Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/26
Název projektuZkušení lety UAS a návrh algoritmů pro vyhledávání osob v členitém terénu
ŘešitelMartinec František doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuVyhledávání pohřešovaných osob v terénu je jedním z nejběžnějších a nejčastějších úkolů poskytovatelů pátracích a záchranných služeb. V dnešní době se při plnění těchto úkolů,kromě pozemních týmů, používají i pilotované letouny a vrtulníky. Použití bezpilotních letadel (UAV) může přinést snížení nákladů a zvýšení efektivity při vyhledávaní osob v terénu. Použití malých UAV přináší oproti pilotovaným letadlům několik výhod, ale zejména, žemohou postupovat při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu jednak jako skupina lidí, tj.zaměřit se na detaily, tak i jako pilotované letouny nebo vrtulníky. Na základě výše uvedeného se v rámci projektu na základě analýzy a výběru provedou letové zkoušky zkonstruovaných UAS, navržení a částečné sestavení algoritmů pro vyhledávání osob v členitém terénu podle dostuoných snímaných informací a dostupných informací o objektu zísakných jako referenční údaje
Členové řešitelského týmuBc. Jan Bojko
Ing. Jiří Hrabinec
doc. Ing. František Martinec, CSc.
Ing. Erik Solař
Bc. Pavel Studenka
Bc. Aleš Stuchlík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)• Budou realizovány zkušební lety zkonstruováných UAS
• Budou vyhodnoceny lety UAS a realizovány nápravná opatření
• Bude realizovana analýza smímaných parametrů
• Bude realizovana analýza referenčních parametrů
• Bude navržen algoritmus pro hledání ztracených osob v členitém terénu

Harmonogram řešení:
leden - duben - uprava konstrukce pro letové zkoušky
duben - červen - letové zkoušky, vypracování referenčních údajů
červen - září - vyhodnocení letových zkoušek, konference/seminář k UAS
řijen - prosinec - návrh algoritmu vyhledávání

Výsledky projektu budou zpracovány v rámci :
1 doktorské disertační práce doktoranda v kombinované formě studia
2 diplomových prací a bakalářských prací
1 články v 2 prezentovány v recenzovaných časopisech a na konferencích příslušného zaměření.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia53000,-75000,-
3. Materiálové náklady15000,-17000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-16000,-
5. Služby30000,-0,-
6. Cestovní náhrady5400,-5910,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13600,-15500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)9000,-6590,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady136000,-
Uznané náklady136000,-
Celkem běžné finanční prostředky136000,-136000,-