicine, Journal of Nanocomposites and Nanoceramics),
3. součástí tézí k disertační práci s přepokládaným termínem realizace v roce 2016,
4. součástí tří magisterských prací s přepokládaným ukončením v roce 2014 a 2015.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia28000,-28000,-
3. Materiálové náklady30000,-33000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby55000,-50000,-
6. Cestovní náhrady4000,-6000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady130000,-
Uznané náklady130000,-
Celkem běžné finanční prostředky130000,-130000,-