Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/83
Název projektuEnvironmentální a zdravotní aspekty přítomnosti nanomateriálů v životním prostředí
ŘešitelBarošová Hana Ing.
Školitel projektuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuVzhledem k narůstající výrobě nanomateriálů a také intenzifikaci některých oblastí průmyslové výroby a zvyšování hustoty automobilové dopravy, se zvyšuje pravděpodobnost uvolnění těchto materiálů do prostředí a s tím související expozice živých organismů těmto imisím. Tyto materiály mohou představovat jak environmentální, tak zdravotní rizika, která ještě stále nejsou zcela objasněna. Předmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je detekce a charakterizace nano- a mikrometrických částic v různých biologických vzorcích (lidské tkáně, tělní tekutiny). Byly vybrány osoby s předpokládanou expozicí nanomateriálů v životním a pracovním prostředí, u nichž budou zkoumány možné souvislosti přítomnosti těchto nanomateriálů s rozvojem jistých onemocnění. Dílčím předmětem výzkumu je také charakterizace a testování syntetických nanomateriálů, které se v současné době cíleně připravují a nejsou zcela známa jejich environmentální rizika v případě jejich uvolnění do prostředí. V této souvislosti budou hodnoceny možné toxické účinky těchto nanomateriálů na mikroorganismy. Získané informace poslouží k rozšíření poznatků o možných environmentálních a zdravotních rizicích vybraných materiálů a prohloubení poznatků o možném vztahu mezi přítomností pevných částic ve vzorcích biologického původu a rozvojem některých patologických stavů.
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Ing. Hana Barošová
Jana Kalbáčová
Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem řešení výzkumu bude soubor poznatků o přítomnosti a charakteru nano- a mikrometrických částic v různých typech biologického materiálu ve vztahu k různým typům onemocnění, kvalitě životního prostředí a pracovní expozici vybrané skupiny osob. Dále dojde k rozšíření znalostí a zkušeností s použitím analytických metod (Ramanova mikrospektroskopie, FTIR, SEM) pro charakterizaci získaných vzorků lidských tělních tekutin a tkání získaných spoluprací s FN Ostrava. Dalším výstupem budou souhrnné informace o charakteru vybraných syntetických nanomateriálů s fotokatalytickými vlastnostmi ve vztahu k jejich interakci s vybranými mikroorganismy (bakterie, sladkovodní zelené řasy). Na základě výše uvedených experimentálních dat bude provedeno vyhodnocení výsledků a jejich následná interpretace. Získané výsledky budou prezentovány na odborných konferencích (seminářích), např. NanoOstrava 2013, Nanocon 2013 a publikovány v odborných časopisech.
Práce na projektu budou probíhat postupně dle následujících fázi.

Jednotlivé fáze projektu v období od 1. 2. 2013 do 31. 12.2013:
1. fáze – odběr vzorků lidských tělních tekutin a tkání ve spolupráci s Ústavem patologie FN Ostrava a jejich příprava pro další experimentální hodnocení. Příprava nanokompozitních vzorků s fotokatalytickými vlastnostmi pro hodnocení jejich možných environmentálních rizik.

2. fáze – charakterizace získaných biologických vzorků a vzorků syntetických nanomateriálů vybranými experimentálními metodami: Ramanova mikrospektroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, infračervená spektroskopie, rentgenová difrakční analýza a další.
- studium toxických účinků připravených nanokompozitů na vybrané mikroorganismy. Stanovení akutní toxicity připravených nanokompozitů vůči autotrofním organismům (sladkovodní zelené řasy) a stanovení minimálních inhibičních koncentrací vůči vybraným bakteriálním kmenům.

3. fáze – interpretace získaných dat včetně porovnání výsledků s literární rešerší, navržení dalších možných metod pro detailnější charakterizaci studovaných vzorků.

4. fáze – příprava odborných publikací a příspěvků na mezinárodních odborných konferencích NanoOstrava 2013 a Nanocon 2013.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady22000,-23207,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby45000,-50139,-
6. Cestovní náhrady8000,-1654,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-