Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/88
Název projektuVýzkum využití LED a OLED světelných zdrojů ve speciálních aplikacích
ŘešitelNovák Tomáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.<br /> doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.<br /> prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuVývoj světelných zdrojů na bázi polovodičů stále pokračuje rychlým tempem. Měrné výkony LED zdrojů jsou v současnosti na hodnotě cca 160 lm/W a jejich cena stále klesá. Novinkou dostupnou pro osvětlování jsou OLED – organické LED moduly, které jsou schopny ve formě malých panelů primárně homogenně vyzařovat.
V souvislosti s tímto rozvojem se bude výzkum zaměřovat na kvalitativní parametry těchto moderních světelných zdrojů a jejich efektivní využívání a řízení. U LED je aktuální větší rozšíření napříč různými aplikacemi. Především se jedná o svítidla s vysokým příkonem pro průmyslové použití, automobilové světlomety s přesným směrováním světelného toku a nouzové osvětlení.
Využití LED může v kombinaci s denním světlem a stmíváním umělých osvětlovacích soustav přinášet i nemalé energetické úspory. Odhad těchto úspor už při návrhu osvětlovacích soustav bude řešit tento výzkum.
Na stále širší působnost těchto zdrojů navazuje nutnost zkoumání působení jejich světla na živé organizmy a zejména na člověka. Tyto světelné zdroje, díky dominantnímu vyzařování v oblasti modré barvy, mohou ovlivňovat psychickou pohodu člověka i biologické pochody v organizmu (cirkadiánní rytmy).
LED a OLED světelné zdroje jsou mimo osvětlování vhodné i pro přenos digitálních signálů modulovaných na světelném toku. Tato komunikace může být využita například pro komunikaci mezi automobily navzájem, ve veřejném osvětlení, nebo pro osobní komunikaci – přenos dat mezi PC, mobilními telefony a okolím.
Členové řešitelského týmuIng. Zdeněk Bláha
Ing. Zbyněk Carbol
Ing. Tomáš David
Ing. Patrik Hanulák
Ing. Petr Hawliczek
Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Ing. Barbara Helštýnová
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Ing. Vít Kaplan
doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Ing. Miroslav Kopřiva
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Jan Látal, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Ing. Jaroslav Šnobl
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Ing. Jan Šumpich
Ing. Aleš Vanderka
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
Ing. Josef Zajíček
Ing. Petr Závada
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Měření LED a OLED – pro následnou práci s moderními světelnými zdroji, je nejdříve nutné přesně popsat jejich základní parametry: jasy, barevné podání, elektrické parametry, vhodnost pro nouzové osvětlení, parametry z hlediska přenosu komunikačních signálů, nasazení v automobilovém průmyslu, porovnání se zdroji LED, apod.

- Výzkum v oblasti fotobiologického působení světla LED/OLED zdrojů na člověka bude realizován i díky spolupráci s biomedicínskými techniky. Měřením bude u vybraných zdrojů světla stanovena cirkadiánní účinnost a bude možné dále sledovat vliv těchto parametrů na člověka v průběhu dne.

- Sledování chování moderních světelných zdrojů v různých provozních režimech. Cílem práce je přesný popis reálných vlastností svítidel, světelných zdrojů a jejich parametrů (zejména účinností, teplot jednotlivých komponentů, předpokládané životnosti, apod.) při stmívání i dalších změnách vnějších podmínek.

- Modelování potenciálu energetických úspor při stmívání osvětlovacích soustav. V osvětlovacích soustavách lze, při respektování příspěvku světla od denního osvětlení, uspořit značnou část elektrické energie. Modelováním chceme přesněji kvantifikovat možnost úspor. Data bude možno využít i pro energetické štítkování budov a odhad úspor již ve fázi projektu.

- Modelování různých typů zdrojů záření pro bezvláknovou komunikaci (atmosférické jevy ovlivňující optický svazek, simulace využití různých zdrojů záření pro komunikaci atp.).

- Pokračování ve výzkumu bezvláknové komunikace v kombinaci se základní osvětlovací funkcí. Předpokládá se propojení LED zdrojů záření v kombinaci s LD, výsledkem tohoto spojení by měl být zcela unikátní typ komunikace a osvětlení v rámci vnitřních prostor.

- Návrh a optimalizace driverů pro speciální LED svítidla (automobilový průmysl, nouzové osvětlení).

Dílčí výsledky budou publikovány na mezinárodních konferencích EPE 2013, Kurz osvětlovací techniky 2013, LUXEUROPA 2013, CIE 2013, EWOFS 2013, TSP 2013, SPIE 2013 a v časopisech Světlo, Przeglad Elektrotechniczny atd.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia168000,-168000,-
3. Materiálové náklady30000,-20196,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek36000,-26840,-
5. Služby30000,-9725,-
6. Cestovní náhrady110000,-149239,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory42300,-42300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady423000,-
Uznané náklady423000,-
Celkem běžné finanční prostředky423000,-423000,-