Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/104
Název projektuVyztužování kolíkových spojů kulatiny
ŘešitelKlajmonová Kristýna Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV dnešní době vzrůstá obliba dřevěných konstrukcí prováděných z kulatiny, jako jsou např. rozhledny, lávky pro pěší, dětská hřiště apod. Spoje nosných prvků těchto konstrukcí jsou nejčastěji kolíkového typu s vloženým styčníkovým plechem. V současných normách pro navrhování dřevěných konstrukcí je ale problematika spojů typu ocel-dřevo řešena pouze pro hraněné řezivo.
Projekt je zaměřen na výzkum chování staticky namáhaných kolíkových spojů kulatiny s vloženými ocelovými plechy a možnosti zvýšení únosnosti těchto spojů vyztužením dřevěných prvků.

Nejprve budou vzorky svorníkového spoje kulatiny s vloženými styčníkovými plechy bez jakéhokoli vyztužení v laboratoři FAST podrobeny zkoušce statické pevnosti v tahu. Na základě výsledků zkoušek nevyztužených vzorků, zejména na skutečném mechanismu porušení spoje, bude navrženo několik možností vyztužení dřevěných prvků, které se, podle dosavadních výsledků zkoumání, jeví jako nejslabší článek spoje.

Následně budou vyrobeny série vzorků doplněných o různé způsoby zesílení - vyztužením. Zesílení bude provedeno různě uspořádanými vruty, případně zalisováním plechových desek s prolisovanými trny do nejvíce namáhaných oblastí dřevěných prvků. Takto upravené spoje budou podrobeny statické zkoušce tahové pevnosti.

Výsledky měření nevyztužených a zesílených vzorků budou statisticky vyhodnoceny, zhodnoceny a doporučeny budou nejvhodnější varianty zesílení spoje z hlediska účinnosti vyztužení a možností aplikace ve stavební praxi.

Členové řešitelského týmuIng. Petr Agel
Ing. Martina Šmiřáková, Ph.D.
Ing. Kristýna Klajmonová
prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Ing. Martin Šeděnka
Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Soubor doporučení pro zvýšení únosnosti svorníkových spojů kulatiny
Účast na studentské konferenci „Mladý vědec 2013“
Účast na konferenci „Struktura 2013“
Publikování v recenzovaném neimpaktovaném časopise nebo konferenci
Využití výsledků projektu při zpracování tezí dizertační práce navrhovatelky

Plánovaný časový harmonogram:
Únor-březen: studium podkladů, teoretická příprava měření
Duben: výroba nevyztužených vzorků
Květen: laboratorní testování nevyztužených vzorků v laboratoři FAST, vyhodnocení výsledků měření, návrh možných způsobů vyztužení dřevěných částí
Červen: výroba vyztužených vzorků
Červenec-srpen: laboratorní testování vyztužených vzorků v laboratoři FAST
Září-listopad: vyhodnocení výsledků měření, publikování výsledků
Prosinec: ukončení projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
17420,-17420,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)13000,-13000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4420,-4420,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady15000,-17460,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-2200,-
5. Služby12580,-12260,-
6. Cestovní náhrady5000,-5660,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-