Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/95
Název projektuVýzkum vertikálních profilů charakteristik přízemní vrstvy atmosféry
ŘešitelJančík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je měření vertikálních profilů veličin, které charakterizují přízemní vrstvu atmosféry. Tato vrstva je specifická tzv. přízemními inverzemi, které významně ovlivují rozptyl znečišťujících látek z nízkých zdrojů jako je doprava a zejména lokální vytápění z rodinných domů. Na našem pracovišti se zabýváme hodnocením emisně - imisních vztahů zejména s využitím matematických modelů. Údaje o vertikální profilech některých veličin mohou být použity pro zpřesnění okrajových podmínek modelování.

Vertikální profily teploty, vlhkosti a tlaku se dosud měří v rámci České republiky na dvou místech (Praha, Prostějov). To může být dostatečné pro charakteristiky vzduchových hmot, pro charakteristiky detailní (v měřítku jednotlivých menších sídel) to je nedostatečné. Vertikální profily veličin je možno měřit letovými prostředky (balóny, letadla) nebo dostatečně vysokými měřicími věžemi s řadou čidel.

V současné době je možné měřit některé charakteristiky také bezpilotními letovými prostředky, vybavenými miniaturními čidly a vhodným zařízením pro přenos a uchování dat. Návrh takového prostředku bude předmětem uvažovaného výzkumu.
Členové řešitelského týmuIng. Ekaterina Basova
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Bc. Jan Stanovský
Ing. Sergey Tykvinskii
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je zapojení studentů různých oborů do týmové práce na návrhu, přípravě a stavbě bezpilotního prostředku a na provedení pokusných měření. Předpokládá se účast studentů doktorského studia na řízení projektu ve spolupráci s pedagogy a účast dalších studentů na vlastní stavbě jednotlivých komponent celého zařízení a na provedení měření v rámci studentských prací.

Dalším cílem je provedení pokusných měření a příprava metodiky měření pro zpřesnění matematického modelování situací při omezení rozptyu znečišťujích látek vlivem přízemní inverze nad malými sídly. S využitím bezpilotního prostředku bude možno v dalších letech provádět měření a výzkum znečišťování ovzduší v různých obdobích roku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9380,-9380,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7000,-7000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2380,-2380,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady12420,-92475,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-8075,-
5. Služby40000,-67270,-
6. Cestovní náhrady50000,-34600,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26200,-26200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady262000,-
Uznané náklady262000,-
Celkem běžné finanční prostředky262000,-262000,-