Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/30
Název projektuAnalýza případové studie termické aktivity haldy ve vztahu k různým možnostem jejího využívání a zakládání staveb
ŘešitelZástěrová Petra Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuVýzkum bude realizován prostřednictvím analýzy termické aktivity haldy ve vztahu k různým možnostem jejího využívání a zakládání staveb.

Termická aktivita limituje využívání hald jako druhotné stavební suroviny, ale má také vztah k potenciálnímu budoucímu využití tohoto prostředí v zakládání staveb apod.

Poznání těchto procesů by bylo užitečné z vědeckého pohledu, protože podobných prostředí je v Ostravskokarvinském revíru celá řada a tento problém je také sledován i v jiných zemích.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Ing. Petra Zástěrová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem navrhovaného projektu je studium významné složky inženýrskogeologických poměrů ve speciálním geologickém prostředí hald po těžbě černého uhlí v Ostravskokarvinském revíru.

Prostředkem pro dosažení tohoto cíle bude případová studie na haldě Heřmanice. Tato halda představuje jednu z největších a nejvýznamnějších hald v Ostravskokarvinském revíru a její následné využívání je limitováno okrajovou podmínkou termické aktivity.

Dílčím cílem projektu je zjištění způsobu chování v tomto heterogenním geologickém prostředí a návrh metodiky inženýrskogeologického průzkumu pro taková prostředí s následnou konsekvencí ve způsobech zakládání staveb, aby nedocházelo k problémům souvisejících s termickou aktivitou na haldách.

Případová studie bude zhodnocena jednak na této lokalitě, ale bude srovnána i s jinými výsledky na jiných haldách v Ostravskokarvinském revíru, ale také ve světové vědecké literatuře.

Co se týče specifikace výstupu projektu, tak výsledek bude prezentován na mezinárodní věděcké konferenci SGEM v Bulharsku, která je uvedena ve světové věděcké databázi "Web of Science". Zároveň bude článek zaslán do některého mezinárodního vědeckého časopisu s impakt faktorem v oboru inženýrské geologie. Je zřejmé, že výsledky budou zaslány do tohoto vědeckého časopisu až na konci roku 2014 a proces recenze a publikování bude trvat ještě následující rok. To znamená, že měřitelným a kontrolovatelným výstupem bude na konci roku 2014 uveřejnění výsledků na uvedené konferenci na "Web of Science". Opublikování výstupu v impaktovém časopisu bude realizováno až po uvedeném roce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady38000,-49347,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek22000,-12059,-
5. Služby45000,-50412,-
6. Cestovní náhrady27000,-39182,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)19000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady194000,-
Uznané náklady194000,-
Celkem běžné finanční prostředky194000,-194000,-