Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/86
Název projektuVýzkum a vývoj subsystémů průmyslových a servisních robotů
ŘešitelKrys Václav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových technických a programových prostředků pro řízení průmyslových a servisních robotů a také na vývoj subsystémů a komponent robotických systémů. Předmětem výzkumu jsou nové nástroje pro snazší programování průmyslových robotů pomocí gest a hlasových pokynů. Dále jsou to podpůrné nástroje usnadňující práci operátorovi mobilních robotických prostředků v podobě optimalizace uživatelského rozhraní ovládací aplikace mobilního robotu a automatizování některých opakujících se funkcí systému. V rámci projektu budou podpořeny pokračující výzkumné aktivity v oblasti využití součástí vyráběných FDM technologií rapid prototyping jako funkčních součástí a tvorba metodiky pro konstrukční práce s využitím této technologie. Budou zkoumány a testovány nové vnitřní struktury součástí pro zajištění jejich lepších mechanických vlastností a vytvořen výpočtový model materiálu polykarbonát pro výrobní systém FORTUS a jeho verifikace pro návrhové pevnostní výpočty v CAE systémech.
Projektem budou podpořeny výzkumné aktivity v oblasti možného využití SMA materiálů jako pohonů pro robotické aplikace.
Další výzkumnou oblastí, která navazuje na předchozí SGS projekt jsou principiální řešení lokomočních a senzorických subsystémů mobilních robotů pro pohyb ve vnitřním i venkovním urbanistickém prostředí a jejich experimentální ověřování.
V rámci výzkumu a vývoje technických prostředků tepelné ochrany robotů bude testováno využití speciálních textilních membrán jako krycího materiálu pro klouby robotických manipulátorů a podvozků mobilních robotů pro nasazení do nepříznivých klimatických a pracovních podmínek.
Členové řešitelského týmuIng. Ján Babjak, Ph.D.
Ing. Tomáš Chamrád
Ing. Pavel Dolejší
Ing. Matěj Gala
Ing. Michal Gloger, Ph.D.
Ing. Jan Hajný
Ing. David Hanzlík
Ing. Ladislav Karník, CSc.
Ing. Petr Kopec, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Jan Lipina, Ph.D.
Ing. Jiří Marek
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Ing. Jakub Mžik
prof. Dr. Ing. Petr Novák
Bc. Martin Soukup
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:

1. Výzkum a vývoj technických a softwarových nástrojů pro snadnější programování průmyslových robotů.

2. Výzkum a vývoj technických prostředků tepelné ochrany mobilních a průmyslových robotů a jejich funkční testy.

3. Vývoj mechanismů s pohony na bázi SMA materiálů pro ověření jejich použitelnosti v robotických aplikacích.

4. Vývoj a optimalizace zmenšeného prototypu segmentového kola pro jízdu po schodech a testovací podvozek.

5. Koncepční řešení lokomočních subsystémů pro pohyb v neznámém prostředí.

6. Výpočtový model materiálu polykarbonát pro výrobní systém FORTUS a jeho verifikace pro návrhové pevnostní výpočty v CAE systémech.

7. Výzkum a vývoj hmatového subsystému robotu.

Realizované prototypy zařízení a subsystémů budou vykázány v podobě funkčních vzorků (min. 4x FV). Výsledky z jednotlivých výzkumných oblastí budou rovněž prezentovány na konferencích a v odborných publikacích (min. 7x Jneimp + 1xJimp).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
139360,-142970,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)104000,-106694,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti35360,-36276,-
2. Stipendia328000,-328000,-
3. Materiálové náklady91200,-68898,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek431440,-544627,-
5. Služby200000,-59410,-
6. Cestovní náhrady50000,-46095,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory50000,-100000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1290000,-
Uznané náklady1290000,-
Celkem běžné finanční prostředky1290000,-1290000,-