Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/21
Název projektuDopad důlní a průmyslové činnosti na fenotypovou variabilitu a fyziologické interakce v mikrobiální diverzitě zatížených ekosystémů
ŘešitelVojtková Hana doc. Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuZatížené ekosystémy důlní a průmyslovou činnosti představují území s dokončenou těžbou a po úpravě rud s negativním vlivem na životní prostředí vytvořenými odkalištěmi, haldami a úložištěm vytěženého materiálu. Mikroorganismy tvoří významnou živou složku takových ekosystémů a jejich abundance i diverzita podstatně ovlivňuje výslednou funkci i chemismus původního prostředí. Procesy zvětrávání, rozpouštění i bioloužení sedimentů s obsahem mnohých toxických prvků jsou příčinou antropogenního stresu, který může vést v konečném důsledku k vyselektování vysoce adaptovaných a rezistentních mikrobiálních kmenů, jejichž studium genotypových i fenotypových vlastností doplňuje poznání o probíhajících biochemických a geochemických procesech. Z tohoto důvodu je velmi důležité věnovat pozornost izolaci nových, dosud nekultivovaných bakteriálních druhů nesoucích často nové geny kódující neobvyklé formy svých produktů. Tyto nové bakteriální izoláty mohou najít potenciální využití v různých oblastech aplikované mikrobiologie, ať už v oblasti biotechnologické produkce nových biologicky aktivních látek nebo při aplikaci v bioremediačních procesech a řízených procesech přirozené atenuace, které vedou k obnovení původní biologické rovnováhy v postiženém ekosystému.
V projektu budou zkoumány rezistentní fenotypové vlastnosti nových bakteriálních izolátů, jejichž fyziologické charakteristiky dosud nebyly ověřovány ani publikovány. Vzhledem k zaměření projektu bude pozornost věnována také exprimaci rezistenčních genů lokalizovaných na plazmidech i chromozomální DNA, zkoumány budou také další související fyziologické parametry, významné pro vývoj a aplikace v procesech minerálních biotechnologií – biotěžby hospodářsky významných rud a nerostů.
Základní fenotypové vlastnosti tolerance a rezistence nových kmenů budou experimentálně ověřovány v laboratořích IEI HGF VŠB – TUO. Doplňující biochemické a taxonomické testy budou prováděny ve spolupráci se Sbírkou mikroorganismů CCM při Masarykově univerzitě v Brně, ve spolupráci s katedrou pedologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě budou analyzovány toxické parametry lokalit s využitím kvantitativní rentgenové difrakční analýzy.
Vybrané perspektivní kmeny budou uloženy ve Sbírce mikroorganismů CCM pro účely patentového řízení.
Členové řešitelského týmuIng. Aneta Babičová
Ing. Dominika Jakšíková
Ing. Pavla Švanová
doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je studium fyziologických vlastností indigenní mikroflóry na lokalitách kontaminovaných těžbou i průmyslovou činností v prostředí starých ekologických zátěží, a to zejména studium bakteriálních kmenů s výraznou schopností adaptace a rezistence vůči toxickým a potenciálně toxickým kovům.

Aktuálnost zvoleného tématu předpokládá vědecké výstupy v souladu s RVVI:
- 1 – 2 články v impaktovaném časopise se zaměřením na problematiku mikroorganismů (druh výsledku Jimp)
- 1 – 2 články ve vybraných časopisech databáze Scopus nebo Web of Science (druh výsledku Jsc a Jneimp)
- 1 – 2 příspěvky ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index (druh výsledku D)
- příprava podkladů pro kapitolu v odborné knize (druh výsledku B), která bude vydána v roce 2014

Předpokladem je tedy získání min. 30 až 40 bodů dle platné směrnice Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Dalšími předpokládanými výstupy z projektu bude získání praktických laboratorních dovedností a zkušeností – experimentálních dat pro zpracování diplomových prací, případně prací SVOČ u studentek – členů řešitelského týmu projektu.

Časový harmonogram projektu:

Leden – březen 2012
Izolace bakteriálních kmenů, ověřování základních fyziologických a biochemických vlastností, (základní biochemické reakce, adaptabilita kmene a ověření životaschopnosti). Zpracování odborné rešerše k dané problematice.

Duben – červen 2012
Ověřování dalších fenotypových vlastností vybraných kmenů, především rezistence vůči antimikrobiálním látkám a tolerance vůči toxickým kovům. Vyhodnocování experimentálních dat, doplňující fenotypizace a genotypizace nových kmenů. Návštěva spolupracujících institucí, příprava příspěvků na konference, účast na domácí a zahraniční konferenci.

Červenec – září 2012
Navazující experimenty a vyhodnocování experimentálních dat (výsledků), příprava dalších publikačních výstupů.

Říjen – prosinec 2012
Příprava příspěvků na vědecké konference, účast na konferencích, dokončení publikačních výstupů, ekonomické a organizační ukončení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady26000,-34938,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8000,-5227,-
5. Služby44000,-54766,-
6. Cestovní náhrady46000,-47569,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18500,-18500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)18500,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady185000,-
Uznané náklady185000,-
Celkem běžné finanční prostředky185000,-185000,-