Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/20
Název projektuVýzkum systému testování a vývoj zařízení ke stanovení součinitele tření plochých výtahových lan
ŘešitelHrabovský Leopold doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmět výzkumu v rámci projektu je zaměřen především na vývoj systému testování a návrh zkušebního zařízení, které umožní experimentálně stanovit hodnotu součinitele tření plochých výtahových lan vůči kontaktním povrchům třecích lanových kotoučů.
Podstatou a účelem výzkumu je požadavek na určení, s dostatečnou vypovídající schopnosti, hodnoty součinitele tření plochých lan, unášených vlivem tření pohony třecích lanových kotoučů.
Snahou praxe je, v současné době, požadavek realizovat prostorově úsporná řešení vyhrazených zdvihacích zařízení, do jejichž působnosti výtahy spadají. Přesto nosná lana plochých průřezů jsou stále využívána, jako nosné orgány, jen nepatrně, neboť přenos tažné síly třením není u plochých lan dostatečně experimentálně prověřena.
Členové řešitelského týmuBc. Matěj Bordovský
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Bc. Jiří Bryndač
doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Bc. Zdeněk Takács
Bc. Michal Urbanec
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupu výzkumu:
1. Návrh a realizace modelu zkušebního zařízení s možností experimentálního stanovení součinitele tření v kontaktních plochách plochých lan a třecích lanových kotoučů.
2. Vypracování metodiky a nezbytných předpokladů za účelem stanovení součinitele tření v kontaktních plochách různých typů plochých lan a třecích lanových kotoučů.
3. Testování navrženého zkušebního zařízení, experimentální určování hodnot součinitelů tření rozdílných provedení plochých lan, unášených vlivem tření pohony třecích lanových kotoučů.
4. Zapracování získaných výsledků do přímé výuky v rámci vyučovaných předmětů z oblasti dopravních zařízení Bc. studia i předmětů Mgr. studia.
5. Publikace v odborných časopisech, účast na konferenci.
6. Uplatnění funkčních vzorků a průmyslového vzoru .

Souhrn předpokládaných výstupů:
2x Funkční vzorek
1x Průmyslový vzor
2x Příspěvek v odborném časopise
1x Příspěvek na mezinárodní konferenci

Harmonogram:
Leden-březen 2014: - Konstrukční zpracování návrhu standu ke stanovení součinitele tření v kontaktních plochách plochých lan a třecích lanových kotoučů. Dle vypracované výkresové dokumentace realizace reálného modelu.

Duben-říjen 2014: - Zpracování metodiky, pevnostních a technologických výpočtů, testování navrženého zkušebního zařízení, experimentální určování hodnot součinitelů tření rozdílných provedení plochých lan, unášených vlivem tření pohony třecích lanových kotoučů.

Listopad-prosinec 2014: - Zapracování získaných výsledků do přímé výuky v rámci vyučovaných předmětů z oblasti dopravních zařízení Bc. studia i předmětů Mgr. studia.

Publikace v odborných časopisech, fyzická účast na konferenci.
Zpracování a uplatnění funkčních vzorků a a průmyslového vzoru.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-10000,-
3. Materiálové náklady12600,-665,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek27100,-55035,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady3500,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7300,-7300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)2500,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady73000,-
Uznané náklady73000,-
Celkem běžné finanční prostředky73000,-73000,-