Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/103
Název projektuVýzkum možnosti aplikace úpravnických procesů a membránových technologií při úpravě průmyslových vod.
ŘešitelMatúšková Veronika Ing.
Školitel projektuIng. Jan Thomas, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuVyužití elektrodialýzního membránového procesu při úpravě průmyslových vod z energetického průmyslu. Výzkum bude zaměřen na vyhodnocení možností použití elektrodialýzy, při úpravě průmyslových vod z regeneračních procesů kotelních napájecích proudů. Výzkumné práce budou zaměřeny na optimalizaci předúpravy vody odpovídající nárokům na dialýzní proces, tato předúprava bude zahrnovat v neposlední řadě i studium povrchových vlastností koloidních podílů. Výstupy projektu budou spadat do roviny aplikovatelnosti metody elektrodialýzy v energetickém průmyslu a do roviny prvotních nepublikovaných výsledků uplatnění elektromembránových procesů v úpravě vod pro energetické účely.
Členové řešitelského týmuIng. Jana Boturová
Ing. Veronika Matúšková
Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Na základě výsledků analýz odebraných vzorků průmyslových vod bude navržena matrice pravidelných analýz pro aplikaci membránových procesů. Pozornost bude zaměřena na ukazatele, které by bez předpravy mohly snížit výkon a životnost membránových technologií. Problematické pro membránové technologie jsou zejména rozpustné a málorozpustné soli a těžké kovy. Pro odstranění nežádoucích látek, je nutno přizpůsobit potřebnou předúpravu vody.
V průběhu řešení projektu bude testována metoda číření se zaměřením na popis povrchových vlastností koloidních suspenzí. Stanovení vlastností povrchu koloidních suspenzí pomocí měření zeta potenciálu a smáčitelnosti částic zajistí vyhodnocení interakce na rozhraní fází tuhé látky a kapaliny s vymezením jejich vlastností, síly vazby a ovlivňování chemickými činidly. Všechny sledované parametry přispějí k optimalizaci procesu číření. Zpracované výsledky poskytnou autorsky původní hodnoty s širokým praktickým dopadem do oblasti úpravnictví, ale také teoretických poznatků interakce kapalné a tuhé fáze. Dále budou testovány technologické procesy, jako je srážení, alkalizace apod. Při návrhu vhodné předúpravy bude brán zřetel hlavně na ekonomické náklady.
Na základě výsledků výše uvedených předúprav vod bude doplněna a ověřována membránová technologie v laboratorním měřítku na modelových roztocích i průmyslových vodách z energetiky. Návrh technologie membránových procesů bude vycházet z požadovaných produktů (snížení solnosti průmyslových vod s možností jejich dalšího využití nebo vypouštění do vodoteče).
Ze zjištěných výsledků bude provedeno ekonomické vyhodnocení komplexní technologie úpravy průmyslové vody a navrženo řešení pro potenciálního odběratele.

Časový harmonogram se bude skládat z následujících etap:

1. Odběry vzorků, stanovení chemismu vod, vyspecifikování problémových ukazatelů jakosti pro aplikaci dané technologie.
2. Navržení úpravy vody.
3. Navržení membránové technologie.
4. Laboratorní testy zpracování průmyslové vody a vyhodnocení naměřených dat. Příprava podkladů pro výstupy a publikování nejdůležitějších výsledků, optimalizace procesu.
5. Výstupy:
- ekonomické vyhodnocení úpravy vody,
- publikování nejdůležitějších výsledků,
- články v odborném periodiku v požadované struktuře, které budou podány a budou v recenzním řízení
- praktické ověření výsledků optimalizace procesu ve vsádkovém a polokontinuálním uspořádání,
- metodický postup shrnující proces optimalizace úpravy energetických vod potenciálních odběratelů a výsledků s využitím použité technologie.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia28000,-28000,-
3. Materiálové náklady85000,-171000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-55000,-
5. Služby72000,-55000,-
6. Cestovní náhrady20000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory36000,-36000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)19000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady360000,-
Uznané náklady360000,-
Celkem běžné finanční prostředky360000,-360000,-