Schválené projekty 2013

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v tis. Kč
FBI 1 384
EKF 5 219
FAST 3 132
FS 11 112
FEI 12 608
HGF 7 091
FMMI 7 130
CNT 1 363
CELKEM 49 039

Rezerva 575,- Kč
825,- Kč Fond účelových prostředků (nevyčerpaná rezerva z roku 2012)

KódSP2013/81
Název projektuVýzkum možností malého UAV pro vyhledávání osob v krajině
ŘešitelMartinec František doc. Ing., CSc.
Školitel projektudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2013 - 31.12.2013
Předmět výzkumuVyhledávání pohřešovaných osob v terénu je jedním z nejběžnějších a nejčastějších úkolů poskytovatelů pátracích a záchranných služeb. V dnešní době se při plnění těchto úkolů,kromě pozemních týmů, používají i pilotované letouny a vrtulníky. Použití bezpilotních letadel (UAV) může přinést snížení nákladů a zvýšení efektivity při vyhledávaní osob v terénu. Použití malých UAV přináší oproti pilotovaným letadlům několik výhod, ale zejména, žemohou postupovat při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu jednak jako skupina lidí, tj.zaměřit se na detaily, tak i jako pilotované letouny nebo vrtulníky. Na základě výše uvedeného se v rámci projektu na základě dostupných technologií provede navržení a částečné sestavení UAV o minimální velikosti schopné plnit uvedené úkoly.
Členové řešitelského týmuIng. Jakub Jaroš
doc. Ing. František Martinec, CSc.
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Ing. Erik Solař
Ing. Tomáš Szajna
Ing. Jakub Vítek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)• Bude vytvořeno konstrukční řešení a stanovena minimální velikost užitečného zatížení předmětného UAV vzhledem k aktuálně dostupným technologiím
• Bude provedena analýza a výběr vhodného typu senzoru pro vyhledávání osob v krajině
• Bude vybrán vhodný navigační a řídicí systém.
• Bude vytvořen a popsán algoritmus pohybu jednoho UAV v zájmovém území tak, aby došlo k jeho optimálnímu pokrytí v potřebném čase
• Na základě aktuálně dostupných finančních prostředků budou pořízeny a smontovány jednotlivé konstrukční celky tak, aby celé UAV mohlo být případně dokončeno v rámci dalšího projektu.
• Výsledky projektu budou zpracovány v rámci jedné doktorské disertační práce doktoranda v kombinované formě studia a několika diplomových prací a budou prezentovány v recenzovaných časopisech a na konferencích příslušného zaměření.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia10000,-0,-
3. Materiálové náklady5000,-5748,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek83000,-95098,-
5. Služby5000,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-12154,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady113000,-
Uznané náklady113000,-
Celkem běžné finanční prostředky113000,-113000,-