Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/113
Název projektuExperimentální zkoušky železobetonových základových patek v interakci s podložím
ŘešitelBuchta Vojtěch Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuŘešení úloh interakce mezi základovou deskou a podložím se rozvíjí již řadu let. Pro výstižnější stanovení napjatosti základových konstrukcí je zapotřebí stanovit, jaký vliv má tuhost resp. poddajnost podloží na vnitřní síly konstrukce a naopak, jak ovlivňuje tuhost základové konstrukce výsledné sedání.
Tento projekt navazuje na projekt SP 2012/92 s názvem Experimentální měření napětí a deformací základové desky v interakci s podložím, ve kterém byla ověřena funkčnost měřících zařízení, zkompletováno vše potřebné pro měření a provedeno několik ověřujících zkoušek na betonové dlaždici.
V tomto roce bude projekt již zaměřen na měření železobetonových základových patek ve skutečných, popř. poměrově upravených rozměrech. Zkoušky budou prováděny na laboratorním zkušebním zařízení, které bylo evidováno jako funkční vzorek. Je zde možnost provádění řady zkoušek pro různé vstupní parametry, např. lze měnit rozměry desek, excentricitu zatížení a zeminu v podloží.
Cílem tohoto projektu je provedení několika zkoušek základové patky a publikování získaných výsledků na tuzemské nebo zahraniční konferenci a využití výsledků při doktorském studiu.
Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Buchta
prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Ing. Ondřej Cigánek
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Ing. Viktor Urban
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu je provedení několika zkoušek základové patky, porovnání výsledků těchto zkoušek s numerickými modely, publikování získaných výsledků na tuzemské nebo zahraniční konferenci a využití výsledků při doktorském studiu. Počet zkoušek závisí jednak na klimatických vlivech (zkušební zařízení je umístěno ve venkovním prostředí), dále na zkušebním vzorku (v loňském roce se jednalo o prefabrikovanou desku, v letošním roce jsou naplánovány zkoušky na desce betonované přímo na místě, což celý postup výrazně zpomaluje) a také na spolupráci s ostatními subjekty FAST (zkušební zařízení využívají ještě další katedry). Obecně se ale dá říct, že budou provedeny přibližně tři zkoušky.

Průběhy a vyhodnocení zkoušek:

V loňském roce byla jako zkušební vzorek použita prefabrikovaná betonová dlaždice o rozměrech 500 x 500 x 48 mm. U této desky však byl problém určit některé charakteristiky (např. pevnost v ohybu). V letošním by měly být jako zkušební vzorek použity desky betonované přímo na místě, konkrétně se jedná o betonové patky o rozměrech 2 x 2 m a tloušťce 0,1 m vyztužené ocelovými pruty. Z důvodu větších rozměrů desky je potřeba pořídit více potenciometrických čidel, měřících svislé posuny a deformace (je rovněž potřeba umístit některá čidla mimo desku, aby bylo možné zkoumat desku a podloží na základě Pasternakova modelu). Mimo to je potřeba pořídit suroviny na výrobu betonu, bednění, tenzometrická čidla, atd.

V loňském roce byla zkušební deska volně položena na zeminu zbavenou trávního porostu a ornice a centricky zatěžována na plochu 100 x 100 mm – v letošním roce bude zatěžovací plocha zvětšena, tak aby poměr přibližně odpovídal zatížení běžného sloupu na základovou patku.

Vlastnosti zeminy odpovídaly dle směrných normových charakteristik ČSN 73 1001 kategoriím F2 až F4, přičemž deformační modul byl stanoven EDEF = 2,65 MPa, modul pružnosti E = 4,27 MPa a Poissonův součinitel 0,35 (orientačně dle směrných normových charakteristik ČSN 73 1001). Tato zemina však byla značně nehomogenní (nerovnoměrná zrnitost i zhutnění), což mělo velký vliv na výsledky a značně zkreslovalo porovnání s numerickými modely. V letošním roce se proto zvažuje odstranění stávající zeminy a jejím nahrazením homogenní a rovnoměrně zhutněnou zeminou. To však vyžaduje dohodu všech subjektů využívajících zkušební zařízení.

Během zatěžování vzorku jsou sledovány a zaznamenávány celkové deformace a vertikální posuny betonové desky a to pomocí potenciometrických čidel. Zároveň je sledována a zaznamenávána změna napětí na vybraných místech na spodní i vrchní části desky pomocí tenzometrů 1-LY41-20/120.
Na základě naměřených výsledků bude provedeno porovnání s numerickými modely (konkrétně se bude s největší pravděpodobností jednat o 3D model v programu Ansys).

Plánovaný časový harmonogram:

Březen - květen – vybetonování první základové patky (v závislosti na počasí)
Květen – červen – vyhodnocení prvního měření
Červen – listopad – další měření a jejich vyhodnocení v závislosti na přízni počasí
Září – listopad – publikování výsledků

Členové řešitelského týmu (stručná charakteristika předmětu práce):
Ing. Vojtěch Buchta - hlavní řešitel
prof. Ing. Radim Čajka, CSc. - školitel
Ing. Roman Fojtík - tenzometrická měření
Ing. Viktor Urban - pomoc s přípravou, prováděním a vyhodnocením experimentů
Ing. Ondrřej Cigánek - pomoc s přípravou, prováděním a vyhodnocením experimentů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia45000,-45000,-
3. Materiálové náklady13100,-10020,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek36000,-44820,-
5. Služby8000,-0,-
6. Cestovní náhrady6000,-8260,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13500,-13500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady135000,-
Uznané náklady135000,-
Celkem běžné finanční prostředky135000,-135000,-