Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/16
Název projektuAplikace generovaných scénářů Lévyho modelů při modelování finančních veličin
ŘešitelTichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na posouzení možností finančního modelování pomocí Lévyho modelů. Projekt tím navazuje na projekty řešené v roce 2010 (Odhad finančního rizika na bázi Lévyho modelů), 2011 (Ověření odhadu finančního rizika s využitím Lévyho modelu), 2012 (Modelování finančního rizika dle Lévyho modelů a pojetí volatility) a zejména 2013 (Simulace finančních veličin s využitím Lévyho modelů).

Zatímco první projekt byl zaměřen na samotný odhad finančního rizika [2, 9, 11, 12, 13, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33], následně byla pozornost upřena především na podrobnější posouzení, jak účinné jsou vybrané modely pri odhadu příslušných skupin finančních rizik [1, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27], a to jak u finančních (banky, pojišťovny), tak nefinančních společností. Poté byla pozornost blíže zaměřena na specifikaci parametru volatility [3, 5, 7, 15, 17, 18, 20] a nakonec i na možnosti simulace náhodných veličin, se zřetelem na Lévyho modely [34, 35, 36, 37, 38].

V rámci řešení prvních čtyř projektů vyvstala potřeba efektnivního modelování a odhadu vývoje finančních veličin, včetně případů, kdy některý ze vstupních parametrů nelze vyjádřit deterministicky, ale pro jeho specifikaci je nutné uvažovat vhodné pravděpodobnostní rozdělení nebo dokonce intervalovou specifikaci. Ta může, jak bylo ukázáno v několika předchozích publikacích členů týmu, vést k formulaci na bázi fuzzy množin. Zde ovšem vyvstávají dvě duležité otázky: (1) jak odhadnout parametry takovéto množiny; (2) jakým způsobem interpretovat výsledek.

Smyslem tohoto projektu a predmětem jeho výzkumu bude navázat na předchozí výsledky a pomocí efektivních postupů simulace náhodné i hybridní veličiny (zde zpravidla náhodná veličina s fuzzy parametry) blíže proveřit aplikaci generovaných scénářů při finančím modelování, včetně úloh odhadu rizika, oceňování a zajištení, i s ohledem na některé významné teoretické předpoklady. Tímto zaměřením projekt navazuje zejména na výsledky a zaměření projektu SP2013/3, Simulace finančních veličin s využitím Lévyho modelů.

Zatímco v rámci projektu SP2013/3 byla pozornost zaměřena spíše na možnosti aplikace, tedy jaké možnosti navržený přístup k modelování finančních veličin poskytuje při řešení vybraných úloh finančního modelování, nyní bude brán zřetel i na klíčové teoretické souvislosti a předpoklady, včetně zákona velkých čísel nebo možnosti arbitráže.

Připomeňme, že zákon velkých čísel je klíčový princip, který stojí za aplikací simulace Monte Carlo, tj. generování (velmi) velkého počtu náhodných scénářů vede ke kvalitnímu odhadu zkoumané veličiny. Pokud však zkoumanou veličinu neřešíme pomocí generování náhodných veličin ve své základní podobě, ale alternativními způsoby, včetně intervalového přístupu či fuzzy množin, je třeba prověřit, zda zmiňovaná konvergence stále platí, případně jaký je její charakter, viz např. klasický problém pseudonáhodných a kvazináhodných čísel.

Činnosti výzkumu budou rozděleny dle kalendářních čtvrtletí takto: studium literatury, rozšíření datové základny, tedy kotací finančních instrumentů, a práce s nimi (1. čtvrtletí); studium literatury, sestavení jednotlivých typů
modelu (2. čtvrtletí); studium literatury a vyhodnocení vybraných postupů v bankovnictví a při hedgingu (3. čtvrtletí); formulace ucelených výsledků řešení projektu (4. čtvrtletí).

V jednotlivých etapách řešení projektu budou využity jak klasické postupy (geometrický Brownův pohyb, sdružené Gaussovo rozdělení), tak jejich zdokonalení, které umožnuje lépe vystihnout skutečné vlastnosti finančních veličin (výnosu), to vše v kombinaci s alternativními postupy na bázi fuzzy množin.

