Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/87
Název projektuKomparace výstavby na greenfield a regenerace brownfield z hlediska jejich dlouhodobého vlivu na území
ŘešitelSawczak Peterová Jana Ing.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na podporu a individuální rozvoj mladých doktorandů oboru Městské inženýrství a stavitelství v problematice rozvoje a regenerace brownfields, tedy ve vysoce aktuální oblasti trvale udržitelného rozvoje území.

Předmětem výzkumu bude důsledná analýza dlouhodobého vlivu regenerace vybraného brownfieldu na konkrétní sídlo a následně stejná analýza výstavby obdobného objektu na zelené louce. Po provedení analýz bude provedena důkladná komparace zjištěných poznatků. Součástí analýzy bude rovněž simulace zapojení různých řídících zásahů a sledování jejich efektivity, citlivostní, popř. stabilitní analýza a vyhodnocení dlouhodobých vlivů z finančního hlediska.

Analýza bude provedena pomocí softwarového nástroje pro matematické modelování – MDM 2010. Tento software umožňuje ověřování hypotéz dlouhodobého udržitelného rozvoje. Těžiště výzkumu bude spočívat v přípravě a analýze dat vhodných k aplikaci do softwarových nástrojů k dynamickému modelování. Dynamické modelování na základě multikriteriálních hodnocení umožňuje provádět rozhodnutí, která se opírají o stochastické výpočty vložených dat. Na základě výpočtů pak lze provádět predikce chování zkoumaného objektu. Ve výpočtu MDM je možné provádět simulace s intervencemi vazeb mezi jednotlivými prvky.
Potřebnost projektu vyplývá z absence analýzy, která by se zabývala řešením problematiky z dlouhodobého hlediska a kromě otázek ekonomických řešila také otázky prostorové, sociální, apod.
Členové řešitelského týmuIng. Stanislav Endel, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Jana Sawczak Peterová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Pro řešený projekt byl stanoven tento cíl:

1. Analýza dat prostřednictvím SW nástrojů a dynamické modelování vlivů rozvoje brownfields a greenfields na širší území

Dílčími cíli projektu jsou položky rozšiřující cíl projektu s popisem a otázkami v tomto složení:

a. Stanovení kritérií pro výběr konkrétní plochy brownfield, sběr dat týkajících se vybraných brownfields
b. Výběr konkrétního brownfieldu na základě stanovených kritérií – bude vybrán brownfield většího rozsahu. Seznam dostupných brownfields bude vycházet jednak z dříve provedených inventarizací, jednak z vlastních zkušeností a terénních průzkumů.
c. Vytipování nového možného využití brownfield – nové využití bude určeno na základě zkušeností řešitelů, popř. konzultací s odborníky v daném oboru
d. Vytipování a výběr konkrétní nezastavěné plochy (greenfieldu) pro možnou výstavbu obdobného objektu – studium dostupných mapových podkladů s následným terénním průzkumem
e. Definování vnějších fyzických faktorů, které může brownfield svým rozvojem ovlivnit
f. Definování vnějších fyzických faktorů, které mohou být ovlivněny výstavbou na greenfieldu
g. Vytvoření mentálního modelu – budou definovány a graficky znázorněny vazby jednotlivých faktorů. Na základě mentálního modelu bude prováděno modelování.
h. Aplikace dat v modelovacím SW MDM 2010 – modelování vstupních parametrů
i. Shrnutí, zobecnění, závěr, doporučení – interpretace výsledků obsažena v závěrech k danému výzkumu.

Výsledky výzkumu budou publikovány formou vědeckých recenzovaných článků, např. v odborném recenzovaném časopise Stavební obzor a dále formou účasti na odborných konferencích zabývajících se danou problematikou, např. Juniorstav 2014. Výsledky budou rovněž použity při zpracování disertačních prací řešitelů projektu, Ing.Endel se ve své disertační práci zabývá urbanistickou ekonomií, do které řešená problematika beze sporu patří. Ing. Peterová se zaobírá modelováním území měst, takže poznatky také využije.

Harmonogram prací:
• stanovení kritérií pro výběr brownfield – březen
• výběr brownfield – duben
• vytipování možného využití a definování faktorů – květen
• definování faktorů – červen
• vytvoření mentálního faktoru – červenec - srpen
• analýza dat, SW modelování a modelování v MDM – září - listopad
• interní evaluace dokumentu v rámci VŠB a jeho případné dopracování na základě vznesených připomínek – listopad
• finalizace a vyhodnocení projektu – prosinec

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady1000,-3510,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby3000,-0,-
6. Cestovní náhrady12300,-12790,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady70000,-
Uznané náklady70000,-
Celkem běžné finanční prostředky70000,-70000,-