Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/105
Název projektuExperimentální modelování aerodynamických jevů
ŘešitelDobeš Josef Ing.
Školitel projektuprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuSpecifický výzkum je zaměřen na proudění v aerotunelu. Pojednává o problému obtékání těles vzdušinou, měření rychlostních polí a intenzity turbulence za obtékaným prvkem. Pomocí kompletní modernizace stávajícího aerotunelu, jehož stáří je značné, bude dosaženo možnosti vizualizace proudění a také proměřování parametrů turbulentního proudění, které budou porovnávány s numerickými modely. Tato modernizace se bude týkat i samotné měřicí techniky, především jejího rozšíření. Díky získaným výsledkům budeme moci vyhodnotit přesněji obtékání jednoduchých těles, porovnávat s numerickým modelem, poté následně vyhodnocovat správně externí aerodynamické, potažmo aeroakustické jevy při obtékání různých částí např. vnějšího zpětného zrcátka automobilu a tím přispívat pro dosažení lepšího návrhu těchto částí.
Členové řešitelského týmuIng. Josef Dobeš
Ing. Josef Dobeš
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1 x FUNKČNÍ VZOR. Přesnější specifikace: V rámci projektu bude provedena modernizace aerodynamického tunelu pro měření rychlostních a turbulentních veličin daného proudění při obtékání tělesa. Experimentální hodnoty pomohou k modifikaci zkoumaných částí pro dosažení lepších aerodynamických vlastností.
Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
1. úprava experimentálního zařízení - těleso aerotunelu – zprůhlednění měřicí části, nákup traverzovacího zařízení se zpětnou vazbou polohy pro dosažení lepší přesnosti měření
- nákup tlumiče ventilátoru – nižší hlučnost
2. rozšíření měřicího vybavení – nákup dvoudrátkové měřicí sondy žárového anemometru (umožňuje měřit rychlosti za obtékaným tělesem ve dvou směrech),
3. vizualizace proudění vzduchu pomocí vizualizační metody - mlhy,
4. měření rychlostního pole, intenzity turbulence,
5. definovaní matematického modelu experimentálního zařízení,
6. numerické modelování proudění v měřící sekci aerotunelu pomocí CFD programu,
7. porovnání výsledků z matematického modelování a výsledků z aerotunelu bude využito pro výběr vhodného matematického modelu pro obtékání těles.

Harmonogram:
duben 2013 - kompletní přestavba aerotunelu
červenec 2013 - instalace a zavedení měřicího traverzovacího zařízení, instalace měřicích sond a softwaru
srpen 2013 - porovnávání měření s numerickými modely
říjen 2013 - shrnutí výsledků dosažených modernizovaným pracovištěm aerotunelu


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady24000,-6321,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek249450,-279004,-
5. Služby35250,-21115,-
6. Cestovní náhrady5000,-7260,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7300,-7300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady381000,-
Uznané náklady381000,-
Celkem běžné finanční prostředky381000,-381000,-