[1] Tichý, T. Lévy Processes in Finance: Selected applications with theoretical background. SAEI, vol. 9. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2536-6. (173 p.)
[2] Tichý, T. Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. SAEI, vol. 6. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2352-2. (216 p.)
[3] Cielepová, G., Tichý, T. Interesting findings about risk estimation and backtesting at European FX rate market. In: R. Matoušek, D. Stavárek. Financial Integration in the EuropeanUnion, 189-207 pp. Routledge London, 2012. ISBN 978-0-415-69076-8.
[4] Kresta, A., Matušková, P., Tichý, T. Backtesting results of international portfolio for an insurance company. Actual Problems of Economics 3 (2), 146-154, 2013. ISSN 1993-6788.
[5] Stiborová, E., Sznapková, B., Tichý, T. The power of subordinated lévy models to depict the arrival of innovative information at world FX market. Pakistan Journal of Statistics 28 (5), 777-792, 2012.
[6] Kopa, M., Tichý, T. Concordance Measures and Second Order Stochastic Dominance – Portfolio Efficiency Analysis. E&M Economics and Management 15 (4), 110-120, 2012. ISSN 1212-3609.
[7] Kresta, A., Tichý, T. Odhad tržního rizika na bázi Lévyho modelů a časový horizont. E&M Economics and Management 15 (4), 147-159, 2012. ISSN 1212-3609.
[8] Kresta, A., Tichý, T. International Equity Portfolio Risk Modeling: The case of NIG model and ordinary copula functions. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance 61 (2), pp. 141-151, 2012. ISSN 0015-1920.
[9] Holčapek, M., Tichý, T. A smoothing filter based on fuzzy transform. Fuzzy sets and systems 180 (1), pp. 69–97, 2011. ISSN 0165-0114.
[10] Cielepová, G., Tichý, T. The implication of the security type for efficient risk measuring. Actual Problems of Economics 2 (12), pp. 144–151, 2011. ISSN 1993-6788.
[11] Kresta, A., Petrová, I., Tichý, T. Innovations at financial markets: How to model higher moments of portfolio distribution. Actual Problems of Economics 1 (12), pp. 59-71, 2010. ISSN 1993-6788.
[12] Tichý, T. Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů. Politická ekonomie 58 (4), pp. 504–521, 2010. ISSN 0032-3233.
[13] Holčapek, M., Tichý, T. A probability density function estimation using f-transform. Kybernetika 46 (3), pp. 447–458, 2010. ISSN 0023-5954.
[14] Holčapek, M., Tichý, T. Option Pricing with fuzzy parameters via Monte Carlo simulation. Communications in Computer and Information Science, 211(1), pp. 25–33, 2011.
[15] Kresta, A., Tichý, T. Some results on foreign equity portfolio risk backtesting via Lévy ordinary copula model. Journal of competitiveness. 4 (2), pp. 85-96, 2012.
[16] Ortobelli, S., Tichý, T. (2011). On the impact of association measures within the portfolio dimensionality reduction problém. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues 14 (4), pp 257–264, 2011. ISSN 1212-3951.
[17] Tichý, T. (2012). Some findings about risk estimation and backtesting at the world FX rate market. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Karviná: Slezská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7248-779-0. (pp. 897-902).
[18] Tichý, T. Some results on pricing of selected exotic options via subordinated Lévy models. In: Řízení a modelování finančních rizik – Managing and Modelling of Financial Risks, Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2835-0.
(pp. 610–617)
[19] Kopa, M., Tichý, T. Efficiency of several risk minimizing portfolios. In Proceeding of Quantitative Methods in Economics (Multiple criteria decision making), Bratislava, May 30 – June 01, 2012. ISBN 978-80-225-
3426-0. (120–125 pp.) WOS:000307520000021
[20] Tichý, T., Holčapek, M. The Case of Imprecisely Stated Volatility: A Fuzzy-Random Approach to Option Pricing. In: Stavárek, D., Vodová, P. (ed.). Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karvina: Silesian University, 2012. ISBN 978-80-7248-753-0. (121–129 pp) WOS:000309369700013
[21] Cielepová, G., Tichý, T. Backtesting results and the type of the security. Liberecké ekonomické fórum, Liberec, CZ, September 19-20, 2011. ISBN 978-80-7372-755-0 (488–496 pp.)
[22] Holčcapek, M., Tichý, T. (2011). Statistical analysis of a smoothing filter based on fuzzy transform. In Proceedings of the 7th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011) and LFA-2011, Advances in Intelligent Systems Research, pp 472– 479. Atlantis Press, 2011. ISBN 978-90-78677-00-0.
