Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/25
Název projektuPříprava bezasbestových frikčních kompozitů s organickým pojivem
ŘešitelVaculík Miroslav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je navržení metodického postupu pro výrobu bezazbestových frikčních kompozitů s organickým pojivem a návrh jejich chemického složení. Projekt bude rozdělen na dvě fáze.
V první fázi bude zkoumán vliv lisovacích parametrů na kvalitu hotových vzorků. Laboratorní lisovací zařízení umožňuje lisovat vzorky za vysokých teplot s použitím reálné lisovací matrice pro výrobu brzdového obložení osobního automobilu Škoda Octavia. Dle možností budou vzorky podrobeny zkouškám tvrdosti a pevnosti ve střihu.
Ve druhé fázi bude navrhováno nové složení frikčních kompozitů s pojivem na bázi organické pryskyřice, s ohledem na jejich frikčně otěrové vlastnosti, které budou následně testovány na automobilovém dynamometru Link M2800.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Krygel
Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu je navržení metodického postupu pro výrobu bezazbestových frikčních kompozitů s organickým pojivem a návrh jejich chemického složení. Konkrétně bude projekt zaměřen na:
1) Studium parametrů výroby frikčního kompozitu s využitím laboratorního lisu. Budou optimalizovány parametry lisování (tlak, telota a lisovací čas) s ohledem na mechanické vlastnosti hotové brzdové desky.
2) Návrh chemického složení bezasbestových frikčních kompozitů. Bude připravena řada testovacích vzorků, ze kterých budou vybrány dva vzorky. Tyto vzorky budou následně podrobeny testovacímu měření na brzdovém dynamometru Link M2800, který umožňuje stanovit frikčně otěrové vlastnosti brzdových obložení.

Výsledky testovacích měření budou porovnávány s reálnými brzdovými obloženími dostupnými v obchodní síti. Zjištěné výsledky budou sloužit pro další optimalizaci a návrh nových složení frikčních materiálů.

Časový harmonogram:
Leden až březen 2014: Studium literárních pramenů na téma organických frikčních kompozitů a jejich přípravy, exkurze do výrobních závodů firem zabývajících se touto problematikou.
Duben až září 2014: Provádění vlastních experimentálních měření a příprava jednotlivých laboratorních vzorků. Prezentace výsledků.
Říjen až prosinec 2014: Zpracování výsledků experimentů a tvorba výstupů projetku.

Výstupy projektu budou publikovány v impaktovaném nebo recenzovaném časopise a prezentovány na jedné mezinárodní konferenci v ČR (Metal; Nanokon, apod.) a také na studentských workshopech.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady38000,-39422,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby14000,-18311,-
6. Cestovní náhrady10000,-4267,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-