Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2014/19Ivan Igor doc. Ing., Ph.D.Prostorové aspekty dopravních nehod v České republice20142014161000,-
SP2014/21Vojtková Hana doc. Mgr., Ph.D.Dopad důlní a průmyslové činnosti na fenotypovou variabilitu a fyziologické interakce v mikrobiální diverzitě zatížených ekosystémů 20142014185000,-
SP2014/30Zástěrová Petra Ing.Analýza případové studie termické aktivity haldy ve vztahu k různým možnostem jejího využívání a zakládání staveb 20142014194000,-
SP2014/31Sachová Pavlína Ing.Analýza rizik bezpečnosti práce při vrtacích a trhacích pracích na lomových provozech ve vybraných organizacích20142014200000,-
SP2014/32Cibulcová Adéla Ing.Výzkum využití a zajištění podzemních prostror v ČR - problematika technického zajištění20142014188000,-
SP2014/34Svidrová Lenka Ing.Studium závislosti sorpce polycyklických aromatických uhlovodíků na zrnitostní charakteristice prachu20142014199000,-
SP2014/40Jirásek Jakub doc. Ing., Ph.D.Záznam paleoklimatických oscilací v paralických sedimentech hornoslezské pánve20142014300000,-
SP2014/58Matuszková Barbara Ing., Ph.D.Kvalitativní hodnocení recentních biotopů těžební krajiny20142014180000,-
SP2014/60Sternadelová Kristýna Ing.Rezidua vybraných léčiv ve vodách a sedimentech.20142014194000,-
SP2014/133Čajová Lucie Ing.Hodnocení příspěvků resuspenze prachujako zdroje sekundárních emisí PAU na Ostravsku20142014199000,-
SP2014/141Kašný Jiří Ing.Využití laserového interferometru při kalibraci geodetických pomůcek a přístrojů a vypracování návodu pro práci s ním20142014250000,-
SP2014/143Marcaliková Lucie Ing.Odstraňování kovů z vodného prostředí pomocí odpadů ze spalování biomasy20142014200000,-
SP2014/148Závada Filip Ing.Tvorba detailního modelu kvazigeoidu na severovýchodní Moravě a ve Slezsku20142014380000,-
SP2014/173Remešicová Erika Ing., Ph.D.Štúdium kinetiky biooxidácie vybraných sulfidov a ich dopad na vznik AMD20142014160000,-
SP2014/2Otte Lukáš Ing., Ph.D.Porovnání technologií mirroringu současných databázových systémů a jejich použití pro tvorbu fault-tolerant systémů20142014190000,-
SP2014/3Červená Kristýna Ing., DiSVýzkum zpracování biologicky rozložitelného odpadu vermikompostováním20142014190000,-
SP2014/6Mindášová Dominika Ing., Ph.D.„Analýza motivujících a stimulujících faktorů a jejich vliv na zaměstnance průmyslového podniku“20142014160000,-
SP2014/7Herková Mariana Ing.Biosorpce Cr(VI) na biosorbent na bázi sinic a řas20142014199000,-
SP2014/8Konečná Ester Ing.Studium aplikace pyrolýzních olejů v úpravě nerostných surovin20142014180000,-
SP2014/9Břenek Aleš Ing.Využití průmyslových odpadů s obsahem hlinitokřemičitanu pro materiálové struktury s definovaným povrchem 20142014199000,-
SP2014/10Rodríguez González Marina Alejandra G. Ing.Možnosti aplikace polymerů pro zvýšení vytěžitelnosti ropných ložisek20142014134000,-
SP2014/11Pavluš Ján Ing.Sedimentární vývoj na rozhraní spodní a svrchní křídy v Západních Karpatech20142014280000,-
SP2014/13Jiroušek Tomáš Ing.Využití UAV zařízení při tvorbě 3D modelů v geodetické praxi20142014290000,-
SP2014/14Surmová Monika Ing.Využití GIS a numerických modelů v protipovodňové ochraně na malých a neměřených povodích20142014331000,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2014/28Tomčík Petr doc. Ing., Ph.D.Provozní měření a testování vlastností vybraných komponent prototypu vozidla20142014299000,-
SP2014/43Kostura Bruno doc. RNDr., Ph.D.Příprava nanokompozitů a sorbentů z materiálů vzniklých úpravou a zpracováním průmyslových odpadů.20142014287000,-
SP2014/46Vlček Jozef doc. Ing., Ph.D.Materiálové a energetické úspory při uplatňování druhotných surovin v průmyslu20142014320000,-
SP2014/48Dobrovská Jana prof. Ing., CSc.Studium vybraných fyzikálně-chemických vlastností kovových a oxidických systémů20142014329000,-
SP2014/53Garzinová Romana Ing., Ph.D.Vývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství20142014302000,-
SP2014/55Praus Petr prof. Ing., Ph.D.Příprava a vlastnosti nanočástic ZnxCd1-xS a ZnO20142014329000,-
