Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/100
Název projektuRegulace a ekonomické aspekty islámského bankovního systému a jeho uplatnění v podmínkách České republiky
ŘešitelKrügerová Martina Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmět projektu:
Islámské bankovnictví bylo po dlouhá léta přehlíženou alternativou k našemu finančnímu systému. Nezájem, jemuž bylo v minulosti vystaveno, se zcela zřetelně podepsal na mylných představách, se kterými na něj nahlížíme. Nejedná se pouze o koncepci námi známého bankovnictví v islámském prostředí. Je to systém založený na pilířích, vycházejících z naprosto rozdílného historického kontextu. Pochopení principů, na kterých islámská banka funguje a vysvětlení jejich hlavních charakteristik, zejména pak vztah k úroku, lichvě a objasnění způsobů dosahování jejího zisku, jsou dnes zcela zásadní otázky. Důvody, popsány podrobněji níže, předurčují islámské bankovnictví v brzké budoucnosti k dynamickému růstu co do jeho důležitosti. Proto je nezbytné s předstihem zachytit tento trend a začít se výzvami, které před nás staví, zabývat.
Ve světle doznívající celosvětové finanční krize je jasně patrná snaha o revidování současného dohledu a regulace nad fungováním finančního systému ve snaze předejít podobným ohrožením finanční stability v budoucnu. Nebylo možno si nevšimnout, že islámské bankovní domy se s krizí vyrovnaly mnohem lépe, než konvenčně fungující finanční sféra. Zastánci vyzdvihují zejména etický přístup, jakým realizují svou činnost. Rozdíl mezi konvenčním a islámským finančním systémem pramení již ze samotné sekularizace našeho práva. To umožňuje reagovat pružněji na ekonomickou realitu. V přímém srovnání s touto vlastností se jeví islámský právní systém založený na výkladu Koránu jako méně flexibilní. Na druhou stranu se však vyznačuje vyšší stabilitou a kladením důrazu na námi opomíjené hodnoty. Pochopení islámského finančního systému tedy nelze oddělit od pochopení islámu jako takového. Události posledních let pak ukázaly, že mnohé z přístupů realizovaných v muslimských zemích mohou být pro náš finanční systém vítanou inspirací. Především schopnost minimalizovat riziko je, ve světle dlouholetých snah donutit konvenční bankovní domy prostřednictvím sofistikovaných pravidel bankovní regulace (Basel) o totéž, pozoruhodná. Popsání způsobu regulace, v jejichž mantinelech islámské bankovní domy realizují svou činnost, by tedy bylo hodnotným příspěvkem do aktuálně vedené diskuze. Je však nutno vzít na zřetel, že interpretace koránu a z nich vyplývající reálné fungování bank v muslimském světě, se často liší. Celou skutečnost ještě komplikují i neislámské vlivy působící na daný stát. Pro pochopení a identifikování těch fragmentů regulace islámských bank, jejichž využití by bylo možné a především účelné i v našich podmínkách, je zapotřebí analyzovat a pak komparativně porovnat hned několik muslimských států.
Islámský bankovní systém však není možné vnímat pouze jako inspiraci k léčbě problémů našeho finančnictví. Potřeba jej pochopit pramení i z důvodů praktičtějších. V souvislosti s nastoupivší expanzí islámských bank do Evropy, na což poukazuje mimo jiné i zpráva Ernest & Young, se bude o bankovní licenci, vydávanou na základě evropských podmínek registrace, ucházet zvyšující se počet subjektů fungujících právě na základě práva šaría. Do jaké míry je evropský legislativní rámec a principy bankovnictví dle práva šaria kompatibilní, je otázka, na kterou bude třeba odpovídat ze strany centrálních bank stále častěji. Zkoumání této otázky je možno opřít o banky již v Evropě fungujících – například Islamic bank of Britan. Zvyšující se počet zastoupení islámských bank v Evropě bude znamenat zároveň i výzvu v podobě nové, netradiční konkurence pro konvenční bankovní domy. Jimi nabízené bankovní produkty budou častěji využívány obyvatelstvem či podnikateli. Dívat se na to lze však i obráceně – současná exportní strategie České republiky pro roky 2012 až 2020 počítá s diverzifikací vývozu. Poukazuje i na trhy nabízející značný potenciál. Krom asijských obrů či států Latinské Ameriky, jsou to právě země arabského světa. Česká exportní banka již v současné době připravuje dohody se zdejšími významnými bankami. Pochopení hlavních charakteristik islámským produktů - jejich právní východiska či výhody a nevýhody v komparaci s konvenčními produkty - bude tak zásadní nejenom pro tuzemské banky a podnikatele, ale stane se zároveň oporou snah České republiky o úspěšnouexpanzi na muslimské trhy.

