Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/36
Název projektuAplikace alternativních způsobů předpínání betonových konstrukcí na výrobu průmyslových předpjatých podlah a jejich porovnání s konvenčními způsoby předpínání
ŘešitelMynarčík Petr Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuÚčelem tohoto projektu je analýza aplikace alternativních způsobů předpínání betonových konstrukcí na výrobu průmyslových předpjatých podlah a jejich následné srovnání s konvenčními způsoby předpínání.

Alternativní způsob předpínání výztuže pomocí odporového ohřevu, byl již v minulosti aplikován, avšak tehdejší technologie ohřevu přímým průchodem proudu výztuží, nezaručovala rovnoměrný ohřev výztuže po celé délce průřezu. Z tohoto důvodu bylo od metody upuštěno. V rámci projektu SP2013/132 - "Předpjaté průmyslové podlahy", na který tento projekt bude navazovat, byla vyvinuta a odzkoušena metoda ohřevu, která zaručuje rovnoměrný ohřev výztuže a odstraňuje tak zásadní nedostatek dříve užívané technologie. Zároveň díky pokroku v řídící, regulační a měřící technice, je možno v současnosti provádět ohřev výztuže s vysokou přesností - s čímž souvisí i přesnější vývin předpínacích sil a eliminace nežádoucích ztrát při předpínání. Toto jsou hlavní výhody a přínosy nové technologie.

Tato analýza bude experimentálně ověřována na dvou typech zkušebních vzorků a to trámových a plošných. Alternativní způsob předpínání výztuže elektroohřevem bude srovnán s konvenčními technologiemi monostrandů. Plošné zkušební vzorky budou vyhotoveny a odzkoušeny na zkušebním STANDu, umístěném v areálu FAST. Obdobně trámové zkušební vzorky budou vyrobeny a odzkoušeny v Laboratořích stavebních hmot.

Vedle experimentální části projektu, budou vytvořeny také numerické modely metodou MKP a provedeno výsledné srovnání jednotlivých technologií také na výpočetně-simulační bázi.

Pro technologii předpínání odporovým elektroohřevem, je nutné doplnit předpínací soustavu o výkonný elektrický zdroj. Jeho pořízením bude dosaženo nezávislosti na externích firmách a velké časové flexibility. Využití tohoto zdroje lze mimo aplikaci na předpínané průmyslové podlahy využít pro předpínání dalších konstrukčních betonových prvků a velký potenciál technologie je v odvětví sanace betonových konstrukcí.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Hurta
Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládaná činnost a výstupy

- publikování dvou článků v bodovaném konferenčním sborníku nebo bodovaném periodiku ( SCOPUS, WoK )
- výroba a experimentální měření na trámových vzorcích - budou vyhotoveny celkem 3 sady vzorků - jedna sada obsahuje tři vzorky
trámové vzorky předpjaté konvenční metodou monostrandů
trámové vzorky předpjaté alternativní metodou odporového elektoohřevu
trámové vzorky referenční - prostě vyztužené
- rozměr vzorku 0,1 x 0,2 x 2,0 m

- výroba a experimentální měření na 2 plošných vzorcích:
plošný vzorek předpjatý konvenční metodou monostrandů
plošný vzorek předpjatý alternativní metodou odporového elektoohřevu
- rozměr vzorku 0,15 x 2,0 x 2,0 m
- tvorba numerických modelů jednotlivých technologií
- zapracování výsledků do disertační práce Ing. Petra Mynarčíka


Harmonogram:

harmonogram je sestaven s ohledem na další projekty a vytíženost zkušebního STANDu

únor-březen 2014
- návrh a příprava podkladů pro výrobu experimentálních vzorků
- kompletace materiálu a technologického zařízení pro provedení experimentů

duben 2014
- výroba a experimentální měření na trámových zkušebních vzorcích - referenční a monostrand

květen 2014
- výroba a experimentální měření na plošném vzroku - monostrand

červen - červenec 2014
- vyhodnocování výsledků provedených experimentů
- tvorba numerického modelu - monostrand

srpen 2014
- výroba a experimentální měření na trámových zkušebních vzorcích - odporový elektroohřev

září 2014
- výroba a experimentální měření na plošném vzroku - odporový elektroohřev

říjen - prosinec 2014
- vyhodnocování výsledků provedených experimentů
- tvroba numerického modelu - odporový elektroohřev
- celkové hodnocení a srovnávání aplikovaných technologií
- publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
14740,-14740,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)11000,-11000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3740,-3740,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady22280,-24395,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek35000,-35001,-
5. Služby20980,-12105,-
6. Cestovní náhrady0,-6759,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady130000,-
Uznané náklady130000,-
Celkem běžné finanční prostředky130000,-130000,-