SP2014/56Vykydal David Ing., Ph.D.Rozvoj metod a nástrojů zlepšování v systémech managementu kvality.20142014281000,-
SP2014/61Lichý Petr doc. Ing., Ph.D.Optimalizace technologie výroby litých součástí ze slitin neželezných kovů a výzkum lití a tuhnutí oceli pomocí experiment. metod a numerických simulací20142014293000,-
SP2014/62Sojka Jaroslav prof. Dr. Ing.Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství201420141440000,-
SP2014/67Samolejová Andrea doc. Ing., Ph.D.Inovační příležitosti v hutních a spolupracujících podnicích20142014290000,-
SP2014/68Tokarčíková Michaela Ing., Ph.D.Vlastnosti kompozitních materiálů a jejich využití2014201490000,-
SP2014/73Vodárek Vlastimil prof. Ing., CSc.Počítačové modelování a experimentální validace strukturní stability kovových materiálů 20142014284000,-
SP2014/79Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Nové technologické postupy recyklace materiálu a jeho energetické využití z pohledu snížení zátěže životního prostředí20142014269000,-
SP2014/80Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"20142014115000,-
SP2014/81Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Aplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích201420141365000,-
SP2014/100Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Zkoumání deformačního chování materiálů s využitím simulátoru deformací a laboratorního válcování 20142014323000,-
SP2014/200Strnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.Napěťově-deformační charakteristiky ocelí při vysokých rychlostech deformace20142014355000,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2014/20Hrabovský Leopold doc. Ing., Ph.D.Výzkum systému testování a vývoj zařízení ke stanovení součinitele tření plochých výtahových lan2014201473000,-
SP2014/23Fries Jiří doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj měřících postupů a sofistikovaných technologií v průmyslové praxi20142014452000,-
SP2014/24Havlík Jiří doc. Ing., Ph.D.Posouzení vlastností ozubených převodů z hlediska jejich geometrie a přesnosti výroby20142014284000,-
SP2014/26Martinec František doc. Ing., CSc.Zkušení lety UAS a návrh algoritmů pro vyhledávání osob v členitém terénu20142014136000,-
SP2014/57Wagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.Řízení autonomních systémů a moderní metody diagnostiky strojů20142014934000,-
SP2014/59Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Modelování a měření termických a energetických procesů 201420141226000,-
SP2014/105Petrů Jana prof. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.Produktivní a ekologické obrábění materiálů20142014580000,-
SP2014/66Noga Zdeněk Ing., CSc.Zařízení pro aplikaci hypotermie20142014174000,-
SP2014/87Slíva Aleš prof. Ing., Ph.D.Vývoj prototypu studentské formule SAE20142014544000,-
SP2014/109Žurovec David Ing., Ph.D.Výzkum měřících metod pro monitorování procesů uvnitř skladovacích zařízení20142014105000,-
SP2014/166Čep Robert prof. Ing., Ph.D.Vliv technologických parametrů na integritu obrobeného povrchu20142014616000,-
SP2014/176Krys Václav Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj modulárních robotických systémů201420141007000,-
SP2014/193Mohyla Petr doc. Ing., Ph.D.Výzkum a optimalizace technologií pro vyšší užitné vlastnosti nových materiálů a strojírenských produktů20142014707000,-
SP2014/208Bureček Adam Ing., Ph.D.Zkoumání dynamiky hydraulického vedení20142014438000,-
SP2014/216Kubín Tomáš Ing., Ph.D.Vývoj 3D tisku metodou mikropulsního nanášení kovů20142014316000,-

Ekonomická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2014/16Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.Aplikace generovaných scénářů Lévyho modelů při modelování finančních veličin 20142014693000,-
SP2014/50Bařinová Dagmar doc. Ing., Ph.D.Kvantifikace ekonomických a sociálních dopadů osobního bankrotu a jeho vyhodnocení na pozici věřitele a dlužníka20142014110000,-
SP2014/74Vaňková Ivana Ing., Ph.D.Modely hodnocení efektivity a kvality lůžkové zdravotní péče20142014390000,-
