Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/97
Název projektuRecyklace druhotných surovin
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV současné době je velká pozornost věnována problematice odpadů. Jednou z důležitých oblastí ochrany životního prostředí je část odpadového hospodářství. Vzhledem k průmyslovému charakteru našeho regionu, vysokému podílu starých průmyslových zátěží a možné ekonomické perspektivě zpracování některých odpadů je problematika recyklace a zneškodňování odpadních látek velmi aktuální.
Ekologický přístup k výrobě kovů je základním principem současné průmyslové výroby, která je přínosem pro efektivnější využití zpracovaných surovin, ale také přispívá ke snížení ekologické zátěže krajiny, která při skládkování odpadů vzniká.
S růstem výroby, v našem regionu automobilový průmysl, bude nutné komplexně řešit problémy související s odpadovým hospodářstvím.

Projekt je rozdělen do dvou oblastí (časově a odborně):
1. Stanovení a ověření podmínek pro pyrometalurgické zpracování odpadů z metalurgie
Při pyrometalurgických procesech výroby surového železa a oceli v různých typech agregátů (kyslíkový konvertor, elektrická oblouková pec) dochází v důsledku oxidačních procesů probíhajících v určitých fázích technologického cyklu k vytváření jemných prachových podílů. Tyto podíly odcházejí s technologickými plyny a jsou zachycovány na filtrech. Tyto podíly obsahují kromě oxidů železa prachové podíly kovů a sloučenin kovů a nekovů, které se při procesu tavení vypařují v důsledku vysokých teplot, a které kondenzují při ochlazování plynů. Jedná se zejména o kovy jako jsou zinek a olovo. Zinek přichází do tavby zejména ze šrotu obsahujícího pozinkované plechy nebo sešrotované automobilové karosérie, ve kterých se ve stále větší míře uplatňuje protikorozní ochrana zinkovými povlaky.Olovo se ve šrotu vyskytuje jakožto antikorozní činidlo (suřík), stabilizátor v syntetických materiálech, ale také jako kovové olovo, např. jako závaží pro vyvažování automobilových kol. Při výrobě tuny oceli vznikne přibližně 13 až 15 kg prachu. Zinkový podíl v prachu z EOP představuje 25 až 35%, olověný podíl pak 3 až 5%. Množství prachu a jejich chemické složení závisí na použitých procesech výroby oceli.Termodynamické posouzení chování železa zinku a olova je možné provést na základě systému Fe-Zn-Pb-C-O, v němž kovy představují hlavní komponenty kondenzované fáze a kyslík je hlavní komponentou plynné fáze. Je termodynamicky prokázáno, že při redukčním pražení pelet z ocelárenských prachů se odpaří kovový zinek, olovo a oxid olova, zatímco železo zůstane ve výpražku.

2.Stanovení a ověření hydrometalurgického zpracování vybraných druhů odpadů
Recyklace odpadů s obsahem druhotných surovin je dnes jedním z nejdůležitějších odvětví zpětného získávání cenných složek a materiálů, které jsou opět využívány v průmyslové výrobě. Jedním z komplikovaných odpadů je odpad z elektronického a elektrotechnického průmyslu vzhledem k různorodosti materiálů a kovů používaných pro jejich výrobu (plasty, sklo, kovy). Charakteristikou elektronického kovonosného odpadu jsou elektronické a elektrotechnické konstrukční prvky, jako stykače, jističe, pojistky, relé, teploměry, tištěné spoje, součásti počítačů aj. s částmi pokovovanými ušlechtilými kovy. Do skupiny nejrychleji obnovitelných elektronických přístrojů se mimo jiné řadí mobilní telefony, které jsou jedním nejcennějších druhů elektroodpadu a jedním z nejvýhodnějších zdrojů ušlechtilých kovů. Z tohoto důvodu je nutné se intenzivně věnovat problematice sběru a samotné recyklaci těchto elektrozařízení. Jedním z procesů, které se používají pro zpětné získávání kovů u vybraných druhů odpadů z oblasti elektronického a elektrotechnického průmyslu jsou hydrometalurgické procesy. Cílem projektu je stanovení podmínek pro loužení vybraných kovů (Pb, Zn, Ag, Au) v nestandardních loužidlech s cílem využít těchto výsledků pro případné loužení drtě elektronického odpadu.
Projekt představuje koncepční pojetí řešení problematiky zpracování odpadů.
Na základě dlouhodobých zkušeností z výuky a vzdělávání se předpokládá vyšší zájem studentů o řešení konkrétních úkolů ze zajímavých oblastí vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Bc. David Čevela
Bc. Daniel Koch
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Michal Madaj, ING.PAED.IGIP
Ing. Ivana Dostalová
Ing. Daniel Petlák
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Zapojení studentů se zájmem pracovat ve vědě a výzkumu do problematiky zpracování vybraných druhů vhodně upravených odpadů.Pozornost je zaměřena na jednotlivé stupně studia. Modelování způsobů nakládání s odpady, konkrétně s kaly a okujemi, s cílem získat materiál – vyredukované železo. Vytvoření modelu pro možnost pyrometalurgického zpracování kalů a okují.Dalším cílem projektu je stanovení podmínek pro loužení vybraných kovů (zinek, zlato, stříbro) v netradičních loužidlech.
Výstupem bude série publikací v odborných časopisech. Jedním z výstupů také bude závěrečná zpráva, kde budou souhrnně uvedeny dosažené výsledky z průběhu řešení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,-16080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4080,-4080,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady65420,-80150,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-5560,-
5. Služby70000,-68370,-
6. Cestovní náhrady20000,-16340,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23500,-23500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady235000,-
Uznané náklady235000,-
Celkem běžné finanční prostředky235000,-235000,-