Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/102
Název projektuExperimentální měření kruhového ztužidla před uvedení do praxe
ŘešitelFojtík Roman doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuDr.Ing. Tomáš Novotný<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumné činnosti je ověření a stanovení parametrů pro praktické využití „kruhového ztužidla“, které bylo vytvořeno v první fázi dosavadního výzkumu (SP/2010177; SP2011/145). Kruhové ztužidlo je chráněno jako duševní vlastnictví ve stupni „užitný vzor“ pod číslem 22608.

Hlavním cílem je stanovení poměru vstupujících smykových sil a následné deformace vzorků 1:1 v závislosti na vnesených předpínacích silách, což přispěje k možnosti praktického využití tohoto nového ztužujícího systému. Také se budeme snažit zjistit alespoň orientační dynamické vlastnosti kruhového ztužidla.

Jedná se o poslední fázi experimentálního ověřování kruhového ztužidla na vzorcích 1:1, které byly získány pro laboratorní zkoušky plánované výstavby konstrukce „Maják vědy a pilíř techniky“, jeho výstavba je plánována na pozemku FAST. Projekt této konstrukce byl zpracován v rámci koncepčního rozvoje pod číslem IP2212251. Nutnost odzkoušení vzorku 1:1 je naprosto nezbytné pro případnou výstavbu!!!

Kruhové ztužidlo bylo nominováno v rámci projektu „Svět vědy“ pro účely popularizace vědy a výzkumu VŠB-TUO. V současné době probíhají jednání s případnými investory, kteří by měli zájem podílet se na výstavbě této konstrukce.

Porovnání výsledků experimentu s numerickými modely, ukáže cestu navrhování konstrukcí s kruhovým ztužujícím systémem, za pomoci softwaru pro numerický návrh a vyhodnocení stavebních konstrukcí, které umožní využití ztužidla v praxi.

Přínos nového kruhového ztužidla je především v předpokládaných dynamicky výhodných vlastnostech ztužidla a také možnosti změny jeho tuhosti v průběhu životnosti konstrukce. Unikátní konstrukce je schopna přenášet a redistribuovat vnější síly působící ze všech stran. Všechny tyto uvedené vlastnosti nového ztužujícího systému je nutné řádně otestovat, tak aby vzniklé podklady umožnily užití systému v praxi.

Vzorky kruhových ztužidel 1:1 jsou již připraveny k otestování, včetně tenzometrických snímačů, které byly uhrazeny z NTB (Nadace Tomáše Bati). Jedinou chybějící součástí jsou pomocné rámy pro zkoušení těchto reálných vzorků, které se neliší od praktického parků plánovaných pro reálné využití. Pro vyhodnocení budou využity softwary, které byly vytvořeny v předchozích projektech:
TRACY - byl vytvořen v rámci projektu SP/2010177 (ev.č.:027/05-11-2010_SW)
ASDF - (ev.č.:021/26-11-2012_SW)


Z důvodu orientace projektu na laboratorní zkoušky, je nutné zapojení zkušebního technika (student PhD) z útvaru „Laboratoř stavebních hmot.


Pro získání dat a zkušenosti, bude v případě možnosti, provedeno měření na reálných konstrukcích in-situ (ocelové konstrukce, mosty).
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Hurta
Dr.Ing. Tomáš Novotný
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)•publikování výsledků výzkumu v recenzovaném časopise
•publikace na mezinárodní konferenci (pouze pokud zbydou peníze)
•disertační práce (experimenty pokrývají požadavky disertační práce)
•funkční vzorek (pouze v případě, že budou splněny všechny požadavky pro registraci)


Pro dosažení vytyčených cílů bude nutné upravit stávající modely (MKP) kruhového ztužidla 1:1 a zvolit nejvhodnější postup laboratorních zkoušek nových zkušebních vzorků. Zkoušení bude probíhat za použití hydraulických válců, které nejsou součástí lisu, proto bude nutné vytvořit pomocné konstrukce pro realizaci zkoušek. Pro tyto pomocné konstrukce, bude zpracována podrobná dílenská výkresová dokumentace, na jejímž základě budou odbornou firmou vyrobeny požadované konstrukce. Nejdůležitější částí projektu bude provedení laboratorních smykových zkoušek, které budou realizovány v laboratořích Fakulty stavební. Naměřená data budou zpracována a následně porovnána s modelem MKP. Výsledky budou užity pro dopracování návrhu plánované konstrukce „Maják vědy, pilíř techniky“. Dílčí výsledky výzkumu budou prezentovány v recenzovaném odborném časopise. Na základě plánovaných experimentů budou získána data, pro dopracování disertační práce řešitele.

Přibližný časový harmonogram:

únor – březen - návrh pomocných konstrukcí
březen – červen - provádění laboratorních zátěžových zkoušek
červenec – září - vyhodnocení výsledků – porovnání s MKP modelem
září – prosinec - publikační činnost


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady15000,-12380,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2900,-6520,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady5000,-4000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8500,-8500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady85000,-
Uznané náklady85000,-
Celkem běžné finanční prostředky85000,-85000,-