SP2014/95Mazurová Regína Ing.Vliv dopadů změn sazeb daně z přidané hodnoty na daňové zatížení a spotřebu domácností20142014310000,-
SP2014/103Sucháček Jan prof. Ing., Ph.D.Kraje v České republice: skutečnost a mediální obraz20142014300000,-
SP2014/111Staníčková Michaela doc. Ing., Ph.D.Prostorová lokalizace faktorů konkurenceschopnosti a jejich vliv na efektivnost regionů NUTS 2 zemí EU2820142014490000,-
SP2014/113Janíčková Lenka Ing., Ph.D.Alternativní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a jejich aplikace na vybrané skupiny nezaměstnaných Moravskoslezského kraje20142014240000,-
SP2014/115Kučerová Zuzana doc. Ing., Ph.D.Hodnocení makroekonomických dopadů nekonvenčních nástrojů monetární politiky vybraných centrálních bank20142014350000,-
SP2014/126Kashi Kateřina Ing., Ph.D.Vícekriteriální metody hodnocení variant včetně aplikace na skupinové rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu. 20142014650000,-
SP2014/131Hančlová Jana prof. Ing., CSc.Význam sentimentu pro fluktuace ekonomické aktivity 20142014480000,-
SP2014/136Pytliková Mariola doc. Ing., Ph.D.Determinanty migrace: vliv ekonomického cyklu a životního prostředí na migraci 20142014280000,-
SP2014/138Hodulová Jana Ing., Ph.D.Specifika nákupního chování generace Y20142014330000,-
SP2014/145Drobiszová Agata Ing.Vliv struktury vládních výdajů a daní na vybrané sektory a ekonomický růst v ČR20142014520000,-
SP2014/146Chytilová Lucie Mgr. Ing., Ph.D.Modelování efektivnosti produkčních jednotek v bankovním a ICT sektoru pomocí analýzy obalu dat a odhadu stochastických mezí20142014310000,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2014/42Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Modelování rizik v průmyslu a biomedicíně 20142014280000,-
SP2014/45Svoboda Pavel Ing.Negativní působení trakčního napájení, zpětné vlivy napájení na energetické parametry el. strojů a zařízení NN malého výkonu20142014500000,-
SP2014/49Mišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.SMART Energetická koncepce pro administrativní budovu 20142014700000,-
SP2014/72Skapa Jan Ing., Ph.D.Výzkum atmosférických vlivů na přenosy v rádiovém kanálu.20142014765000,-
SP2014/77Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D.Možnosti využití LED technologií v průmyslových aplikacích20142014412000,-
SP2014/110Platoš Jan doc. Ing., Ph.D.Paralelní zpracování velkých dat201420141213000,-
SP2014/119Šimoník Petr Ing., Ph.D.Výzkum algoritmů pro řízení elektrických pohonů s vysokou dynamikou20142014400000,-
SP2014/120Běhálek Marek Ing., Ph.D.Implementace predikce výkonu a verifikací do nástroje Kaira20142014170000,-
SP2014/147Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc.Výzkum mechanismů stárnutí prvků vláknově optických sítí20142014725000,-
SP2014/154Dráždilová Pavla Mgr., Ph.D.Analýza komplexních sítí a predikce chování objektů sítě20142014285000,-
SP2014/156Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.Mikroprocesorové systémy pro řídicí a monitorovací aplikace201420141273000,-
SP2014/157Štolfa Svatopluk Ing., Ph.D.Znalostní modelování, simulace a návrh procesů20142014335000,-
SP2014/159Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.Nekonvenční výpočetní metody v modelování a analýze dat20142014285000,-
SP2014/170Gaura Jan Ing., Ph.D.Algoritmy pro zpracování obrazových a lidarových dat v průmyslových a dopravních aplikacích20142014300000,-
SP2014/185Bilík Petr doc. Ing., Ph.D.Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování.20142014500000,-
SP2014/187Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Analýza spolehlivosti sítí a optimalizace využití OZE201420141040000,-
SP2014/188Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D.Řízení technologických soustav s OAZE pro komplexní systémy 201420142014480000,-
SP2014/194Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D.Biomedicínské inženýrské systémy X201420141500000,-
