Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/32
Název projektuVýzkum využití a zajištění podzemních prostror v ČR - problematika technického zajištění
ŘešitelCibulcová Adéla Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuNárůst likvidace podzemních prostor je v dnešní době velmi aktuální otázkou vzhledem k problematice technického zajištění, dodržování legislativy a potřeb organizace.
Zajištění podzemních prostor znamená vystěhovat důlní stoje, odstranit veškeré znečišťující látky, které by mohli zapříčinit ekologickou katastrofu a také demontovat potrubí.
Při výzkumu budou studie dosavadního výzkumu analyzovány, dále proběhne rekognoskace vybraných lokalit a následně se provede rozbor spolupráce ČBÚ, NTM Praha, Diamo státní podnik, Muzea ČR. Další část výzkumu se bude zaobírat zajištění stability vybraných podzemních prostorů a v poslední části budou doporučeny návrhy řešení s ohledem na možnosti zpřístupnění podzemních prostor veřejnosti.
Členové řešitelského týmuIng. Adéla Cibulcová
Ing. Veronika Zedek
Ing. Beáta Korandová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je seznámit se s dosavadními podzemními prostory na území v ČR. U vybraných lokalit provést rekognoskaci a u těchto vybraných lokalit realizovat geologický monitoring, sledovat hladinu důlních vod, provést niveliační měření a sledovat vybranou lokalitu jako celku z hlediska stability.

Součástí projektu bude prezentování daných výstupů řešené problematiky prostřednictvím odborných článků v domácích a zahraničních časopisech, sbornících a prezentace na tuzemských konferencích.

1. Etapa (leden – březen 2014) - studium dosavadního výzkumu podzemních prostorů,
2. Etapa (duben – červen 2014) - rekognoskace vybraných lokalit,
3. Etapa (červenec – září 2014) – výzkum zajištění stability vybraných podzemních prostor a následná analýza spolupráce ČBÚ, NTM Praha, Diamo státní podnik, Muzea ČR,
4. Etapa (říjen – prosinec 2014) – závěrečné vyhodnocení a zpracování.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia72000,-72000,-
3. Materiálové náklady20200,-5003,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek28000,-17397,-
5. Služby20000,-44617,-
6. Cestovní náhrady16000,-22483,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18800,-18800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)13000,-7700,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady188000,-
Uznané náklady188000,-
Celkem běžné finanční prostředky188000,-188000,-