Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/99
Název projektuVstupní materiálové vlastnosti pro nelineární analýzu železobetonových konstrukcí
ŘešitelSucharda Oldřich Ing. Bc., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředložený projekt volně navazuje na projekt SGS 2012/94 Ing. Oldřicha Suchardy, Ph.D., který se především zaměřoval na teoretické aspekty numerického modelování betonových konstrukcí. Projekt v roce 2013 již vede Ing. Sucharda, Ph.D. jako akademický pracovník, kdy tým studentů tvoří studenti magisterského a doktorského studia. Předmětem řešení projektu v roce 2013 je provedení fyzikálních testů u zkušebních vzorků z betonu a betonářské oceli a nalezení optimálního postupu při zjišťování materiálových charakteristik nutných pro nelineární analýzu železobetonových konstrukcí. V případě podpory předloženého projektu, který je především zaměřený na experimetální (materiálový) výzkum malých vzorků, se také projeví synergický efekt s teoretickým výzkumem velkých betonových konstrukcí v projektu Mladí výzkumníci, Skupina stavební mechanika: Sucharda, Pařenica.
Zkušební vzorky budou především zkušební krychle a válce. Doplňkově budou použity také malé železobetonové prvky do 1,2 m. Cílem a důvodem řešení uvedeného projektu je získání nejen základních vlastností betonu a oceli (např. pevnost betonu v jednoosém tlaku), ale také pracovních diagramů, které jsou nejvhodnější pro nelineární analýzu. Tyto získaná data se dále budou moci využít například při modelování betonových konstrukcí. Uvedené provádění zkoušek bude probíhat na nových lisech laboratoře stavebních hmot, které již toto vyhodnocování nově umožňují. Byli pořízeny na podzim roku 2012.


Pro zkušební vzorky budou zvoleny dvě různé betonové směsi, kdy výzkum se zaměří především na betony o vyšší pevnosti cca 40-60 MPa. Zkoušky se budou provádět v laboratoři FAST a na betonárně např.(ČMB – Ostrava-Vítkovice) . Zkušební série bude na FAST zahrnovat minimálně 12 zkušebních krychlí, 3 válce a 1 trámec. Zkušební série z betonárny bude minimálně dvojnásobná.

Výzkum bude také zahrnovat ověřování přepočtových vztahů mezi pevnostmi betonu v tlaku a tahu a modulem pružnosti. Experimentálně získaná data budou použita pro numerické modelování v konečně-prvkových softwarech pro ověření získaných dat ze zkoušek. Budou se také modelovat poškozené železobetonové trámce z ohybových zkoušek, které budou použity na dodatečné zkoušky pevnosti betonu v tlaku apod. Na základě provedených experimentů a numerického modelování bude sestaven výpočetní program, který bude sloužit jako výpočetní nástroj – pomůcka při určování materiálových vlastností betonu.

Harmonogram řešení:

03-06/2013 – První série testování a vyhodnocování
08-10/2013 – Druhá série testování a vyhodnocování
05-11/2013 – Statické vyhodnocování a numerické modelování zkoušek
03-12/2013 Průběžné verbální a neverbální výstupy – účast na konferencích apod. Konkrétní účastníci budou vybráni během projektu, dle jejich časové dispozice).
06-11/2013 Tvorba software (návrh, algoritmizace, testování, tvorba dokumentace)
11/2013 Vypracování závěrečné zprávy

Úlohy v projektu
Hurta – Výroba vzorků, testování vzorků u lisů a obsluha lisů
Mec – Výroba vzorků, testování vzorků u lisů a obsluha lisů, statistické vyhodnocování zkoušek – Excel, tvorba software – návrh algoritmu a funkcionalit, testování, dokumentace
Pařenica – Výroba vzorků, numerické modelování, tvorba software – návrh, testování, dokumentace
Sucharda – Koordinace projektu, výroba vzorků, testování vzorků, numerické modelování, tvorba software
Tvorba publikačních výstupů společně.

Časová náročnost prací v laboratoři – všichni členové projektu
První série (1 den příprava, 1 den výroba vzorků, 2 dny testování) 32 hod.
Druhá série (2 den výroba vzorků, 3 dny testování) 48 hod.
Celkem 80 hod - každý člen řešitelského kolektivu.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Hurta
Ing. Pavel Mec
Ing. Přemysl Pařenica
Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy:
1x Jrec - časopis recenzovaný (např. Konstrukce, Sborník FAST)
1x Příspěvek na mezinárodní/tuzemské konferenci (např. Betonářské dny, New Trends - Bratislava)
1x podání – zaslání příspěvku do časopisu v databázi SCOPUS nebo WoS
1x Software (za předpokladu, že se zásadním způsobem nezmění metodika hodnocení VaV v roce 2013)

V průběhu laboratorních zkoušek se bude provádět optimalizace postupu zkoušení a výroby vzorků, kdy v případě, že budou splněny podmínky platné dle hodnocení VaV 2013 a prováděcích předpisů pro registraci výsledků VaV, bude provedena registrace tohoto výsledků (funkční vzorek/užitný vzor).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2720,-
2. Stipendia11000,-11000,-
3. Materiálové náklady9280,-1267,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8000,-0,-
5. Služby33500,-14595,-
6. Cestovní náhrady8500,-43418,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady90000,-
Uznané náklady90000,-
Celkem běžné finanční prostředky90000,-90000,-