Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/19
Název projektuProstorové aspekty dopravních nehod v České republice
ŘešitelIvan Igor doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuS rostoucí intenzitou dopravy se stále častěji objevují také její negativní vlivy jako kongesce, environmentální znečištění, hluk, dopravní nehody apod. Právě dopravní nehody patří mezi ty nejčastější a zároveň ty velmi nebezpečné, které denně ohrožují účastníky dopravního provozu. S daty o dopravních nehodách se pracuje se, nicméně doposud bývají data zpracovávána bez posouzení prostorové lokalizace a to formou tabulek a grafů. V případě, že se s prostorem pracuje, jedná se o agregovaná data na úrovni administrativních jednotek (např. kraje či okresy) nebo jsou naopak zobrazeny jen jednotlivé body definující jednotlivé výskyty nehod.
Tento projekt se zabývá prostorovou analýzou dopravních nehod v České republice a umožní tak lokalizovat silniční úseky s nadprůměrným výskytem dopravních nehod a to rovněž vzhledem k velikosti dopravního toku na daných úsecích. S využitím dalších datových zdrojů je možné také posoudit vybrané vlivy na jejich vznik. Prostorová data o dopravních nehodách jsou však specifická vzhledem k omezenému prostoru, kde k nim může dojít. Je tak nutné využít modifikované postupy tradičních technik prostorových analýz pro jejich hodnocení v prostoru. V projektu bude provedeno vyhodnocení dat o dopravních nehodách získaná z Národního dopravního informačního centra, která popisují situaci v České republice za období 2009 až 2013. Součástí projektu je také představení vhodných metod vizualizace dat o dopravních nehodách v mapě.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je tak analyzovat dopravní nehody v České republice za období 2009 – 2013 se zaměřením na prostorové aspekty lokalizace jednotlivých nehod. Bude hodnocena jejich časo-prostorová distribuce a budou posouzeny také vybrané externí faktory, které výskyt nehod ovlivňují. Projekt posuzuje rovněž vhodnost využití extenze SANET, která se specializuje na bodové události podél a na linii. Díky tomu je vhodná pro analýzy podobných fenoménů. Důležité jsou rovněž kartografické výstupy a dostatečná interpretace výsledků analýz.
Počítá se s publikací výsledků v odborných časopisech evidovaných v databázích Scopus či WoS, které jsou specializovány na dopravu a geografii dopravy:

• Moravian Geographical Reports (evidováno na WoS, sledováno pro impakt faktor)
• Acta geographica Slovenica (impakt)
• Journal of Transport Geography (impakt)

Výsledky budou prezentovány také na vybraných tuzemských a zahraničních konferencích (např. GIS Ostrava 2014, Konference GIS Esri, 17th AGILE Conference on Geographic Information Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady10000,-34304,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-49989,-
5. Služby40000,-20390,-
6. Cestovní náhrady35000,-14317,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16000,-16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)16000,-2000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady161000,-
Uznané náklady161000,-
Celkem běžné finanční prostředky161000,-161000,-