Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/85
Název projektuPokročilé metody a technologie v oblasti automatického řízení a technické diagnostiky
ŘešitelWagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Farana, CSc.<br /> doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.<br /> doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.<br /> prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.<br /> prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.<br /> prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.<br /> prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuProjekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem bylo mimo publikací v odborných časopisech včetně impaktovaných a registrovaných v IEEExplore a citačních databázích scopus a Web of Science, také registrace patentových přihlášek z oblasti aktivního tlumení kmitání, registrace softwarů a ověřených technologií z oblasti teorie řízení, zpracování signálů a informačních systémů.
Výzkum bude pokračovat v oblastech syntézy řízení, testování diagnostických systémů a použití nejnovějších SW a HW prostředků pro aplikaci Real-time systémů. Dále bude pokračovat výzkum z oblasti aktivního tlumení a zpracování obrazu.
Harmonogram:
01-05/2013 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus
06-10/2013 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech (autorizovaný software, funkční vzorek,ověřené technologie)
11-12/2013 - příprava zavěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Patrik Bordovský
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Jan Grepl
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Bc. Martin Janes
Ing. Martin Jurek
Bc. Miroslav Kapsa
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Bc. Lukáš Křetinský
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. Jaroslav Los, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Ing. Václav Makový
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Martin Šíma
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Martin Štěpán
Ing. Martin Stříbný
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Ing. Patrik Urban
Ing. Andrey Vasilev
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Jaromír Zavadil, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
* Programová podpora řízení experimentálních modelů.
* Nové trendy v oblasti vizualizace dat pomocí pokročilých wonderware SCADA/HMI nástrojů.
* Programové aplikace nejnovější technologie procesorů Cortex STM32 pro řízení procesů v pokročilých vývojových nástrojích.
* Vývoj aplikací pro řízení procesů v technologiích .NET Micro Framework a .NET Gadgeeter.
* Aplikace piezoaktuátorů v oblastech řízení a technické diagnostiky.
* Vývoj prostředků pro energy harvesting.
* Analýza obrazu (analýza vln v nerovnosti povrchů).
* Kalmanova filtrace pro výpočet okamžité rychlosti ze souřadnic.
* Modelování, simulace a řízení složitých dynamických výrobních systémů, při využívání nových metod a prostředků měření a řízení technologických procesů.

Výstupy z projektu budou publikovány pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
47000,-47000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)35000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12000,-12000,-
2. Stipendia120000,-120000,-
3. Materiálové náklady313000,-377000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek370000,-374500,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady200000,-131500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory33000,-33000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1083000,-
Uznané náklady1083000,-
Celkem běžné finanční prostředky1083000,-1083000,-