Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/89
Název projektuAnalýza prostorových a jiných nároků na pracovní prostředí v administrativních objektech v ČR
ŘešitelWernerová Eva Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuV dnešní době převisu nabídky pronájmu kancelářských prostorů se dostáváme do situace, kdy se při výběru nového sídla společnosti potýkáme s nepřebernými možnostmi nových kancelářských prostor. V tomto případě se dostáváme do situace, kdy nemůžeme provést strategické rozhodnutí, aniž bychom zvážili možné výhody a nevýhody daných možností a následné důsledky naší volby.
Volba nového sídla společnosti zavazuje společnost k plnění nájemních povinností na dobu sjednanou v nájemní smlouvě. Podepíše – li se smlouva, která může být na první pohled ekonomicky výhodná, neznamená to, že náklady s provozem spojené, budou také nízké. Mimo ekonomický pohled na pronájem nemovitosti se nabízejí pohledy další. Mezi tyto další pohledy lze zahrnout:
1. vnější urbanistická kritéria,
2. Vnitřní dispoziční a prostorová kritéria,
3. kritéria hodnotící fyzický stav nemovitosti
4. Kritéria vnitřního technického vybavení.
Nalezením optimalizace mezi jednotlivými pohledy dosáhneme jistoty správného výběru, neboť všechny tyto pohledy v sobě skrývají kritéria, která pro různé klienty budou mít různé priority a váhy, dle kterých výsledně vyplyne nejvhodnější nabídka realitního trhu.
Předmětem výzkumu bude definování kritérií, které ovlivňují rozhodovací proces, následně budou stanoveny váhy jednotlivých kritérií a bude vytvořen model, pomocí něhož bude možno srovnávat jednotlivé nabídky kancelářských prostor se vstupními požadavky klientů. Pro modelování bude využit SW nástroj PREV v.3.0 Projekt Evalution-Support, který umožňuje modelovat technickoekonomická data.
Motivem tohoto výzkumu je skutečnost, že výběr nového sídla společnosti je složitý technickoekonomický proces, jehož rozhodnutí má významný dopad na budoucí provoz společnosti.
Členové řešitelského týmuIng. Eva Wernerová, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Ondřej Vašíček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Pro řešený projekt byl stanoven tento cíl:

1. Analýza dat prostřednictvím SW nástrojů a dynamické modelování vnějších fyzických faktorů ovlivňujících pracovní prostředí

Dílčími cíli projektu jsou položky rozšiřující cíl projektu s popisem a otázkami v tomto složení:

a. Analýza stávajícího stavu řešené problematiky – rešerše problematiky pracovního prostředí kancelářských ploch v administrativních objektech s důrazem na identifikování klíčových faktorů.
(03-04/2013)
b. Selekce legislativních a normativních podkladů – výběr legislativních a normových podkladů u nás a v zahraničí vztahujících se k problematice vnitřního prostředí a pracovního prostředí v administrativních objektech.
(04/2013)
c. Definování vnějších fyzických faktorů ovlivňující pracovní prostředí – budou určeny faktory, dle kterých je možno definovat vlastnosti objektů, které budou vybrány do dalšího kroku výzkumu a sběru dat.
(05-07/2013)
d. Vytvoření mentálního modelu – budou definovány a graficky znázorněny vazby jednotlivých faktorů. Na základě mentálního modelu bude prováděno modelování.
(08-09/2013)
e. Aplikace dat v modelovacím SW MDM 2010 – modelování vstupních parametrů
(10-11/2013)
f. Shrnutí, zobecnění, závěr, doporučení – interpretace výsledků obsažena v závěrech k danému výzkumu. Z daných výsledků budou definována obecně platná východiska a postupy k pracovním prostředím administrativních budov.
(12/2013)

Výsledky budou publikovány v recenzovaných časopisech VVI (Větrání, vytápění, instalace) a Stavební obzor. Dále budou výstupy prezentovány na odborných konferencích, jako jsou např. Konference Facility managementu 2013 v Bratislavě. Výsledky budou dále využity při řešení disertační práce obou z řešitelů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia32500,-32500,-
3. Materiálové náklady10800,-11390,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby5000,-2540,-
6. Cestovní náhrady17000,-18870,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-