Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/34
Název projektuStudium závislosti sorpce polycyklických aromatických uhlovodíků na zrnitostní charakteristice prachu
ŘešitelSvidrová Lenka Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt se bude zabývat studiem závislosti vybraných PAHs na velikosti prachových částic odebíraných z haldy Ema, která je stále v procesu hoření, a proto je zde předpoklad výskyt PAHs. Pro laboratorní analýzu budou používány zrnitostní frakce menší než 0,063 mm a to vzhledem k tomu, že doposud nebyla podrobněji tato problematika studována. Běžně se analyzuje obsah PAHs jen na PM10 nebo PM2,5.
Členové řešitelského týmuIng. Lenka Svidrová
Ing. Lenka Svidrová
doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Ing. Eliška Sarčáková
Ing. Dalibor Surovka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude zjistit závislost vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) dle EPA na velikosti prachových částic. Bude studována závislost vybraných PAHs na čtyřech frakcích prachu a to nad 0,063 mm pomocí sítování (suchá separace) a frakce menší než 0,063 mm pomocí prosávání přes membránové nebo borosilikátové filtry. Následně budou stanoveny koncentrace PAHs metodou HPLC. Výsledkem bude zjištění nejvhodnější frakce prachových částic pro hodnocení koncentrace vybraných PAHs na povrchu odvalu v okolí průmyslových podniků.
Předpokládané výstupy:
• Metodika pro extrakční analýzu pomocí sonifikace, nalezení nejvhodnější doby sonifikace.
• Metodika stanovení studovaných PAHs metodou HPLC pro studované vzorky.
• Publikace zjištěných poznatků v odborném časopise (SCOPUS, WEB OF SCIENCE)

Postup řešení:
1. Studium literatury, příprava a validace metodiky pro extrakční analýzu a stanovení metodou HPLC (leden - únor 2014).
2. Studium výtěžnosti extrakční analýzy na modelových vzorcích; (březen - duben 2014).
3. Terénní průzkum, odběr a úprava vzorků na zrnitostní frakce vzorků <0,063 mm (duben 2014).
4. Vlastní analýza PAHs metodou HPLC (duben až září).
5. Vyhodnocení dat + příprava publikace (srpen – listopad 2014).
6. Prezentace výsledků na vědecké konferenci (září – říjen 2014).
7. Vypracování závěrečné zprávy (prosinec 2014).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia43000,-43100,-
3. Materiálové náklady40000,-33427,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-70203,-
5. Služby17000,-33270,-
6. Cestovní náhrady1000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)19000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady199000,-
Uznané náklady199000,-
Celkem běžné finanční prostředky199000,-199000,-