Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/82
Název projektuMobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum
ŘešitelPetrů Jan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuPředmětem projektu Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum je vytvoření možnosti pořízení záznamů z těžko dostupných míst a úhlů pohledů. Tento projekt navazuje na SGS s názvem Vlečné křivky návrhového vozidla nadměrné přepravy a dále jej rozšiřuje. Pro podrobnější analýzu průjezdu nadměrných a nadrozměrných přeprav, vytvoření jejich modelu v programu AutoTURN 3D a následnou verifikaci vytvořeného modelu je velmi důležitý pohled z výšky na zájmovou oblast (křižovatku) při průjezdu nadměrnou soupravou (jedná se o vlečné křivky soupravy). Tyto potřebné údaje se velice obtížně získávají při pohledu z terénu.

Pro získání potřebných záznamů bude využit model kvadrokoptéry. Na modelu by bylo osazeno záznamové zařízení (videokamera) pro pořízení HD videa, nebo fotodokumentace zájmové lokality. Pro určení polohy je nutné osadit model GPS zařízením. Pro práci s modelem v terénu je nutné tato data na místě zpracovávat, nebo kontrolovat. Z tohoto důvodu se uvažuje s pořízením notebooku. Na tomto notebooku by byl naistalován program pro práci s videem, ale také program pro nastavení, nebo případnou kalibraci modelu kvadrokoptéry. Provoz modelu nepředpokládá další velké finanční náklady.

Využitelnost modelu:
Jak již bylo zmíněno, model by se primárně využíval při dokumentaci průjezdu nadměrných na nadrozměrných přeprav na pozemních komunikacích (doplnění pohledu z výšky na pohyb přepravy). Tento model nahrazuje nákladné a opakované využití vysokozdvižné plošiny, nebo vytvoření konstrukce pro pořízení potřebného záznamu.

Další využití tohoto modelu v liniových stavbách je velice široké. Jedná se zejména o – průjezdy vozidel MHD, parkování, konfliktní situace na komunikacích, kontrola nedostupných objektů (mostní objekty – prvotní kontrola stavu konstrukce, ložisek, v nedostupných místech – náhrada za prvotní prohlídku při vyslání pracovníku s jištěním).

Dále by se mohl model využít na prohlídku výškově nedostupných míst – fasády objektů, detaily architektury objektů, apod.

Po prvotních odzkoušeních vlastností kvadroptéry a kvality pořízeného záznamu je možno kvadroptéru využít i v rámci spolupráce s ostatními katedrami, pro jejich řešenou problematiku.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Ing. Karel Zeman
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem výzkumu je testování modelu kvadroptéry pro analýzu vlečných křivek vozidel nadměrných a nadrozměrných nákladů z těžce dostupných, nebo nedostupných míst a pohledů. Pro pořízení adekvátních záznamů by bylo nutné na těchto místech mít zajištěnu vysokozdvižnou plošinu nebo konstrukci, na které by se tyto záběry mohly pořídit. Nevýhodou těchto opatření je jejich cena a nemožnost rychlosti přesunu (zejména při sledování průjezdu nadměrného nákladu na jeho trase).

Výsledků se využije při zpracovávání dizertační práce.

15. 2. 2013 – Zahájení řešení projektu, příprava podkladů, specifikace typu kvadroptéry, výběr vhodného záznamového zařízení (videokamery), GPS snímače polohy.

duben – květen – kompletace modelu, absolvování kurzu létaní s modelem,

červen – listopad - testování modelu při přepravách nadměrných nákladů na páteřových trasách přeprav (okružní křižovatka Ostrava - Avion, Litomyšl, okružní křižovatky Svitavy, Mělník, Lovosice, Plzeň, připadná další místa při přepravách), zpracovávání dat pro verifikace modelu vlečných křivek nadměrných přeprav, konzultace u společností zabývajících se problematikou nadměrných přeprav v ČR a zahraničí - Slovenská republika (Žilina, Bratislava).

14. 12. 2013 – finalizace výstupů projektu

Příspěvek na konferenci, která je zařazena v databázi Scopus (konference bude vybrána v průběhu řešení projektu), recenzovaná periodika (článek ve Sborníku vědeckých prací, řady stavební VŠB – TUO, článek v recenzovaném periodiku Silniční obzor, případně recenzovaném periodiku SILNICE ŽELEZNICE.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8040,-8040,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6000,-6000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2040,-2040,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady12160,-19940,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek39800,-45900,-
5. Služby15000,-2420,-
6. Cestovní náhrady14000,-12700,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11000,-11000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-