Metodika projektu: Samotná realizace bude z pohledu metodologie vědecké práce vycházet z metod komparace a zejména pak z metod logických – tzn. dedukce, indukce, deskripce, analýzy, syntézy. Základem bude využití indukce všech dostupných relevantních informací k problematice. Empirická část výzkumu, která se bude zabývat zjištěnými charakteristikami fungování islámského finančního systému a odhalením silných a slabých stránek, bude využívat metod analýzy a komparace s fungování konvenčního finančního systému. Primární sběr dat, jako dotazníkové šetření či interview s odborníky z jednotlivých zemí, se nepředpokládá. Stěžejní metodou při srovnávání zjištěných poznatků a jejich relevantního objasnění v rámci komparativního výzkumu budou týmové diskuze. Při analýze fungování islámského bankovního systému pak bude následně provedena indukce, jejíž závěry poslouží jako premisy pro následné dedukování. Při zkoumání problematikyfungování islámské banky v EU bude provedena syntéza zjištěných principů fungování s evropským právním rámcem. Analýze budou podrobeny rovněž islámské bankovní produkty. Závěry z analýzy pak budou komparativně porovnány s konvenčními bankovními produkty. Dedukcí se pak dojde k závěrům, do jaké míry jsou bankovní produkty islámských bank výhodné pro využití v tržní ekonomice.
Vstupní data:
1) Zpráva o islámských fondech 2011: Ernest & Young. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFIR_2011/$FILE/IFIR_2011.pdfhttp://ncusar.org/programs/09-02-17-materials/EY_Islamic_funds_investment_report_2008.pdf
2) Zpráva o světové finanční stabilitě: Mezinárodní měnový fond. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2012/02/index.htm
3) Statistiky: Centrální banka Egypta [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné online z: http://www.cbe.org.eg/Monthly_Statstical_Bulletin.htm
4) Statistiky: Turecká centrální banka. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné online z: http://www.tcmb.gov.tr/yeni/eng/
5) Statistiky: Financial Stability Board. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné online z: http://www.financialstabilityboard.org/
6) Výroční zpráva: Bassilejský výbor. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné online z: http://www.bscee.org/
7) Islámské finance a světová zpráva o stabilitě: IFSB. online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné online z: http://www.ifsb.org/docs/IFSB-IRTI-IDB2010.pdf
Použitá literatura:
1) ALDOHNI, Abdul Karim. The Legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking. New York: Routledge. 2011. ISBN 9780415555159
2) BONCA, A. Mateusz. Islamskie instrumenty finansowe. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, 2010. ISBN 978-83-89437-36-5.
3) KHAN, M. Fahim. Islamic Banking and Finance in the European Union: A Challenge. Edward Elgar Publishing, 2010. ISBN 1849800170.
4) Korán. Praha: Levné knihy, 2010. ISBN 978-80-7309-992-3.
5) KROPÁČEK, Luboš. Blízký východ na přelomu tisíciletí: dynamika přeměn v muslimském sousedství. Praha: Vyšehrad. 1999. ISBN 8070212985
6) MIRAKHOR, Zamir Iqbal. An introduction to islamic finance, Maktaba publisher, Karáčí, 2011.ISNB 9780470828083.
7) OSINA, Petr. Základy islámského práva. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-13-7.
8) SCHOON, Natalie. Islamic Banking and Finace. Spiramus Press Ltd. 2010. ISBN 1904905838
9) TAQIUDDIN, an-Nabhani. The Economic system in islam, 4. edice, Al-Khilafah nakladatelství, Londýn, 1996. ISBN 1899574018.
10) VOGELAND, Frank; HAYES, Samuel. Islamic law and finance. Nizozemí: Kluwer Law International 1998. ISBN 9041105476.
11) WEBEROVÁ - BABULÍKOVÁ, Gabriela. Islámská ekonomie a bankovnictví. Praha: Dar Ibn Rushd, 2002. ISBN 80-8614-933-1.