[23] Holčapek, M., Tichý, T. (2011). A comparison of smoothing filter based on fuzzy transform and Nadaraya-Watson estimators. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-058-4. (pp. 260-265).
[24] Kresta, A., Tichý, T. (2011). International equity risk modeling by NIG model. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-059-1. (pp. 401-406).
[25] Tichý, T., Holčapek, M. (2011). Simulation methodology for financial assets with imprecise data. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Praha: VŠE Praha, 2011. ISBN 978-80-7431-059-1. (pp. 709-714).
[26] Tichý, T. Risk estimation and backtesting at European FX rate market. In: Financial management of firms and financial institutions, Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2494-9, pp 532–542.
[27] Kresta, A., Tichý, T. (2011). Backtesting of portfolio risk in terms of ordinary Lévy copula model. In Jirčíková, E. et al. Finance and the performance of firms in science, education and practice. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2011, pp 303-310. ISBN 978-80-7454-020-2.
[28] Kresta, A., Tichý, T. (2011). Market risk backtesting by ordinary Lévy copula model. In Jedlička, P. Hradec Economic Days 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, pp 161–165. ISBN 978-80-7435-171-6 / ?? 978-80-7435-101-3.
[29] Havlický, J., Tichý, T. (2010). Operational risk – bottom up approach by copulas. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics. Ceské Budejovice: JCU, 2010. ISBN 978-80-7394-218-2. (pp. 220–225).
[30] Holčapek, M., Tichý, T. (2010). Smoothing of financial data by a filter based on fuzzy transform. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics, Ceské Budejovice: JCU, 2010 ISBN 978-80-7394-218-2. (pp. 244–249).
[31] Tichý, T. (2010). Market risk backtesting via Lévy models and parameter estimation. In Proceedings of Mathematical Methods in Economics. Ceské Budejovice: JCU, 2010 ISBN 978-80-7394-218-2. (pp. 634–639).
[32] Gurný, P., Tichý, T. Estimation of PD implied by a scoring model for Czech banks. In: Stavárek, D. and Vodová, P. (ed.) Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, 2010. pp.
[33] Kresta, A., Petrová, I., Tichý, T. The Determination of Solvency Capital Requirement for Market Risk of Insurance Company by Copula Approach. In: Stavárek, D. and Vodová, P. (ed.) Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, 2010. pp. 116-128.
[34] Holčapek, M., Tichý, T. Option pricing with simulation of fuzzy stochastic variables. Liberec economic forum, Sychrov, CZ, September 16-17, 2013. ISBN 978-80-7372-953-0 (204–211 pp.)
[35] Holčapek, M., Tichý, T. Imprecise input data and option valuation problem. Mathematical Methods in Economics, VSPJ: Jihlava, 2013. ISBN 978-80-87035-76-4. (pp. 273-278)
[36] Angelleli, E., Ortobelli, S., Tichý, T, Toninelli, D. International portfolio selection with Markov processes and liquidity constraints. Mathematical Methods in Economics, VSPJ: Jihlava, 2013. ISBN 978-80-87035-76-4. (pp. 7-12)
[37] Petronio, F, Ortobelli, S., M., Tichý, T. Multivariate stochastic orderings consistent with preferences and their possible applications. Mathematical Methods in Economics, VSPJ: Jihlava, 2013. ISBN 978-80-87035-76-4. (pp. 724-729)
[38] M. Holčapek, T. Tichý. An application of a fuzzy smoothing filter for F rates. International journal of information and education technology 3 (5), 578-581. ISSN 2010-3689.
Členové řešitelského týmuBc. Richard Apltauer
Ing. Eliška Bajgerová
Mgr. Patrycja Czudek
Marco Cassader
Ing. Haochen Guo, Ph.D.
Ing. Haochen Guo, Ph.D.
Ing. Kristýna Habudová
Bc. Denisa Halouzková
Ing. Roman Kolář
doc. Ing. Aleš Kresta, Ph.D.
Ing. Petra Daníšek Matušková
Bc. Daniela Sikorová
Ing. Lucie Štětková
prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
Bc. Hana Tumlířová
Bc. Markéta Veselá
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je blíže proveřit aplikaci generovaných scénářů při finančím modelování, včetně úloh odhadu rizika, oceňování a zajištení, i s ohledem na některé klíčové teoretické souvislosti a předpoklady, včetně zákona velkých čísel nebo možnosti arbitráže.

