Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/31
Název projektuAnalýza rizik bezpečnosti práce při vrtacích a trhacích pracích na lomových provozech ve vybraných organizacích
ŘešitelSachová Pavlína Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu bude posouzení výskytu a vyhodnocení rizik při provádění vrtacích a trhacích prací, která představují reálná nebezpečí při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
1. Etapa (leden – březen 2014) – provedení tematické rešerše a prohlubování znalostí v oblasti bezpečnosti práce,
2. Etapa (duben – září 2014) – odborné exkurze ve vybraných lomových provozech,
3. Etapa (říjen – prosinec 2014) – závěrečné vyhodnocení a zpracování nasbíraných dat.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Ing. Andrea Polická
Ing. Pavlína Sachová
Ing. Nikola Štanglerová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu bude provedení analýzy a hodnocení rizik dle různých metod v reálném provozu. Návrh vhodných opatření a ověření v praxi ve vybraných provozech.

Součástí projektu bude prezentování daných výstupů řešené problematiky:
1. publikováním odborných článků v těchto domácích a časopisech
- Keramický zpravodaj
- Zpravodaj hnědé uhlí
- Geoscience engineering
2. publikování příspěvků v zahraničním sborníku Albena
3. prezentování na těchto domácích a zahraničních konferencích:
- Tábor: Využití zdrojů nerostných surovin (duben 2014)
- Ostrava: Těžba a její dopady na životní prostředí (duben 2014)
- Bulharsko: scientific geoconference SGEM 2014Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia55000,-48000,-
3. Materiálové náklady15000,-23442,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek25000,-25192,-
5. Služby45000,-59327,-
6. Cestovní náhrady20000,-17739,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-6300,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-