SP2014/203Havel Aleš Ing., Ph.D.Moderní koncepce polovodičových měničů20142014400000,-
SP2014/204Kozubek Tomáš prof. Ing., Ph.D.Paralelní řešení výpočetně náročných úloh II201420141144000,-
SP2014/211Chovanec Peter Ing., Ph.D.Škálovatelnost databázových systémů20142014155000,-
SP2014/217Fasuga Radoslav Ing., Ph.D.Automatizované techniky pro analýzu konkurence v oblasti elektronické komerce2014201430000,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2014/18Kraus Michal Ing.Možnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi2014201460000,-
SP2014/36Mynarčík Petr Ing., Ph.D.Aplikace alternativních způsobů předpínání betonových konstrukcí na výrobu průmyslových předpjatých podlah a jejich porovnání s konvenčními způsoby předpínání20142014130000,-
SP2014/47Burkovič Kamil Ing., Ph.D.Interakce pilotových základů s podložím.2014201490000,-
SP2014/65Kučeriková Veronika Ing.Degradace vnějších kompozitních systému způsobená přítomností biotických škůdců na jejich povrchu20142014100000,-
SP2014/75Höchsmann Tomáš Ing.Výzkum vodo-nepropustných těsnících systémů z bentonitových matrací, pásů a vložek2014201454000,-
SP2014/94Slunská Sylvie Ing.Experimentální analýza dřeva s impregnační lazurou a zjišťování degradace dřeva umístěním do urychlovače stárnutí 2014201480000,-
SP2014/96Winkler Jiří Ing.VLIV ELEKTROINSTALAČNÍHO VEDENÍ A PROSTUPŮ TZB NA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ20142014100000,-
SP2014/101Urban Viktor Ing.Experimentální ověřování korozních procesů na konstrukcích z patinujících ocelí20142014117000,-
SP2014/116Jurníčková Lenka Ing.Debarierizace urbanizovaného prostoru2014201480000,-
SP2014/118Wernerová Eva Ing., Ph.D.Hodnocení kritérií vícekriteriálního rozhodovacího procesu při výběru nových užitných prostor v administrativních objektech2014201480000,-
SP2014/129Cigler Otakar Ing.Ověření normového zkušebního postupu krátkodobého modulu pružnosti při zkoušení trubek vytvrzovaných na místě dle normy EN ISO 178 podle modifikace C normy EN ISO11296-4 ve zkušebnách v rámci EU.20142014100000,-
SP2014/130Protivínský Jiří Ing.Stanovení logaritmického dekrementu útlumu konstruce elektrárenského kotle2014201480000,-
SP2014/134Majstríková Tereza Ing., Ph.D.Mineralizace rostlého dřeva organokřemičitany a její vliv na vybrané fyzikálně - mechanické vlastnosti ošetřeného materiálu2014201475000,-
SP2014/135Endel Stanislav Ing., Ph.D.Objektivizace modelů rozvoje brownfields v prostředí MDM2014201480000,-
SP2014/140Teichmann Marek Ing., Ph.D. Paed.IGIPNáhradní a nouzové zásobování vodou, vyhodnocení aktuálního stavu řešení (krizový management)2014201480000,-
SP2014/152Palánová Klára Ing. arch., Ph.D.Problematika zásad koncepce současných hřbitovů v rámci Evropského pozadí, jejich komplexnost a specifika v oboru architektonizace tvorby2014201460000,-
SP2014/161Khestl Filip Ing., Ph.D.Využití nápeku ze spalování biomasy jako plniva do betonu2014201480000,-
SP2014/163Maršálek Jan Ing.Sledování objemových změn vysokopecní a ocelářské strusky2014201484000,-
SP2014/164Mohyla Marek Ing., Ph.D.Analýza stavu napjatosti v heterogenním průřezu tunelového ostění s využitím principů inverzní analýzy2014201460000,-
SP2014/167Korbelová Šárka Ing.Analýza teplotního a vlhkostního pole Crawl Space20142014110000,-
SP2014/168Machalová Anežka Ing., Ph.D.Experimentální ověření numerických modelů ocelových styčníků příhradových konstrukcí20142014105000,-
SP2014/169Budina Martin Ing.Analýza vybraných městských veřejných prostorů z technicko-ekonomického hlediska20142014100000,-
SP2014/172Waldstein Petr Ing.Reakce na oheň a sesedavost přírodních foukaných tepelných izolací 20142014100000,-
SP2014/175Hrubá Barbora Ing., Ph.D.Problematika vzduchotěsnosti modulárních staveb20142014100000,-
SP2014/180Fojtík Roman doc. Ing., Ph.D.Statická a dynamická odezva dřevěných lávek pro pěší 2014201498000,-
SP2014/182Agel Petr Ing.Zvýšení tuhosti obvodového pláště lehkého sloupkového systému v panelovém provedení při použití tepelné izolace tvořené PUR pěnou2014201481000,-
