Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/107
Název projektuEnergetické využití městské odpadní biomasy
ŘešitelMartiník Lubomír Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému

V dnešní době se stále častěji setkáváme s poptávkou po ekonomicky dostupnějším palivu. V době, kdy v ČR sílí podpora biomasy a kvalitní dřevní hmoty je nedostatek, je třeba uvažovat o spalování méně hodnotné biomasy. Vzhledem k rozsáhlým územím v obcích, které zabírají zalesněné plochy (parky, zahrady škol,…) je nasnadě zjistit za jakých podmínek a při jaké úpravě může být k energetickému spalování vhodné listí a jiné odpadní produkty, které se běžně pouze kompostují. V případě možného energetického využití by se mohl tento produkt užívat v lokálních topeništích jako cenově dostupné palivo. Je třeba provádět výzkum a vývoj nekonvenčních energetických procesů a mít snahu optimálně využívat v co největší míře druhotné energetické zdroje.

b) Metodologie výzkumného projektu.

Bude prováděna systematická příprava vzorků pro spalovací zkoušky pomocí sušení, drcení pomocí kladívkového drtiče a briketování či peletování (briketovací lis Dynamic 70N). Ve fázi přípravy budou probíhat rozbory paliva a na vzorcích bude provedena termická analýza na přístroji NETZSCH STA-449-F1 JUPITER. Samotné spalovací zkoušky budou probíhat v kalorimetrické místnosti (calorimeter room) v krbových kamnech, abychom zjistili, jaký tepelný výkon můžeme od tohoto paliva získat a při jaké úrovni emisí prachu, CO2, NOx, uhlovodíků. Alternativní palivo bude dále spalováno v kotli většího výkonu buď samostatně, nebo pomocí tzv. spoluspalování.
K měření parametrů alternativních paliv bude použita část měřícího vybavení, která je již na zkušebně VŠB-TUO VEC k dispozici (analyzátory spalin, zařízení pro měření TZL, kalorimetrická místnost,…).
Členové řešitelského týmuIng. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D.
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Ing. Petr Kubesa
Ing. Lubomír Martiník
Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu jsou:

Cílem projektu je najít způsoby vhodného energetického využití tohoto paliva.

1) Podrobné studium možností využití odpadní biomasy ke spalování. Teorie bude shrnuta ve formě vnitřní zprávy VEC.
2) Ověření možností úpravy materiálu do podoby briket či pelet.
3) Experimentální ověření využití alternativních briket či pelet spalováním ve spalovacím zařízení.
4) Nově získané poznatky budou zveřejněny v recenzovaném článku, který bude odevzdán do recenzovaného neimpaktovaného periodika uvedeného na internetovém portále www.vyzkum.cz. - 1x Jrec
5) Nově získané poznatky budou využity při zpracování disertační práce hlavního řešitele projektu.
6) Finanční rozvaha a porovnání tohoto typu zpracování s dosavadním kompostováním.

Etapy projektu:

1) Únor až květen: teoretická část a ověřování parametrů paliva
2) Červen až červenec: výroba briket či pelet
3) Srpen až říjen: experimentální část projektu – spalovací zkoušky na drceném vzorku a na lisovaných briketách, spalovací zkoušky v kalorimetrické místnosti
4) Listopad a prosinec: zpracování výstupu projektu a odevzdání článku do recenzovaného periodika

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia94000,-94000,-
3. Materiálové náklady26000,-30730,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-37890,-
5. Služby20600,-25980,-
6. Cestovní náhrady8000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady210000,-
Uznané náklady210000,-
Celkem běžné finanční prostředky210000,-210000,-