Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/93
Název projektuVyužití disipace při seismickém návrhu ocelové konstrukce
ŘešitelProtivínský Jiří Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je vypracování a otestování metodiky návrhu nosných ocelových kostrukcí vystavených účinkům zemětřesení s využitím principu rozptilu seismické energie v plastických kloubech. Zaměření je ohraničeno na aplikaci této "disipativní koncepce" pro konstrukce podporující elektrárenské kotle s vertikálním prouděním spalin.
Tento výzkum navazuje na projekt SGS 2012 SP2012/186, ve kterém byly specifikovány přínosy a úskalí této koncepce oproti tradičnímu lineárnímu pojetí seizmického účinku na konstrukce. Vyšetřovaný typ konstrukce je vzhledem ke svému statickému uspořádání a dynamické odezvě značně odlišný od konstrukcí pozemních staveb, pro které je disipativní koncepce v technické literatuře zpracována.
Cílem toho výzkumu je ověřit platnost pravidel návrhu disipativních konstrukcí definované v evropských normách pro pozemní stavby na návrh disipativní konstrukce kotle s vertikálním prouděním spalin. Pomocí výpočetních nástrojů programů SCIA a ANSYS bude vyšetřována dynamická odezva konstrukce kotle se zavěšenými potrubními systémy a ostatní technologií. Bude analyzován způsob a míra přenosu setrvačných sil pro různé typy ukotvení potrubních systémů.
Dále je plánováno uspořádání experimentu ověřujícího chování konstrukčních materiálů vystavených účinkům cyklicky působícího zatížení vyvolávajícího v materiálu napětí za mezí kluzu. Součástí návrhu disipativních konstrukcí totiž je návrh prvků mimo mimo disipativní zóny kapacitním způsobem. Prvky mimo disipativní zóny se tedy dimenzují na zatížení rovné únosnosti disipativního prvku. Z výzkumů prof. Dusicky z Portland State Univerzity vyplývá, že některé konstrukční materály nabývají během cyklického zatěžování za mezí kluzu výrazného zpevnění a jejich použití by mělo být v kapacitním návrhu zcela vyloučeno. Prof. Dusicka prováděl výzkum s japonskými a americkými materiály, v rámci výzkumu bude pracováno s evropskými konstrukčními ocelemi.
Harmonogram řešení:
01-03/2013 Zpracování výchozí teoretické základny
04-05/2013 Zpracování návrhu experimentu
05-09/2013 Realizace experimentu
10-11/2013 Analýza dynamické odezvy konstrukce spolu s potrubními systémy
11-12/2013 Vypracování závěrečné zprávy
01-12/2013 Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky, články apod.)
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Ing. Jiří Protivínský
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Metodika pro návrh disipativní konstrukce elektrárenského kotle s vertikálním prouděním spalin
2. Ověření metodiky na konkrétním dříve realizovaném projektu, porovnání s normovým řešením (publikace na konferencích a článek v recenzovaném časopise)

Cíl projektu bude naplněn následujícími výstupy:
1) Článek v časopisu hodnoceném VaV (Stavební obzor) - 4 body
2) Prezentace příspěvku na konferenci Modelování v mechanice 2013

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
22780,-18700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)17000,-17000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5780,-1700,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady10000,-15000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby54520,-53600,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9700,-9700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady97000,-
Uznané náklady97000,-
Celkem běžné finanční prostředky97000,-97000,-