SP2014/183Hurta Jan Ing.Využítí optovláknových systémů při sledování deformací v cementovláknových kompozitech 20142014100000,-
SP2014/184Klajmonová Kristýna Ing.Možnosti zesílení svorníkových spojů kulatiny namáhané tahem kolmo k vláknům20142014100000,-
SP2014/186Konečný Petr doc. Ing., Ph.D.Analýza odolnosti vybraných betonových směsí vůči chloridům2014201447000,-
SP2014/191Krejsa Martin prof. Ing., Ph.D.Experimentální ověření vybraných výpočetních modelů z oboru stavební dynamiky2014201490000,-
SP2014/196Trajkov Radim Ing.Diagnostika obvodových konstrukcí dřevostaveb měřením in-situ20142014100000,-
SP2014/207Petrů Jan doc. Ing., Ph.D.Ověřování záznamových metod v dopravním průzkumu20142014136000,-
SP2014/209Buchta Vojtěch Ing.Experimentální zatěžovací zkoušky železobetonových desek20142014136000,-
SP2014/214Šípková Veronika Ing.Stanovení reálné míry zhutnění kameniva pro vytvoření maximálně homogenní struktury použitelné v sezonních zásobnících tepla20142014110000,-
SP2014/218Kudělová Naďa Ing., Ph.D.Stanovení akustických vlastností lehkých obvodových plášťů s výplňovými izolanty na bázi celulózy a drcené slámy2014201485000,-
SP2014/219Valachová Denisa Ing., Ph.D.Tepelně vlhkostní analýza obvodových konstrukcí2014201465000,-
SP2014/220Kurečka Petr Ing.Tepelně technická problematika vybraných panelových systémů2014201498000,-

Univerzitní studijní programy

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2014/25Vaculík Miroslav Ing., Ph.D.Příprava bezasbestových frikčních kompozitů s organickým pojivem2014201480000,-
SP2014/37Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Nové funkční nanokompozity typu polyanilin/fylosilikát20142014140000,-
SP2014/39Čech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.Funkční nanostrukturované materiály20142014130000,-
SP2014/52Peterek Dědková Kateřina Doc. Ing. Mgr., Ph.D.Nanočástice a nanostrukturované kompozitní materiály na bázi oxidů kovů a jejich biologická aktivita20142014160000,-
SP2014/76Barošová Hana Ing.Detekce ultrajemných částic v živých systémech a jejich vliv na životní prostředí.20142014150000,-
SP2014/82Hundáková Marianna Ing., Ph.D.Organo-anorganické nanokompozitní materiály na bázi vrstevnatých silikátů20142014155000,-
SP2014/84Fördös Tibor Ing., Ph.D.Studium laserových struktur se spinově polarizovaným proudem20142014140000,-
SP2014/85Seidlerová Jana prof. Ing., CSc.Sorbenty anorganických polutantů20142014201000,-
SP2014/86Gelnárová Zuzana Ing., Ph.D.Optické modelování a charakterizace křemíkových nanostruktur pro fotovoltaické aplikace20142014140000,-
SP2014/88Kuboňová Lenka Ing., Ph.D.Nové nanomateriály s obsahem přechodných kovů pro katalytický rozklad N2O a selektivní katalytickou redukci NOx amoniakem 20142014110000,-
SP2014/89Hamrle Jaroslav Mgr., Ph.D.Optické a magneto-optické vlastnosti ferromagnetických a ferroelektrických materiálů20142014155000,-
SP2014/90Kratošová Gabriela Ing., Ph.D.Inkorporace biosyntetizovaných nanočástic ušlechtilých kovů do vlákenných nosičů 2014201480000,-
SP2014/93Plachá Daniela prof. Ing., Ph.D.Interakce organických látek s nanostrukturovanými materiály20142014150000,-

Centrum energetických a environmentálních technologií

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2014/54Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Výzkum vlivu katalyzátoru a technických parametrů na vlastnosti a výtěžnost procesních plynů vznikajících v zařízeních termochemické degradace20142014304000,-
SP2014/125Horák Jiří Ing., Ph.D.Měrné emise znečišťujících látek a provozní vlastnosti malých spalovacích zdrojů201420141293300,-
SP2014/127Michalík Jiří Ing., Ph.D.Výzkum znečišťování životního prostředí20142014211000,-
SP2014/149Obalová Lucie prof. Ing., Ph.D.Výzkum procesů termického zpracování odpadů20142014195000,-
SP2014/160Koloničný Jan Ing., Ph.D.Enviromentální aspekty provozu energetických zařízení 20142014522000,-
SP2014/177Ochodek Tadeáš doc. Dr. Ing.Řízení energetických sítí a související rizika a nejistoty20142014630700,-