Časový harmonogram:
1/2013 - příprava realizace projektu, rozdělení úkolů v rámci řešitelského týmu
2/2013 – 4/2013 - rešerše, studium předmětné odborné literatury a dalších zdrojů, zkoumání problematiky, výběr vhodných metod a nástrojů, sběr dat
5/2013 – 10/2013 - realizační práce na projektu, dílčí výstupy projektu
11/2013 – 12/2013 - účast na konferenci, příprava monografie, finalizace projektu, závěrečné práce na výstupech projektu a samotném projektu, příprava závěrečné zprávy
12/2013 – 2/2014 dokončení monografie, tisk monografie

Řešitelský tým projektu: Na řešení projektu se bude podílet řešitel projektu a dva akademičtí pracovníci a dále 3 studenti navazujícího magisterského studia, konkrétně Bc. Petra Dvořáková, Bc. Jan Kubica, Bc. Václav Závada. U všech studentů je předpoklad budoucího studia v doktorském studiu.
Členové řešitelského týmuDr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
Ing. Petra Dvořáková
Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Ing. Jan Kubica
Ing. Václav Závada
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je komplexně vymezit principy fungování islámského bankovnictví a jeho právní východiska. Dílčím cílem pak bude vymezení specifik regulace islámského bankovnictví v Egyptě, Turecku, Saúdské Arábiia a Pákistánu. Závěry z analýzy vybraných států syntetizovat a vybrat ty mechanismy regulace, které by bylo vhodné implementovat do evropských podmínek za účelem udržení finanční stability. Dále prozkoumat odlišnosti fungování islámských bank v muslimském a nemuslimském prostředí se zaměřením na analýzu vzájemné kompatibility principů práva šaría a evropských podmínek fungování bankovních subjektů. Zároveň pak popsat produkty islámských bank, vymezit jejich využitelnost pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v komparaci se standardními bankovními produkty.

Specifikace výstupů výzkumu:

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 48 bodů.

Výstupem projektu je prezentování výsledků projektu na mezinárodních vědeckých konferencích, v odborných článcích, závěrečné práci a monografii. Předpokládá se také uspořádání přednášky pro studenty a zaměstnance Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Máme za to, že dosažené výsledky výzkumu dle RVVI budou realizovány v průběhu časového období 2013, u monografie se počítá s tiskem začátkem roku 2014.
Podrobnější rozpis výstupů:
1)Aktivní účast na mezinárodních konferencích - prezentace projektu na mezinárodních konferencích (blíže budou specifikovány v průběhu projektu) a články ve sbornících těchto konferencí. Již nyní lze uvést např. MMK 2013: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky; Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Karviná. Dále předpokládáme prezentaci výstupů projektu na mezinárodních konferencích a zařazení článku do sborníku konference evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters (blíže bude specifikováno v průběhu projektu) – (předpoklad dle RVVI 8 bodů), dle časového zařazení sborníku do evidence databáze, pak bude výstup realizován 2013-2014.

2)Článek v českém recenzovaném časopise (blíže specifikováno v průběhu projektu) – předpokládá se vydání článků minimálně ve dvou recenzovaných časopisech a získání 8 bodů s realizací v roce 2013. Kupř. Ekonomická revue, ECON, Časopis pro právní vědu a praxi.

3)Zpracování monografie – dle RVVI 40 bodů, předpokládaný rok vydání publikace 2014.

4)Závěrečná práce – diplomová práce studenta Bc. Václava Závady na téma "Islámské bankovní instituty" - obhajoba 2013.

5)Přednáška pro studenty a zaměstnance Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava na téma „Islámský bankovní systém jako východisko z ekonomické krize?“ v roce 2013

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
30600,-30592,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)22836,-22830,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7764,-7762,-
2. Stipendia72000,-72000,-
3. Materiálové náklady98700,-98813,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6200,-6319,-
5. Služby40300,-71276,-
6. Cestovní náhrady31200,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31000,-31000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady310000,-
Uznané náklady310000,-
Celkem běžné finanční prostředky310000,-310000,-