Vzhledem ke složení řešitelského kolektivu budou jednotlivé metody a modely aplikovány v následujících směrech:
1. formulace jednotlivých typů modelů a odhad jejich parametrů (Czudek, Habudová, Kresta, Tichý),
2. aplikace ve firemním sektoru, včetne sestavení obecného modelu (Kolář, Guo, Sikorová, Tichý, Tumlířová, Veselá),
3. aplikace v pojistném sektoru (Kresta, Matušková, Tichý),
4. aplikace v bankovním sektoru (Czudek, Bajgerová, Habudová, Halouzková, Štětková, Tichý).

Prubežné výsledky projektu budou postupně předneseny na mezinárodních konferencích (EWGFM, ICOI, IEEE, CFE, MME apod) a publikovaný ve sbornících (včetně sborníků z konferencí sledovaných v databázi spolecnosti Thompson – Web of Science). Na závěr řešení projektu budou publikovány ucelené výsledky řešení projektu formou tematicky zaměřené monografie. Pokrocilé výsledky řešení projektu budou nabídnuty k publikaci do některého z kvalitních časopisů, nicméně vzhledem k charakteru a náročnosti recenzního řízení nelze očekávat jejich publikaci v prvním roce rešení projektu, stejně jako nelze zaručit, že do konce řešení projektu budou výsledky z konferencí zavedeny do databáze WoS. Výsledky jsou obecně plánovány zejména v anglickém jazyce.

Kvantifikaci výsledků lze shrnout následovně:
1. osm vystoupení v angličtine na zahraničních konferencích, případně zavedených mezinárodních konferencích, které se odehrávají na území České republiky či Slovenska.
2. 5 článků ve sbornících, které jsou zařazovány do databáze WoS (tj. 8 bodu dle metodiky RVVI). Pozn.: Vzhledem k náročnosti administrativního zpracování se publikace objevují v on-line databázi s půlročním až ročním zpoždením.
3. předložení 6 článků do impaktovaných časopisů dle WoS, případně Scopusu a 2 článků do časopisu evidovaných v seznamu recenzovaných časopisů dle RVVI. Pozn.: Neboť články budou výsledkem řešení projektu, lze předpokládat jejich předložení do recenzního řízení v průběhu léta či spíše podzimu 2014, publikaci po případném zapracování připomínek recenzentů pak mohou vyjít i v průběhu roku 2015.
4. monografickou publikaci v anglickém jazyce shrnující dosažené výsledky z globálního pohledu.
5. zpracování výpočetní a částečně i teoretické části pro 5 závěrečných prací.

Dle metodiky RVVI tak lze výstupy projektu, které by měly být uplatněny v roce 2014 ohodnotit alespoň 80 body, dalších 50 bodu muže být získáno v dalším roce v případě úspěšného završení recenzního řízení v kvalitních
casopisech s IF. To lze v závislosti na aktuálním bodovém odnocení zvažovaných konferencí a impaktního faktoru/relativního pořadí časopisů shrnout takto:
monografická publikace - 40 bodů,
impaktovaný časopis - až 5 x min 12 bodů,
článek ve sborníku z konference (WoS) - až 5x8 bodů,
článek v recenzovaném časopise - až 2x4 body.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-49741,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-9741,-
2. Stipendia157000,-100000,-
3. Materiálové náklady99700,-211700,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek41000,-39000,-
5. Služby89400,-89400,-
6. Cestovní náhrady183000,-133859,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory69300,-69300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady693000,-
Uznané náklady693000,-
Celkem běžné finanční prostředky693000,-693000,-