Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/24
Název projektuPosouzení vlastností ozubených převodů z hlediska jejich geometrie a přesnosti výroby
ŘešitelHavlík Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuVýstupem výzkumu bude stanovení vlivu geometrie ozubení na únosnost ozubených převodů. Dále stanovení vlivu přesnosti výroby a geometrie zubu na hluk a vibrace ozubených převodů.
Členové řešitelského týmuIng. Miroslav Burián
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Vypracování metodiky vlivu geometrie zubu na únosnost ozubeného převodu
2. Ověření výstupů na zkušebních okruzích
3. Zhodnocení vlivu geometrie zubu na hluk a vibrace ozubených převodů
4. Publikování výstupů projektu na konferencích a v časopisech podle metodiky RVVI (minimálně 2 články, případně FV, patenty)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady30000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-126568,-
5. Služby76000,-62644,-
6. Cestovní náhrady30000,-19073,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28000,-15715,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady284000,-
Uznané náklady284000,-
Celkem běžné finanční prostředky284000,-284000,-