Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/111
Název projektuStudium deformačního chování vybraných typů materiálů s využitím laboratorních fyzikálních simulací procesů tváření
ŘešitelRusz Stanislav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuTento projekt bude věnován fyzikálním simulacím tváření vybraných typů materiálů. Mezi tyto materiály patří především oceli, intermetalické sloučeniny typu aluminidu železa a další neželezné kovové materiály s možností dosažení ultrajemnozrnné mikrostruktury. Experimentální testy budou provedeny především na plastometru HDS-20, na experimentálním SPD zařízení a na laboratorních válcovacích tratích. Předmětem výzkumu bude studium deformačních charakteristik, vývoj mikrostrukturních a mechanických vlastností vybraných materiálů.
Velikou výhodou simulátoru deformací za tepla HDS - 20 je především universálnost jeho použití, tzn. lze jej použít nejen pro výzkum v oblasti tváření materiálu, ale také v oblastech odlévání oceli, tepelného zpracování a svařování materiálů. Díku tomuto vybavení bude možno provádět za tepla zkoušky tlakem s rovinnou deformací a jednoosé zkoušky tlakem s možností stanovení napěťově deformačních křivek. Dále bude možno realizovat tahové zkoušky za tepla, zkoumat relaxaci napětí po deformaci za tepla, provádět dilatometrické analýzy a vytvářet rozpadové diagramy. Na zařízení bude možno realizovat tavení a řízené tuhnutí ocelových vzorků o průměru 10 mm umístěných v křemenné trubici či kelímku. Výhodou tohoto zařízení je možnost zjišťování tvorby napěťově indukovaných trhlin a nulové pevnosti při teplotách blízkých solidu.
Dalším využívaným zařízením bude laboratorní válcovací trať určená přednostně k fyzikálnímu modelování vysokoredukčních tvářecích procesů, simulaci a optimalizaci výroby jednoduchých tvarových vývalků z oceli a jiných progresivních kovových materiálů za tepla. Univerzalita laboratorní tratě je založena na využívání dvou koncepčně odlišných válcovacích pořadí – vratné předválcovací stolice a vícestolicového hotovního pořadí. Největší předností zařízení je technologická podobnost s provozními tratěmi a velikost výsledných provalků umožňující velmi efektivní výzkum strukturních i mechanických vlastností.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Ing. Petr Opěla, Ph.D.
Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)• Studium výroby ultrajemnozrnných materiálů pomocí SPD (severe plastic deformation) metod. Mezi tyto metody patří například metody ECAP, HPT a ARB. Do různých materiálů bude vkládaná extremní plastická deformace za účelem výrazného zjemňování zrna. Experimenty budou prováděny různými metodami pro různé materiály.

• Vyhodnocování a srovnávání výsledků různých plastometrických testů včetně experimentálního válcování za tepla. Fyzikální simulace bude prováděná na různých typech ocelí, u kterých bude studováno deformační chování během tváření za tepla s využitím výsledků plastometru HDS - 20, laboratorní polospojité válcovací tratě a provozního válcování.

• Výzkum deformačních charakteristik intermetalik aluminidů železa na bázi Fe40Al, vyhodnocení výsledků plastometrických testů a stanovení modelu pro popis SPDO (středního přirozeného deformačního odporu) těchto intermetalik a jím příbuzných.

• Využití a aplikace výsledků při tvorbě diplomových a doktorských disertačních prací.

• Publikace vybraných výsledků na konferencích (METAL 2013, Forming 2013 apod.) se snahou o výstupy zahrnuté do uznávaných databází (Web of Knowledge).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady70000,-81845,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-25567,-
5. Služby9000,-6963,-
6. Cestovní náhrady30000,-14625,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26200,-26200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady262000,-
Uznané náklady262000,-
Celkem běžné finanční prostředky262000,-262000,-