Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/96
Název projektuKonference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV rámci konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství" budou studenti doktorských studijních programů prezentovat výsledky, kterých dosáhli při řešení projektu výzkumu a vývoje. Bude se jednat o 18. ročník těchto konferencí. Konference bude rozdělena do sekcí podle studijních programů doktorského studia (Metalurgie, Materiálové vědy a inženýrství, Řízení průmyslových systémů). Bude vydán sborník prezentovaných prací studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Břuska
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ivana Pěšalová
Ing. Vladana Pečínková, Ph.D.
Ing. Nikol Novohradská, Ph.D.
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vydání sborníku prací studentů doktorského studia na FMMI. Předpokládaný
počet účastníků 50, rozsah jednotlivých příspevků 4 strany, celkový počet
stránek cca 230 (úvodní slovo, prezentace významných výsledků studentů
FMMI, závěr)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2720,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady10000,-37760,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby55000,-27170,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11000,-11070,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110720,-
Uznané náklady110720,-
Celkem běžné finanční prostředky110720,-110720,-