Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/18
Název projektuMožnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi
ŘešitelKraus Michal Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému
Současné trendy stavební praxe se zaměřují především na snižování energetické náročnosti budov a úsporu neobnovitelných zdrojů v souladu s principy trvale udržitelné výstavby. Základním legislativním podkladem pro tzv. energeticky efektivní výstavbu je revidovaná směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II). V souladu se směrnicí mezi základní požadavky hodnotící energetický výkon budovy dle ČSN 73 0540-2 jsou: součinitel prostupu tepla konstrukcí, průměrný součinitel prostupu tepla, intenzita výměny vzduchu, měrná potřeba tepla na vytápění a měrná potřeba primární energie. Aplikaci statistických metod ve stavební praxi, lze také chápat jako nástroj ekonomické komparace sledovaných souborů pro eventuální snížení nákladů.

b) Metodologie výzkumného projektu.
Pro zpracování projektu je nejdříve nutné vytvořit dostatečný výběrový soubor, který bude vycházet zejména ze sekundárních dat získaných z volně dostupných zdrojů. Dle potřeby je datovou základnu možné doplnit o simulační data, generována vhodným softwarovým řešením (ENERGIE). Následná exploratorní analýza podá základní vlastnosti o zkoumaných proměnných (součinitel prostupu tepla, intenzita výměny vzduchu, potřeba tepla na vytápění, potřeba primární energie). Výběrový soubor je nutné očistit o odlehlé (extrémní) hodnoty. Výběrový soubor je také zatížen chybou, kterou lze minimalizovat aplikací intervalů spolehlivosti.

Získané exploratorní charakteristiky budou komparovány s normovými požadavky a doporučenými hodnotami. K výpočtům a statistickému šetření bude využit vhodný softwarový nástroj - IBM SPSS. Statistické testování hypotéz bude ověřováno pomocí parametrických i neparametrických testů, například lineární či nelineární korelací, statistickým testem nezávislosti, determinací či analýzou rozptylu. K odhadnutí trendu testovaných parametrů bude využita lineární regrese.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Kraus
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu):
a) Stručný popis předpokládaných výsledků:
Předmětem projektu je statistická analýza parametrů hodnotících energetickou náročnost budov (součinitel prostupu tepla, intenzita výměny vzduchu, …) v závislosti na celkové energetické náročnosti budovy v porovnáním s normovými hodnotami. Vyhodnocení statického šetření představuje komplexní náhled na soudobý stav energeticko-efektivní výstavby a jejich parametrů. Zároveň může sloužit jako souhrn dat k dalším odhadům a induktivním úvahám.
Dílčím cílem je představit využití softwarové podpory a její možnosti při statistickém šetření v oblasti stavební praxe.

b) Předpokládané výstupy:
- 2 x příspěvek v Aj na mezinárodní konferenci evidované v databázi SCOPUS
(např. ICAMDM2014, ICFEME 2014, ICCET 2014)
- 1 x příspěvek v Čj v tuzemském časopise nebo konferenci (nehodnocený – např. czechSTAV2014)
- podklady nutné pro dokončení disertační práce odpovědného řešitele (Ing. Kraus Michal)

c) Postup řešení:
1. Teoretická východiska
1. Definice problémů
2. Sběr a explorativní analýza dat
3. Aplikace vhodné statistické metody
4. Vyhodnocení a návrhy řešení definovaných problémů

d) Časový harmonogram:
- Únor 2014 – květen 2014
- Analýza možností využití softwarové podpory (IBM SPSS) při statistickém šetření
- Příprava a překlad článku na téma: „Využití softwarové podpory statistických nástrojů ve stavební praxi“
- Zaslání a publikace článku na mezinárodní konferenci se zápisem v databázi SCOPUS – ICAMDM: International Conference on Advanced Materials Design and Mechanics, Singapore, květen 2014, popř. ICFEME: International Conference on Formal Engineering Methods and Applications, Paris, květen 2014

- Červen – červenec 2014
- Sběr dat a tvorba výběrového souboru, případné doplnění o simulované hodnoty
- Explorativní analýza dat a očištění výběrového souboru od odlehlých hodnot proměnných
- Komparace očištěného výběrového souboru s požadovanými hodnotami

- Srpen – říjen 2014
- Testování hypotéz, parametrické či neparametrické testování, korelace
- Sumarizace, vyvození závislostí a závěrů, případný odhad trendu vývoje
- Příprava a publikace článku na tuzemské konferenci - CzechSTAV 2014, popř. MMK2014
- Souhrn a publikace získaných výsledků na mezinárodní konferenci se zápisem ve SCOPUSu – ICCET2014: 3rd International Conference on Civil Engineering and Transportation, China, říjen 2014

- Listopad - prosinec 2014
- Dokončení a odevzdání disertační práce hlavního řešitele projektu
(Disertační práce – Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov)
- Prezentace výsledků
- Příprava a realizace závěrečné zprávy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady0,-2027,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-25373,-
6. Cestovní náhrady29000,-1600,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6000,-6000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady60000,-
Uznané náklady60000,-
Celkem běžné finanční prostředky60000,-60000,-