Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/90
Název projektuTvorba detailního modelu kvazigeoidu na severovýchodní Moravě a ve Slezsku
ŘešitelZávada Filip Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV současnosti se pro určení polohy bodu v prostoru s oblibou využívá technologie globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), která poskytuje výsledné souřadnice s dostatečnou přesností. Na území České republiky se při zpracování naměřených dat tyto výsledky převádí do polohového souřadného systému S-JTSK a výškového systému Bpv. Naměřené výšky se převádí na normální Moloděnského výšky, přičemž se započítává odlehlost referenčního elipsoidu a tělesa kvazigeoidu v daném místě.
V tomto projektu bude řešen průběh kvazigeoidu na Severní Moravě a ve Slezsku, přičemž bude využito technologie GNSS-nivelace. Model kvazigeoidu bude mít využití v praktických aspektech důlního měřictví a inženýrské geodézie pro sledování poddolovaných území a stability objektů.

Lokální model kvazigeoidu také poskytuje detailnější informace o tvaru povrchu zájmové oblasti.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Ing. Petr Jadviščok, Ph.D.
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Ing. Ondřej Matas
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Ing. Filip Závada
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Získání stávajících údajů GNSS-nivelace a tíhových měření v zadané lokalitě.
2. Návrh a výběr bodů sítě, doplnění sítě novým měřením.
3. Tvorba modelu gravimetrického kvazigeoidu.
4. Vytvoření definičního souboru pro měření technologií GNSS.
5. Zpracování dokumentace a její publikace.

HARMONOGRAM
I.etapa (období od 1. ledna do 31. prosince):
- získání podkladů ze stávajících měření GNSS-nivelace a geofyzikálních anomálií,
- zpracování podkladů, vytvoření návrhu sítě a doplnění dalším měřením.
II. etapa (období od 1.ledna 2014 do 31.12 2014):
- evaluace dat a vytvoření modelu kvazigeoidu kombinací gravimetrických a GNSS měřerní ,
- vytvoření dokumentace, publikační činnost, ukončení projektu

Výsledky projektu budou publikovány v databázích SCOPUS, WoS (2x) a v recenzovaném periodiku ČR dle seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik (2x) (např. GeoScience Engineering, Geodetický a kartografický obzor).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady80000,-119000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-45000,-
5. Služby68000,-121000,-
6. Cestovní náhrady50000,-28000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory38000,-38000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady380000,-
Uznané náklady380000,-
Celkem běžné finanční prostředky380000,-380000,-