Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/28
Název projektuProvozní měření a testování vlastností vybraných komponent prototypu vozidla
ŘešitelTomčík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem bude experimentální výzkum realizovaný prostřednictvím provozních měření a testování vlastností vybraných komponent prototypu vozidla v průběhu jízdních zkoušek, se sběrem dat v reálném čase. Projekt důsledně sleduje naplnění cílů SGS: Podpoří vědecko-výzkumné aktivity studentů ve spolupráci s akademickými pracovníky prostřednictvím přímého zapojení studentů do experimentálního výzkumu a vývoje, čímž přispěje ke zvýšení kvality a efektivnosti vědecké a tvůrčí technické práce zapojených studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Beneš
Ing. Michal Buráň
Ing. Radim Čech, Ph.D.
Ing. Martin Juránek, Ph.D.
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Bc. Jaroslav Vlachynský
Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem budou experimentálně naměřena data popisující chování vozidla v průběhu jízdních zkoušek. Dalším plánovaným výstupem budou publikace a obhájené závěrečné práce studentů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady97050,-147094,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek82050,-18982,-
5. Služby30000,-56771,-
6. Cestovní náhrady45000,-31253,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29900,-29900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady299000,-
Uznané náklady299000,-
Celkem běžné finanční prostředky299000,-299000,-